Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Uygulaması

Ülkemizde karşılıksız servet intikali vergiye tabidir.

İntikal iki yoldan olmaktadır.

Birincisi; ölen bir kimseden miras ve vasiyet yoluyla başkalarına geçen servet olup, Veraset Vergisine tabi tutulur.

İkincisi; hayatta olan kişiler arasında bağış yoluyla geçen servet intikali olup, İntikal Vergisine tabi tutulur.

Veraset Ve İntikal Vergisi Türkiye’de bulunan mallar ile ivazsız olarak mal iktisap edenin T.C. vatandaşı olması esasına göre belirlenmiştir. Buna göre;

 • Malları nerede olursa olsun muris veya tasarrufu yapan şahıs T.C. tabiiyetinde ise,
 • Muris veya tasarrufu yapan kim olursa olsun (Türk veya yabancı) malları Türkiye Cumhuriyetinde ise vergiye tabi olacaktır.

Verginin Mevzuu:

     Veraset Ve İntikal Vergisi Kanununun 1. maddesine göre; aşağıdaki mal intikalleri Veraset ve İntikal Vergisine tabiidir.

 • T.C. vatandaşı bir kişiden T.C. vatandaşı bir kişiye karşılıksız mal intikali (mallar ister Türkiye’ de olsun, ister yurt dışında olsun)
 • T.C. vatandaşı bir kişiden yabancı uyruklu bir kişiye karşılıksız mal intikali (malın Türkiye’de olması veya yabancı tebanın Türkiye’de ikamesi halinde)
 • Yabancı uyruklu kişiden, yabancı uyruklu kişiye karşılıksız mal intikali (malların Türkiye’de olması halinde)
 • Yabancı uyruklu kişilerden T.C. vatandaşı kişiye karşılıksız mal intikali (nerde ve kimden olursa olsun intikal eden mallar.)

        Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi :

 • Veraset tarikiyle vaki intikallerde ölen kimsenin diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgahının, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu;
 • Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgahı yabancı bir memlekette ise Türkiye’ deki son ikametgahının bulunduğu;
 • Muris veya tasarrufu yapan şahsın Türkiye’ de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgahı tesbit olunamamış ise Maliye Bakanlığının tayin edeceği;

        Yer vergi dairesine verilir ve Veraset İntikal Vergisi bu dairelerce tarh olunur.

 • Yabancı memleketlerde bulunan mükellefler beyannamelerini Türkiye konsolosluklarına verirler.
 • Beyannamenin her mükellef için ayrı ayrı veya müştereken verilmesi mümkün bulunmaktadır.
 • Beyannameler taahhütlü olmak şartı ile posta ile de gönderilebilir.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin Verilme Müddeti :

        Veraset ve İntikal Vergisi Beyannameleri,

 1. Veraset tarikiyle vuku bulan intikallerde:
 • Ölüm Türkiye’ de vuku bulmuş ise mükelleflerin Türkiye’ de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden dört ay içinde, mükelleflerin yabancı bir memlekette bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden altı ay içinde;
 • Ölüm yabancı bir memlekette vuku bulmuş ise mükelleflerin Türkiye’ de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden altı ay içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette oldukları takdirde ölüm tarihini takip eden sekiz ay içinde;
 • Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi takip eden bir ay içinde;
 1. Diğer suretle vaki intikallerde malların hukuken iktisap edildiği tarihi takip eden bir ay içinde

        Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi verilir.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerine Eklenecek Belgeler :

 1. Veraset İlamı, Ölüm ve Mirasçı Bildirimi
 2. Murisin son ikametgahının bulunduğu muhtarlıktan alınacak olan ikametgah senedi
 3. Mirasçılara intikal eden taşınmazların tapularının ve bu taşınmazlara ait emlak beyannamesinin bir örneği
 4. Muristen kalan ve beyannamede indirim olarak dikkate alınan borçlara ait belgeler
 5. Muristen bankada mevduat hesabı kalmış ise bu hesabın durumunu varsa faizini gösteren ilgili banka şubesinden alınacak yazı
 6. Muristen otomobil veya diğer herhangi bir motorlu taşıt, deniz aracı, gemi, yat, vs. kalmış ise bu araçlara ilişkin iki adet sicil örneği veya ruhsat fotokopisi

        Matraha dahil unsurlardan ipotek alacağı da ipoteğe mevzu teşkil eden malın adresinin, ipotek senedinin tarih ve numarasının bildirilmesi gerekir.

        Hibe işlemlerinde ise vergi dairesinde aranan beyanname dışındaki belgeler şunlardır:

 • Hibe eden ve hibe alanın nüfus cüzdanı örneği ve ikametgah ilmühaberi
 • Tapu Sureti
 • Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli sureti.

        Bu belgeler Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesine eklenir.

Veraset ve İntikal Vergisinin Nispeti :

        Veraset ve İntikal Vergisi aşağıda yazılı nispetler üzerinden alınır.

2012 yılı için uygulanacak tarife) (*)

Matrah
Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde)
İvasız intikallerde
vergi oranı (yüzde)
İlk 180.000 TL için
1
10
Sonra gelen 400.000 TL için
3
15
Sonra gelen 880.000 TL için
5
20
Sonra gelen 1.700.000 TL için
7
25
Matrahın 3.160.000 TL’ yi aşan bölüm için
10
30
     
     
     
     
     

 

   
     

 

   
     
     
     

 

 
     

        Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

        Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

Veraset ve İntikal Vergisinde Ödeme Zamanı :

 • Veraset yoluyla intikalde Vergi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.
 • Çekiliş,talih oyunları ve diğer intikallerde 1 ay içinde tamamı ödenir.

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir