Tarım Bakanlığından Farklı kurumlarda çalışan memura eş durumu kolaylığı

YÖNETMELİK KİMLERİ KAPSIYOR?

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, (Değişik ibare:RG-13/3/2012-28232) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının taşra teşkilatında (Ek ibare:RG-13/3/2012-28232) inspektör olarak görev yapmakta olanlar hariç, teknik hizmetler ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıflarında yer alan Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi, Kimyager, Biyolog, Ziraat Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknikeri, Ziraat Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Laborant kadrolarında görev yapan personeli kapsar

İSTİFA SONRASI YENİDEN ATANANLARDAN EŞ VE SAĞLIK ÖZRÜ OLANLAR 2 VEYA 3 YILI BEKLEMEDEN ATAMA TALEBİNDE BULUNABİLECEK

Yapılan düzenleme

MADDE 1 – 12/8/2009 tarihli ve 27317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan “en az üç yıl çalışmadan” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu Yönetmeliğin 15, 16, 17 ve 18 inci maddeleri çerçevesinde yapılacak talepler hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir

Düzenlemenin değişiklik yaptığı madde

İstifa sonrası yeniden atananların yer değiştirmelerine ilişkin esaslar

MADDE 12 – (1) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışırken çeşitli nedenlerle görevi sona erenlerden 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesine göre Bakanlığa yeniden atananlar, atandıkları illerde/ilçelerde/birimlerde en az iki yıl, kuruluşlarda en az üç yıl çalışmadan atama talebinde bulunamazlar.

Değerlendirme

Daha önce yapılan düzenlemede istifa sonrası dönüş yoluyla atananların 2 veya 3 yıl görev yapmadan yer değiştirme talebinde bulunamayacakları hüküm altına alınmıştı. Bu maddeye istisna getirilmiştir. Buna göre eş veya sağlık durumu özür olanlar 2 veya 3 yıl beklemeden de tayin isteyebilecek.

BAŞKA BİR KURUMDAN NAKLEN ATANANLARDAN EŞ VE SAĞLIK ÖZRÜ OLANLAR 2 VEYA 3 YILI BEKLEMEDEN ATAMA TALEBİNDE BULUNABİLECEK

Yeni düzenleme

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan “en az üç yıl çalışmadan” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu Yönetmeliğin 15, 16, 17 ve 18 inci maddeleri çerçevesinde yapılacak talepler hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir

Değişiklik yapılan madde

Kurumlar arası naklen atama

MADDE 13 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde Bakanlığa naklen atananlar, atandıkları illerde/ilçelerde/birimlerde en az iki yıl, kuruluşlarda en az üç yıl çalışmadan atama talebinde bulunamazlar.

Değerlendirme

Daha önce yapılan düzenlemede kurumlar arası naklen atamam yoluyla atananların 2 veya 3 yıl görev yapmadan yer değiştirme talebinde bulunamayacakları hüküm altına alınmıştı. Bu maddeye istisna getirilmiştir. Buna göre eş veya sağlık durumu özür olanlar 2 veya 3 yıl beklemeden de tayin isteyebilecek.

KURUM İÇİ NAKİLLERDE BOŞ KADRO İLANININ YAPILDIĞI YERDEKİ PERSONEL DE BAŞVURU YAPABİLECEK

3 YIL ÇALIŞAN TARGEL PERSONELİ NAKİL İSTEYEBİLECEK

Yeni düzenleme

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ile boş kadro ilanı yapılan ildeki birim/ilçe/kuruluşlarda görev yapan personel” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bendin sonuna “Bu maddenin (e), (f) ve (ğ) bentlerine göre atamaları düzenlenen personel, bu bent çerçevesinde atama müracaatında bulunamaz.” cümlesi ile aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (TARGEL) kapsamında, Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Birimlerinde 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre istihdam edilenlerden müracaat tarihi itibariyle görev yaptığı ilde en az üç yıl çalışmış olanlar; Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde başvuru yapmaları kaydıyla, aynı proje kapsamında ilan edilecek boş yerlere hizmet puanı ve tercihlerine göre her yılın haziran ayı başından eylül ayı sonuna kadar atanabilir. Bu Proje kapsamındaki personel, bu maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen esas ve sürelere tabi olarak boş olduğu ilan edilen Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Birimlerine atanabilir.”

Değişiklik yapılan madde

Kurum içi naklen atamaya ilişkin esaslar

MADDE 14 – (1) Personelin il içi ve iller arası atanması aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilecektir.

a) Genel Müdürlük, norm kadroyu aşmamak üzere il/ilçe/kuruluşların kadrolarını, kurum içi atama yapmak üzere her yılın haziran ayının sonuna kadar ilan eder. İlan edilen bu kadrolara belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde temmuz ayının sonuna kadar olmak üzere ilan edilen tarihlerde başvuru yapan personelin yerleştirme işlemleri, her yılın ağustos ayının sonuna kadar hizmet puanı ve tercihlere göre gerçekleştirilir. Halen çalıştığı bölge için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen zorunlu çalışma sürelerini tamamlamayan ve halen çalıştığı ilde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl çalışmayan personel ile bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra kuruluşlar hariç Bakanlığın taşra teşkilatına açıktan veya kurumlar arası naklen atananlardan 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde toplam en az üç yıl çalışmayan personel (Ek ibare:RG-14/2/2011-27846) ile boş kadro ilanı yapılan ildeki birim/ilçe/kuruluşlarda görev yapan personel başvuruda bulunamaz. Bu şekilde yerleştirilen veya atanan personel, yerleştirme ve atama işleminden vazgeçmesi halinde, yerleştirme ve atama tarihinden itibaren iki yıl geçmeden mazeret durumları hariç bu fıkra hükümlerine göre atama talebinde bulunamaz.

Değerlendirme

* Genel Müdürlükçe ilan edilen Kurum içi genel nakil duyurılarına, o ilde çalışan personelin de başvurusu alınacak.

* 3 yıl çalışan TARGEL personeli ilan edilen başka bir boş TARGEL kadrouna nakil isteyebilecek. Ancak nakil istenirken 14. maddenin (b), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen esas ve sürelere tabi olunacaktır.

EŞ VE SAĞLIK ÖZRÜ OLANLAR, GEÇMEK İSTEDİĞİ İLİN NORMU UYGUN DEĞİLSE KOMŞU İLE ATANABİLECEK

Yeni düzenleme

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna “Talep edilen ilin/ilçenin/kuruluşun/birimin norm kadrosunun uygun olmaması durumunda, ilgilinin talebi doğrultusunda norm kadrosu uygun olana kadar komşu illerden birine atama yapılabilir.” ibaresi eklenmiştir

Değişiklik yapılan madde

Mazerete dayanan atamalar

Madde 15 – (1) Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve talebi halinde personel farklı hizmet bölgelerine naklen atanabilir;

a) Sağlık durumu,

b) Eş durumu,

(2) Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

(3) Başvurular gerekli belgelerle birlikte il/ilçe/kuruluş müdürlüklerine yapılır. Norm kadrosu uygun olmayan ile/ilçeye/kuruluşa/birime atama yapılamaz.

Değerlendirme

Eş veya sağlık durumunda, eğer il/ilçe veya kuruluşun normu uygun değilse personel komşu ile atanabilecektir.

EŞLERDEN BİRİSİ BAŞKA BİR KURUMDA ÇALIŞIYORSA UNVAN, KADRO VE GÖREV ÜSTÜNLÜĞÜNE BAKILMADAN NAKİL YAPILABİLECEK

Yeni düzenleme

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Eşlerden biri başka bir kurumda çalışıyor ise; varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri, atama dönemi beklenilmeden uygulanır. Ayrıca, hizmet gerekleri dikkate alınarak normun uygun olması koşuluyla Bakanlığımız personeli olan eşin talebi halinde eşinin bulunduğu ile ataması yapılabilir.

Değişiklik yapılan madde

Eş durumu mazereti nedeniyle atama

Madde 17 –

… (4) Eşlerden biri başka bir kurumda çalışıyor ise; varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır. Ancak, başka kurumda çalışan eşin, Bakanlık personelinden Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde unvan, kadro ve görev bakımından üst olması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması veya eş durumu ataması ilgili kurum mevzuatına göre dönemlere bağlı olması halinde eş durumu ataması öncelikle değerlendirilerek yapılır. Eşlerden her ikisinin unvanlarının eşit veya denk olması halinde bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlarda çalışan personele tabi olarak atama yapılır. Teşkilatın bulunmaması veya bir başka yerde istihdamı mümkün olmayan hallerde, Bakanlık ilgili kurumla koordinasyon sağlayarak eş durumu atama talebini değerlendirir. Bu hallerde dahi atama yapılamıyor ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Değerlendirme

Kamu kurumları, personelin birisi kendisinde ama diğer başka bir kurumda çalışıyorsa, kimin kimden üst olduğuna dair bir detaya bakmakta ve bu detay sıkça eleştiri konusu olmaktaydı. Benzer bir uygulamayı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da yapmaktaydı. Bugün yapılan düzenleme ile bu kıyasın artık yapılmayacağı, personel istiyorsa ve norm uygun ise talep ettiği yere atanabileceği hüküm altına alınmıştır.

OKUYAN ÖĞRENCİDEN DOLAYI NAKİL MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

OKUYAN ÖĞRENCİ GEREKÇE GÖSTERİLEREK KOMŞU İLE TAYİN İSTENEMEYECEK

OKUYAN ÖĞRENCİDEN DOLAYI ATANANLAR MEZUNİYET HALİNDE (C) VE (D) HİZMET GRUBU İLLERİNE ATANACAK

AFET BÖLGESİNDEKİ PERSONEL 1 YIL İÇİNDE NAKİL İSTEYEBİLECEK

Yeni hüküm

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin onikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Öğrenci” ibaresi “Ölçme” olarak değiştirilmiş; aynı fıkranın ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış; aynı fıkranın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Bu şekilde atananlar mezun olmaları veya herhangi bir nedenle okuldan ayrılmaları halinde, görev yaptıkları ilin (C) veya (D) hizmet grubu illerinden olması durumunda bulundukları yerde bırakılırlar, görev yaptıkları il, (C) veya (D) hizmet grubu olmayıp, önceki görev yerleri (C) veya (D) hizmet grubunda ise önceki görev yerlerine, önceki görev yerleri (A) veya (B) hizmet grubunda ise (C) veya (D) hizmet grubu illerinden birine tercihleri doğrultusunda, tercih yapmamaları halinde ise re’sen bu illerden birine, üç ay içerisinde atanırlar.” cümlesi eklenmiş; aynı maddenin iki ve onaltıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi veya manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek isteyenlerin atama talepleri, durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren bir yıl içinde ve bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir. Bakanlığın ihtiyaç duyması halinde başka hizmet bölgelerinden afet bölgesine atanmak üzere yapılan talepler aynı süreye tabi olarak başka bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.”

“(16) Bu madde gereğince yapılacak atamalarda birinci ve beşinci fıkralar hariç olmak üzere norm kadronun uygun olması zorunludur. Talep edilen ilin norm kadrosunun uygun olmaması durumunda, ilgilinin talebi doğrultusunda norm kadrosu uygun olana kadar komşu illerden birine atama yapılabilir. Bu şekilde atananlar sekiz, oniki ve onüçüncü fıkralar hariç, atandıkları ilde/ilçede/birimde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl çalışmadan atanma talebinde bulunamazlar.

Değiştirilen hüküm

(12) Personelin bu Yönetmelik kapsamındaki bir görevle ilgili Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonucu kazanılan bir üst öğrenim (Ek ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/7. md.) (ön lisans veya lisans) gördüğünü belgelendirmesi, asli görevini aksatmaması ve öğrenim süresi ile sınırlı olması kaydıyla, öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir (Ek ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/7. md.) Okulun bulunduğu ilin norm kadrosunun uygun olmaması durumunda norm kadrosu uygun olana kadar komşu illerden birine atanabilir . Bu şekilde atananlar (Ek ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/7. md.) herhangi bir şekilde okuldan ayrılmasından veya öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren üç ay içerisinde 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin (C) ve (D) hizmet grubuna giren illere/ilçelere/birimlere tercihi doğrultusunda, tercih yapmaması halinde resen atanırlar. (C) ve (D) hizmet grubunda atama yapılacak yer bulunamadığı takdirde ise 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinden başlamak üzere (B) grubu illere/ilçelere/birimlere yine aynı usulle atama yapılır. Bu şekilde atanacak personel, istemeleri halinde yeni görevlerine haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında başlatılabilir.

(2) Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek isteyenlerin atama talepleri, durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde ve bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir.

(16) Bu madde gereğince yapılacak atamalarda birinci ve beşinci fıkralar hariç olmak üzere norm kadronun uygun olması zorunludur. Bu şekilde atananlar atandıkları ilde/ilçede/birimde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl çalışmadan atanma talebinde bulunamazlar.

3 YIL VALİLİK VEYA BAKANLIK ONAYIYLA YÖNETİCİLİK GÖREVİ YÜRÜTENLER, BAŞKA BİR İLE ATANABİLİR

Yeni düzenleme

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi “Bu görevleri Valilik veya Bakanlık onayı ile bir yıldan fazla yürütenlerin il içindeki birimlere/ilçelere/kuruluşlara, üç yıldan fazla yürütenlerin ise diğer illerdeki birimlere/ilçelere/kuruluşlara atanma talepleri bu kapsamda değerlendirilir. Bu şekilde kuruluşlara atama yapılabilmesi için, kuruluşun görev alanı itibari ile ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.” şeklinde değiştirilmiştir.

Değiştirilen hüküm

Unvan değişikliği suretiyle atamalar

Madde 19 – (1) Kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmak isteyen il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü, müdür ve yardımcıları halen çalıştıkları görev yerlerinde en az bir yıl çalışmış olmak kaydıyla mevcut veya diğer hizmet bölgelerine bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalmaksızın atanabilirler. (Ek ibare: 14/02/2011-27846 S.R.G Yön/8. md.) Bu görevleri bir yıldan fazla süredir Valilik veya Bakanlık onayı ile vekâleten yürütenler de bu kapsamda değerlendirilirler. Yukarıda belirtilen unvanlarda bir yıl görev yapmadan sağlık, eş ve özür grubuna istinaden görev yeri değişikliği talebinde bulunanlar söz konusu unvanlara atanmadan önceki unvanlarına atanabilirler.

BECAYİŞTE ÜST VEYA ALT HİZMET BÖLGESİ FARK ETMEYECEK

BECAYİŞ TALEPLERİ İL VEYA KURULUŞ MÜDÜRÜ ARACILIĞIYLA GENEL MÜDÜRLÜĞE İNTİKAL ETTİRİLMELİ

Yeni düzenleme

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “aynı, bir üst veya bir alt hizmet bölgelerinde bulunmaları” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrasında yer alan “Karşılıklı yer değiştirme talepleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “il veya kuruluş müdürlükleri aracılığı ile” ibaresi eklenmiştir.

Değiştirilen hüküm

Karşılıklı yer değiştirme suretiyle atama

Madde 23 – (1) Aynı unvanda görev yapan personel, bulunduğu yerde en az bir yıl çalışmaları; aynı, bir üst veya bir alt hizmet bölgelerinde bulunmaları kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere dönem ve puana bağlı kalmaksızın karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.

(2) Karşılıklı yer değiştirme talepleri Genel Müdürlüğe intikal ettiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde sonuçlandırılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir