Belediye sözleşmelilerine Maliye Genelgesi


Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün genelgesi 4 maddeden oluşmaktadır.

Birinci maddede, belediyelerden sözleşme örneklerini Maliye Bakanlığına göndermemeleri istenmiştir.
İkinci maddede, 1 Ocak ve 1 Temmuzdan itibaren uygulanacak yüzde 4 zamlı yeni net ücret tavanlarının ne kadar olduğu belirtilmiştir. Genelge ekinde 3 adet cetvel bulunmaktadır. ilk cetvel Ocaktan itibaren uygulanacak yüzde 4 zamlı net ücret tavanı cetveli, 2. cetvel 1 Temmuzdan itibaren uygulanacak yüzde 4 zamlı net ücret tavanı cetveli, 3. cetvel ise ek ödeme cetvelidir. Belediye sözleşmelisinin 1 Ocaktan itibaren imzaladığı sözleşme uyarınca aldığı ve yüzde 4 zam ile eline geçen net ücret, bu genelge ekindeki 1 sayılı cevelde yer alan net ücretten fazla olamayacaktır.
1 Temmuzdan itibaren 2. sayılı cetvelde yer alan net ücret tavanını aşmamak üzere, İl özel idareleri ve belediyeler ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, yeni ücreti tespite yetkilidir.
Asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınmayacaktır.
Üçüncü maddede, genelge ekindeki 3 sayılı cetvelde yer alan oranlar üzerinden ek ödeme verileceği belirtilmiştir. 1 Ocaktan bu yana alınan ek ödeme, cetveldeki miktardan az çıkarsa personele fark ödemesi verilecektir. 3 sayılı cetvelde yer alan hizmet süresi hesaplanırken, sözleşmeli personelin sadece aynı mahalli idarede geçen hizmet süresi hesaplanacaktır. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personel ek ödeme uygulamasından yararlandırılmayacaktır. Ek ödemeler, sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu ödemelerden sigorta primi kesilmeyecek olup, bu ek ödemeden sadece damga vergisi kesilecektir.
Dördüncü maddede, mahalli idarelerdeki sözleşmeli personelin, devlet memurlarından alınan bedeli kendilerinden alınmak kaydıyla yemek yardımından yararlanabileceği hüküm altına alınmıştır.
Kaynak :www.internethaber.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir