492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan harçların ödeme yerleri ve şekilleri

492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan harçların ödeme yerleri ve şekilleri

5281 sayılı Kanun ile 31.12.2004 tarih ve 25687 (3 Mük) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5281 sayılı Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanununun “Harçların harç pulu yapıştırılmak suretiyle tahsil edilmelerine ilişkin “ 137’nci maddesi 01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılarak, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan harçların tamamının makbuz karşılığı tahsili uygulamasına geçilmiştir.

Yapılan bu değişikliğe paralel olarak tarifelerde yer alan harçların ödeme yeri ve şekli aşağıda açıklanmıştır.

I Sayılı Tarife

* Yargı Harçları: Harca konu olan işlemleri yapan mahkeme veya dairelerde bulunan sayman mutemetlere makbuz karşılığında ödenir.

(1) Sayılı Tarifede yazılı maktu harçlar ilgili bulunduğu işlemin yapılmasından önce peşin olarak ilgili mahkeme veya Dairelere makbuz karşılığı ödenir.

– Mahiyetleri icabı işin sonunda hesap edilip alınması gerekenler, harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili mahkeme veya Dairelere makbuz karşılığı ödenir.

– Süresinde ödenmeyen harçlar ilgili mahkeme ve daireler tarafından sürenin sonundan itibaren onbeş gün içinde bir yazı ile o yerin vergi dairesine bildirilir ve harçlar makbuz karşılığında bu vergi dairesine ödenir.

– Ayrıca, tarifede yer alan Ticaret Sicil Harçları işlemin yapıldığı yerde bulunan süreksiz yükümlülüklere bakan vergi dairelerinin yanında, odalarda açılan veznelere ve Maliye Bakanlığınca vergi tahsilatı yapmaya yetkili Bankalara ( Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank,) makbuz karşılığında ödenir.

II sayılı Tarife

* Noter Harçları: Noterliklerde yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar dolayısıyla ödenmesi gereken harç ilgili işlemin hitamından önce peşin olarak, noterlere ve Maliye Bakanlığınca vergi tahsilatı yapmaya yetkili Banka ve Finans Kurumlarına ( Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası, İş Bankası Yapı Kredi, Akbank, Garanti, Koçbank, Oyakbank, Türk Dış Ticaret Bankası, HSCB BANK, Tekstilbank, T.Ekonomi Bankası, Denizbank, Şekerbank, Finansbank, Tekfenbank, Anadolu Bankası, Alternatif bank, Albaraka Türk, Turkısh Bank, Family Finans kurumu, Anadolu Finans Kurumu, Asya Finans Kurumu, Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu) makbuz karşılığında ödenir.

III sayılı Tarife:

* Vergi Yargısı Harçları: Vergi Yargısı harçlarından “Başvurma Harcı” dava dilekçesi verilmesi sırasında peşin olarak makbuz karşılığında mahkemelerde ve ya dairelerde bulunan sayman mutemetlere ödenir.

– Ayrıca, İhbarname esasına göre ödenmesi gereken nispi ve maktu harçlar, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili vergi dairesine makbuz karşılığında ödenir.

IV sayılı Tarife:

* Tapu ve Kadastro Harçları: Tapu ve kadastro işlemlerine ilişkin ödenecek harçlar harcı tarh, tahakkuk ve tahsile yetkili vergi daireleri adına Maliye Bakanlığınca vergi tahsilatı yapmaya yetkili Bankalara (Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası, İş Bankası, Garanti, Oyakbank, Şekerbank, Finansbank,Yapı ve Kredi) makbuz karşılığında ödenir.

– Tapu Harcı, tarh, tahakkuk ve tahsile yetkili vergi daireleri adına ilgili banka şubelerine doğrudan yatırılır.

– Söz konusu banka şubeleri ve bağımsız vergi dairesi bulunmayan ilçelerde, söz konusu harçlar Malmüdürlüklerine makbuz karşılığı ödenir.

-Tapu Harçları tarh, tahakkuk ve tahsile yetkili olan vergi dairelerinin fiziki anlamda tapu dairelerine ilgili banka şubelerinden daha yakın olması halinde tapu harçlarının banka veya tapu dairesince (bağımsız vergi dairesi veya malmüdürlüğü) tahsiline İl Defterdarlığı yetkili kılınmış olup, bu yetki vergi dairesince tahsil edilmesi şeklinde kullanılmakta ise, banka şubeleri tarafından söz konusu harcın tahsil edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

V sayılı Tarife:

* Konsolosluk Harçları: Konsolosluk Harçları ilgili işlemin sona ermesinden önce peşin olarak konsolosluklara makbuz karşılığı ödenir.

VI sayılı Tarife:

*Pasaport, İkamet Tezkeresi, Vize ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları: Pasaport, İkamet Tezkeresi, Vize ve Tasdik işleri ile İlgili kağıt ve belgelere ilişkin harç, peşin olarak, harç tahsiline yetkili Vergi Dairesi Müdürlüğüne veya Emniyet Müdürlüklerine bu vergi dairelerinden daha yakın mesafede olmaları durumunda Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Malmüdürlüklerine makbuz karşılığında ödenir.

VII sayılı Tarife:

* Gemi ve Liman Harçları: Gemi ve Liman harçlarının tamamı peşin olarak ödenmedikçe harca mevzu olan işlem yapılmaz ve söz konusu harçlar Liman Başkanlıklarına makbuz karşılığında ödenir.

VIII sayılı Tarife:

* İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma harçları; İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma ile ilgili işlere ilişkin ödenmesi gereken yıllık harçlarda;

-Tarifenin III’üncü bölümünün 2,3,4,5’nci bentlerinde yer alan maden arama, ön işletme, ve işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyazlarına ilişkin belgeler,

-VI’ncı bölümünün 15’nci bendinde yer alan Avcılık Belgesi,

-VI’ncı bölümünün 18’nci bendinde yer alan Özel okul ve özel Dershane işletme ruhsatnameleri,

-IX’uncu bölümünde yer alan Kapalı Devre Televizyon Ruhsat Harçları

-X’uncu bölümünde yer alan Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları,

-XI’inci bölümünde yer alan Finansal Faaliyet İzin Belgesi Harçlarından, 1/a, 2/a, 3, 5/a, 6/a, 7/a, 8, 9/a bentleri;

Sürekli mükellefiyeti gerektiren belgelere ilişkin harçlar olduğundan, her yıl ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilip mükellefe ayrıca tebliğ edilmeyen söz konusu harçlar, Ocak ayı sonuna kadar, mükellefiyeti bulunan Gerçek kişi Belge sahiplerinin Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden bağlı bulundukları Vergi Dairesi Müdürlüklerine, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişi belge sahiplerinin ise söz konusu harçları ikametgahlarının bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüklerine makbuz karşılığında ödenir.

– Ayrıca, tarifede yer alan Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatı Harçları Genel olarak Harca tahsile yetkili Vergi Dairelerine makbuz karşılığı ödenmekle birlikte Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Malmüdürlüklerine makbuz karşılığında ödenir .

-Tarifede yer alan diğer harçlar ise süreksiz yükümlülüklere bakan Vergi Dairesi Müdürlüklerine makbuz karşılığında ödenir.

IX-Sayılı Tarife:

* Trafik Harçları; Trafik işlemlerine ilişkin harçlar genel olarak Harca tahsile yetkili (süreksiz yükümlülüklere bakan) Vergi Dairesi Müdürlüklerine veya ilgili trafik şube ve bürolarında bulunan veznelere makbuz karşılığında ödenir.

Tarifenin VI’ncı bölümünde yer alan Ruhsat (izin) Harçlarından b, c, e, bentlerinde yer alan ve sürekli mükellefiyeti gerektiren belgelere ilişkin harçlar mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine makbuz karşılığı ödenir.

– Özel Güvenlik Ruhsat Harçları

-26.06.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 24’üncü maddesi uyarınca alınacak, Özel Güvenlik şirketlerine ve Özel Güvenlik Eğitimi verecek kurumlara faaliyet izni, özel güvenlik görevlilerine ise çalışma izni verilmesi için alınacak ruhsatlara ilişkin harçlar harç tahsili ile görevlendirilmiş süreksiz yükümlülüklere bakan vergi dairelerine makbuz karşılığında ödenir.

492 sayılı harçlar Kanununda yapılan ve yukarıda belirtilen değişikliklerle Kanuna bağlı tarifelerde yer alan harçların tamamının makbuz karşılığı tahsili uygulamasına geçilmiştir. Bu nedenle, 01.01.2005 tarihinden itibaren harç tahsilatında harç pulu kullanılmayacaktır. 31.12.2004 tarihine kadar pul yapıştırmak suretiyle tahsil edilmekte olan harçlar, harç tahsilatına yetkili birimlerce makbuz karşılığında tahsil olunacaktır.

KAYNAK.İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir