Sağlıkta neler değişti?

Sağlıkla ilgili çok sayıda Kanunda değişiklik yapan 6354 sayılı Kanun 12 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Yürürlük ve Yürütme maddeleri hariç toplam 25 maddenin ne getirdiğini, neyi değiştirdiğini tek tek inceledik.

Yapılan değişiklikler aşağıda büyük harf ve kırmızı renkte gösterilmiştir. Değişikliğe dair madde metni kırmızı renkli başlığın altında yer almaktadır.

Resmî Gazete

12 Temmuz 2012

Sayı : 28351

Kanun No. 6354 Kabul Tarihi: 4/7/2012

TIBBİ ZORUNLUKU HALİNDE SEZARYEN AMELİYATI YAPILABİLECEĞİ KANUNA EKLENMİŞTİR.

MADDE 1 – 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 153 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Gebe veya rahmindeki bebek için tıbbi zorunluluk bulunması hâlinde doğum, sezaryen ameliyatı ile yaptırılabilir.

Gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen, doğumu takiben anne veya bebekte meydana gelebilecek istenmeyen sonuçlardan dolayı hekim sorumlu tutulamaz.”

İDARİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜR YARDIMCISINA YÜZDE 250’YE KADAR DÖNER SERMAYEDEN EK ÖDEME YAPILABİLECEK

MADDE 2 – 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesine “idarî sağlık müdür yardımcısı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “idarî halk sağlığı müdür yardımcısı,” ibaresi eklenmiştir.

657’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

“TABİPLERE; SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCILIĞI, SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI, BAŞTABİPLİK VE BAŞTABİP YARDIMCILIĞI” ŞEKLİNDE OLAN MADDE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLDİ

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ DE 2. GÖREV OLARAK YÜRÜTÜLEBİLECEK

MADDE 3 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tabiplere; il ve ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdür yardımcılığı, halk sağlığı müdürlüğü, halk sağlığı müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, baştabiplik, baştabip yardımcılığı ile il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerinde ilgili mevzuatı uyarınca tabipler tarafından yürütülmesi öngörülen şube müdürlükleri,”

TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNDEKİ DÖNER SERMAYEDEN UZMAN HEKİME DE PAY VERİLECEK

MADDE 4 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (c) fıkrasının (2) numaralı bendine “ek ödeme matrahının;” ibaresinden sonra gelmek üzere “uzman tabipler için yüzde 600’ünü,” ibaresi eklenmiştir.

100 ADEDİ YARDIMCIS 250 ÜRÜN DENETMENİ KADROSU İHDAS EDİLDİ. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE SAĞLIK BAKANLIĞININ 100 ÜRÜN DENETMENİ İLANINA ÇIKMASI BEKLENBİLİR.

MADDE 5 – 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin;

a) Sağlık Bakanlığına ait bölümüne bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadro,

b) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumuna ait bölümüne ise ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar,

ihdas edilerek eklenmiştir.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİNE 250 KİŞİLİK AKADEMİK VE İDARİ KADRO VERİLDİ

MADDE 6 – Ekli 3 sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Afyon Kocatepe Üniversitesi bölümüne eklenmiştir.

DİŞ TABİBİ VE ECZACI ALIMI TEKRAR SINAVSIZ VE KUR’A İLE YAPILACAK

TAM GÜNE İSTİSNA GETİRİLDİ. ÖZEL SEKTÖRDEKİ PROFESÖR VE DOÇENT SÖZLEŞMELİ ÇALIŞTIRABİLECEK

MADDE 7 – 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve tabip” ibaresi “, tabip, diş tabibi ve eczacı” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kamu kurum ve kuruluşlarının ve vakıflara ait olanlar da dâhil olmak üzere yükseköğretim kurumlarının kadro ve pozisyonlarında bulunmayan profesör ve doçentler; ihtiyaç duyulan alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretim ile araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin gerektirdiği işleri yapmak üzere, Sağlık Bakanlığının kararıyla eğitim ve araştırma hastanelerinde Maliye Bakanlığının vizesine bağlı olarak sözleşmeli eğitim görevlisi olarak çalıştırılabilir. Sözleşmeler, aylık çalışma süresi 80 saati geçmemek üzere bir yıla kadar yapılabilir. Sözleşmeli eğitim görevlilerine, yapacakları faaliyetin niteliğine göre yükseköğretim kurumlarında aynı unvandaki kadrolu öğretim üyeleri için 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretinin on katına kadar saatlik sözleşme ücreti ödenebilir. Özellik arz eden faaliyetler için saatlik sözleşme ücreti, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığının kararıyla bir katına kadar artırılabilir. Bu kapsamdaki sözleşmeli eğitim görevlilerine ödenecek sözleşme ücretinin yıllık toplam tutarı, ilgili eğitim ve araştırma hastanesinin bir önceki yıl gerçekleşen personel giderleri toplamının yüzde birini hiçbir şekilde geçemez. İlgili eğitim ve araştırma hastanesinin teklifi ve Sağlık Bakanlığının uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bu oran bir katına kadar artırılabilir. Bu şekilde artırılan tutar döner sermaye bütçesinden ödenir. Bu kapsamda çalıştırılan sözleşmeli eğitim görevlilerine, bu madde uyarınca yapılacak ödeme dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve bu kişilere hiçbir idari görev verilemez. Bu madde uyarınca sözleşmeli eğitim görevlisi çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar, bunlara yaptıkları görevlere bağlı olarak ödenecek saatlik sözleşme ücretlerinin tutarı ile diğer hususlar Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca müştereken belirlenir.”

TOPLAM İL NÜFUSU 750 BİNE KADAR OLAN YERLERDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİNİ YA SAĞLIK BAKANLIĞI YA DA ÜNİVERSİTE VERECEK. İKİSİ BİRDEN VEREMEYECEK

MADDE 8 – 3359 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 9 – Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin ilgili birimleri, karşılıklı olarak işbirliği çerçevesinde birlikte kullanılabilir. Ancak, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre toplam il nüfusu 750.000’e kadar olan illerde eğitim ve araştırma hizmetleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden yalnızca biri tarafından verilebilir. Bu illerde Bakanlık ve bağlı kuruluşları ile üniversiteler, tıp lisans eğitimi ve/veya tıpta uzmanlık eğitimi için ortak kullanım ve işbirliği yapar.

Birlikte kullanılacak sağlık tesisleri için, Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uygun görüşü alınarak, il valisi ile üniversite rektörü arasında birlikte kullanım protokolü akdedilir.

Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde tıpta uzmanlık ve lisans eğitimleri, Sağlık Bakanlığı uzmanlık öğrencilerinin eğitimi de dâhil olmak üzere, ilgili mevzuata göre tıp fakültesi dekanının yetki ve sorumluluğunda yürütülür. Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisleri, Bakanlığın tâbi olduğu mevzuat uyarınca işletilir ve tesis, üniversitenin görüşü alınarak Bakanlıkça atanan başhekim tarafından yönetilir. Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisinin kamu hastane birliği kapsamında olması hâlinde, o tesise ait yönetici görevlendirmeleri kamu hastaneleri birliği mevzuatı çerçevesinde yapılır.

Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde fiilen görev yapan personele, üniversite personeli için 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları, Bakanlık ve bağlı kuruluşları personeli için ise 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları esas alınarak Bakanlığın tâbi olduğu ek ödeme mevzuatı doğrultusunda ek ödeme yapılır.

Birlikte kullanılan sağlık tesisinde görev yapan personelin disiplin ve tüm özlük işlemleri kadrosunun bulunduğu kurumun ilgili mevzuatına göre yürütülür.

Üniversite tarafından, birlikte kullanılan kurum ve kuruluşlarda görevli personelin profesör ve doçent kadrolarına atanabilmesi için Bakanlığa ve bağlı kuruluşlarına ait eğitim görevlisi kadroları da kullanılabilir.

Bakanlık ve üniversiteler, birlikte kullanım dışında döner sermayesi ve kurumları ayrı ve bağımsız olmak suretiyle eğitim, sağlık hizmeti üretimi, araştırma ve kamu sağlığını geliştirme gibi alanlarda işbirliği yapabilirler. İşbirliği yapılacak hususlarda Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uygun görüşü alınarak, il valisi ve üniversite rektörü arasında protokol akdedilir.

Birlikte kullanım ve işbirliğine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemelere ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

ONSEKİZ YAŞINI DOLDURMAYANLARA NARGİLE DE VERİLMEYECEK

MADDE 9 – 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Tütün ürünleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tütün ürünü ihtiva eden ve etmeyen nargile ile benzerleri” ibaresi ile maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(15) Tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmaları ile tütün ürünlerinin isim, marka, amblem, logo veya bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim ve alametler, tütün ürünleri harici mal ve hizmet sektörlerindeki firma veya ürünlerle ilişkilendirilemez ve tütün ürünüyle diğer ürün veya hizmetin birbiriyle ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde kullanılamaz. Tütün ürünleri harici mal ve hizmet sektörlerindeki firma ve ürünlerin isim, marka, amblem, logo veya bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim ve alametler de, tütün ürünleriyle veya firmalarıyla ilişkilendirilemez ve ürün veya hizmetin tütün ürünüyle ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde kullanılamaz, hiçbir ürünün üzerinde tütün ürünlerini çağrıştıran herhangi bir işaret ve renk bulunamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenir.”

NARGİLE ŞİŞELERİNİN ÜZERİNE DE ZARARLI YAZILARI KONACAK

MADDE 10 – 4207 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri paketleri ile tabanı hariç nargile şişelerinin üzerine, en geniş iki yüzünden her birine, bu yüzlerin alanlarının yüzde altmışbeşinden az olmamak üzere, özel çerçeve içinde tütün ürünlerinin zararlarını belirten resimli ve Türkçe yazılı uyarılar veya mesajlar konulur.”

“(4) İthal edilen veya Türkiye’de üretilen tütün ürünlerinin paketlerinde ve etiketlerinde; bu ürünlerin özellikleri, sağlığa etkileri, tehlikeleri veya emisyonları ile ilgili yanıltıcı ve eksik bilgi verilemez; tüketimi özendiren, teşvik eden veya tüketiciyi yanıltan ya da ürünü cazip kılan metin, isim, marka, ibare, mecaz, resim, figür, işaret veya renkler ve renk kombinasyonları kullanılamaz.”

SİGARA VE NARGİLEDE BELİRLENEN YASAKLARA UYMAYANLARA DAHA ÖNCE YAZILI UYARI YAPILIYORDU. ŞİMDİ UYARI YAPILMAKSIZIN CEZA VERİLECEK

MADDE 11 – 4207 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin; ikinci fıkrasında yer alan “işletme sorumluları” ibaresi “işletme sorumlularına” şeklinde değiştirilmiş ve “denetimi yapan yetkililer tarafından önce yazılı olarak uyarılır. Bu uyarı yazısı, ilgili işletme sorumlusuna tebliğ edilir. Bu uyarıya rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere,” ibaresi metinden çıkartılmış; üçüncü fıkrasında yer alan “beşinci” ibaresinden sonra gelmek üzere “, onbeşinci” ibaresi eklenmiş ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 2 nci maddenin birinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen alanlarda tütün ürünleri tüketenler ile 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenler, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesi hükmüne göre cezalandırılır. 3 üncü maddenin onikinci fıkrasına, kamu hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında aykırı davranan kişilere ilgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından; özel hukuk kişilerine ait ve herkesin girebileceği binaların kapalı ve açık alanları ile sokak veya kamuya ait sair alanlarda aykırı davranan kişilere ise belediye zabıta görevlilerince, elli Türk Lirası para cezası verilir. Meydana gelen çevre kirliliğinin ilgili kişi tarafından derhal giderilmesi hâlinde idari para cezasına karar verilmeyebilir.”

AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIK ELEMANINA; “YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI, SEYYAR HASTANELER, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ VE 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE” NÖBET GÖREVİ VERİLEBİLECEK

NÖBET GÖREVİ VERİLEN AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIK ELEMANINA NÖBET ÜCRETİ VERİLECEK

AİLE HEKİMİ YETİŞTİREN KURUMLARDA, KAYITLI KİŞİ BAŞINA 5 LİRA DÖNER SERMAYE HESABINA AKTARILACAK. (5258’ÜN 3. MADDESİNİN 4. FIKRASI UYARINCA AİLE HEKİMLERİNE DÖNER SERMAYE VERİLEMİYOR).. AİLE SAĞLIK MERKEZLERİNİN GİDERLERİ BURADAN KARŞILACAK. AİLE HEKİMLİĞİ HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILAN ÖĞRETİM ÜYESİ, EĞİTİM GÖREVLİSİ, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ASİSTANLKARA BURADAN ÖDEME YAPILABİLECEK

MADDE 12 – 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç ve zaruret hâsıl olduğunda haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde nöbet görevi verilebilir ve bunlara aynı maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde nöbet ücreti ödenir.”

“Aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren kurumların; her bir araştırma görevlisi/asistan başına azamî kayıtlı kişi sayısı 4000 kişiyi aşmamak ve her kayıtlı kişi başına (görev yapacak araştırma görevlisi/asistan sayısı da esas alınmak suretiyle) aylık beş Türk Lirasından fazla olmamak üzere belirlenecek tutar, çalışılan aya ait sonuçların ilgili sağlık idaresine bildiriminden itibaren onbeş gün içinde ilgili döner sermaye mevzuatı hükümlerine tabi tutulmaksızın döner sermaye işletmelerinde bu amaçla açılacak olan hesaba yatırılır. Bu tutarı üç katına kadar artırmaya Sağlık Bakanlığının talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Kayıtlı kişi başına belirlenen tutar, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre belirlenen en yüksek brüt sözleşme ücretinin artışı oranında artırılabilir. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen standartlara göre, koruyucu hekimlik hizmetlerinin eksik uygulanması hâlinde ödeme tutarının % 20’sine kadar indirim yapılır.

Bu şekilde kurumlarca oluşturulacak aile sağlığı merkezlerinin bu Kanun kapsamında oluşacak tüm giderleri sekizinci fıkrada belirtilen hesaplardan ödenir. Kurumlarınca aile hekimliği hizmetlerinde çalıştırılan öğretim üyesi, eğitim görevlisi, araştırma görevlisi ve asistanlara; kayıtlı kişi sayısı ve bunların risk grupları, gezici sağlık hizmetleri, belirlenen standartlar çerçevesinde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, takibi ve kontrolündeki başarı oranı gibi kriterlere göre yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İlgililere yapılacak toplam ödeme, kadrolarına bağlı olarak yapılan ödemeler de dâhil olmak üzere beşinci fıkrada yer alan sınırları aşamaz. Sekizinci fıkra kapsamında oluşturulan aile sağlığı merkezlerinde görev yapan aile sağlığı elemanlarına 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesi hükümleri çerçevesinde belirlenen azamî ek ödeme tutarını geçmemek üzere yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde yapılacak ödeme, anılan fıkra uyarınca açılmış bulunan hesaplardan ödenir. Bu fıkra kapsamında yapılacak ödemenin net tutarı, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından az olamaz. Bu ödemeden yararlanan personele, ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi, 209 sayılı Kanunun 5 inci ve ek 3 üncü maddeleri ile 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ((e) fıkrasının ikinci paragrafı hariç) uyarınca herhangi bir şekilde ek ödeme yapılmaz.”

AİLE HEKİMLERİNİN HAFTALIK 40 SAATTEN AZ OLMAMAK ÜZERE ÇALIŞMA ŞEKLİNİ SAĞLIK BAKANLIĞI BELİRLEYECEK

MADDE 13 – 5258 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesine “kaydı ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlıkça belirlenen kıstaslar çerçevesinde” ibaresi eklenmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMET BİRİMLERİ ARASINA BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ EKLENDİ

MADDE 14 – 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.”

MADDE 15 – 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 19/A – (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın basınla ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak.

b) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.”

“SÖZLEŞMELİ PERSONEL İHTİYAÇ HALİNDE KURUMUN VE BAKANLIĞIN MERKEZ TEŞKİLATINDA SÜRELİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEBİLİR VE BU HUSUS SÖZLEŞMELERDE BELİRTİLİR.” ŞEKLİNDEKİ HÜKÜM DEĞİŞTİRİLDİ.

BİRLİKLERDE İSTİHDAM EDİLEN HER SÖZLEŞMELİ PERSONEL DEĞİL SADECE TABİP, DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR BAKANLIK VEYA BAĞLI KURULUŞLARIN MERKEZ TEŞKİLATINA GÖREVLENDİRİLECEK.

BİRLİKLERDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN DİSİPLİN AMİRLERİNİ SAĞLIK BAKANLIĞI BELİRLEYECEK. İDARİ GÖREVİ OLAN SÖZLEŞMELİ BİRLİK PERSONELİNE, MEMURUN DİSİPLİN AMİRİ OLMA YETKİSİ VERİLEBİLECEK

DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ, BİRLİK PERSONELİ OLARAK DA YERİNE GETİRİLEBİLİR

MADDE 16 – 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Tabip, diş tabibi ve eczacılardan sözleşmeli personel olarak görev yapanlar, ihtiyaç hâlinde Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında daire başkanı ve daha üst yönetici kadrolarında süreli olarak görevlendirilebilir ve bu husus sözleşmelerde belirtilir.”

“(7) Sözleşmeli personelin disiplin amirlerinin tayini ile çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenir. Bunlardan idarî görevlerde bulunanlara memurların disiplin amirliği yetkisi verilebilir.

(8) Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, atanmış olduğu sağlık kurumunda bu madde kapsamında sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilir. Ancak il merkezindeki sağlık kurumlarına atanmış olan Devlet hizmeti yükümlüleri Birlik merkezinde de sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilir. Bu personelin sözleşmeli olarak geçen süreleri Devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır.”

ÜRÜN DENETMENLERİ VE YARDIMCILARI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNDA İSTİHDAM EDİLECEK

MADDE 17 – 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 44 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Ürün denetmenliği

MADDE 44/A – (1) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunda ürün denetmen yardımcısı ve ürün denetmenleri istihdam edilir. Bunların mesleğe alınmaları, yarışma sınavları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, görev, yetki ve sorumlulukları, atama ve yer değiştirmeleri ile çalışma usul ve esasları, 44 üncü madde hükümleri çerçevesinde yönetmelikle düzenlenir.”

BAKANLIK KADROLARINDAKİ HUKUKİ BİRİMİ AMİRLERİ, HUKUK MÜŞAVİRLERİ VE AVUKATLARIN SAĞLIK PERSONELİNİ SAVUNMASI İÇİN VEKALETNAMEYE GEREK YOK

MADDE 18 – 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bakanlık ve bağlı kuruluşları merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye teşkilatı kadrolarında bulunan hukuk birimi amirleri, hukuk müşavirleri ve avukatlar, ayrıca vekâletname ibraz etmeksizin ilgili personeli vekil sıfatı ile temsil eder.”

UZMAN DİŞ HEKİMİ, DİŞ HEKİMİ VE ECZACI DA HASTANE BİRLİKLERİNDE ÜCRET VERİLECEKLER LİSTESİNE EKLENMİŞTİR.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPMIŞ SAĞLIK BİLİMİ LİSANSİYERLERİ DE HASTANE BİRLİKLERİNDE ÜCRET VERİLECEKLER LİSTESİNE EKLENMİŞTİR.

MADDE 19 – 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı Cetvelin “Başhekim” ve “Başhekim Yardımcısı” bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başhekim

a) Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi Hekim 150-600

b) Uzman Hekim, Uzman Diş Hekimi, Hekim ve Diş Hekimi*150-450

c) Hekim, Diş Hekimi 150-200

Başhekim Yardımcısı

a) Uzman Hekim, Uzman Diş Hekimi 150-270

b) Hekim, Diş Hekimi, Eczacı 150-180

c) Lisansüstü eğitim yapmış sağlık bilimleri lisansiyerleri 100-125”

MADDE 20 – 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin; 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (r) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “basın ve” ibaresi metinden çıkartılmıştır.

“İL SAĞLIK MÜDÜRLERİ BAKANLIĞIN İLDEKİ TEMSİLCİSİ VE VALİNİN SAĞLIK MÜŞAVİRİDİR” İBARESİ KANUNDAN ÇIKARILDI

MADDE 21 – 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

SAĞLIK KURULUŞU DIŞINDA ÇALIŞAN PSİKOLOGLARA DA TIBBİ UYGULAMALARDA GÖREV ALMA YETKİSİ VERİLDİ.

PERFÜZYONİST YETKİ ŞARTLARI DEĞİŞTİ

SON BEŞ YILDA 1 YIL SÜREYLE AĞI VE DİŞ TEKNİKERLİĞİ İŞLEMLERİNİ YAPANLARA, YETKİ VERİLECEK. DAHA ÖNCE SADECE “EN AZ BİR YIL” DÜZENLEMESİ VARDI

YETKİYE DAİR SINAVLAR 31/12/2012 TARİHİNE KADAR YAPILACAK

EN AZ BİR YILDIR ECZANEDE ÇALIŞANLARA DA ECZANE TEKNİKERİ YETKİSİYLE ÇALIŞMA İMKANI VERİLECEK

MADDE 22 – 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun geçici 7 nci maddesinin; birinci fıkrasında yer alan “sağlık kuruluşlarında” ibaresi metinden çıkartılmış, ikinci, dördüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;

a) Kalp akciğer makinesini kullanarak beden dışı kan dolaşımı işlemini son beş yıl içinde en az toplam bir yıl süre ile yaptığını belgeleyen ve en az lise seviyesinde eğitimi bulunanlar,

b) Üniversitelerin perfüzyon teknikerliği bölümünden mezun olanlar (öğrenim görmekte olanlar mezun olduklarında),

usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenen eğitimleri alarak açılacak sınavlarda başarılı olmaları hâlinde, perfüzyonist yetkisiyle çalışabilirler.”

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ağız ve diş teknikerliğine ilişkin iş ve işlemleri son beş yıl içinde en az toplam bir yıl süre ile yaptığını belgeleyen ve en az lise seviyesinde eğitimi bulunanlardan, usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenen eğitimleri alarak açılacak sınavlarda başarılı olanlar, ağız ve diş sağlığı teknikeri yetkisiyle çalışabilir.”

“Bu madde gereğince Sağlık Bakanlığınca yapılacak eğitimler ve sınavlar en geç 31/12/2012 tarihine kadar yapılır ve bu süre içerisinde ilgililer çalışmalarına devam edebilir.”

“Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az bir yıldan beri eczanede çalışanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye göre eğitim alacak olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir.”

EBELİK DİPLOMASINA SAHİP OLANLARA HEMŞİRE YETKİSİYLE ÇALIŞMA İMKANI

SAĞLIK MESLEK LİSELERİNİN HEMŞİRELİK PROGRAMLARINA, 2017’DEN SONRA ÖĞRENCİ ALINMAYACAK

MADDE 23 – 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, ebelik diplomasına sahip olduğu halde en az üç yıldan beri yataklı tedavi kurumları ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde fiilen hemşirelik görevi yaptığını resmi belge ile belgelendiren ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde talepte bulunanlar, hemşirelik yetkisiyle görevlerine devam eder.

Üniversitelerin hemşirelik programlarında ülke ihtiyacını karşılayacak yeterli kontenjanlar oluşturulmak üzere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl süre ile sağlık meslek liselerinin hemşirelik programlarına öğrenci alınmasına devam olunur ve bu programlardan mezun olanlara hemşire unvanı verilir.”

MADDE 24 – 4207 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri, bir yıl içinde 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasına uygun hale getirilir.

(2) 3 üncü maddenin onbeşinci fıkrasında öngörülen düzenleme üç ay içerisinde yapılır.”

ARAŞTIRMACI KADROSUNA ATANMAKLA BİRLİKTE İL SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCILIĞI, ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, MÜDÜRLÜK VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTENLERE 2/11/2011 TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AY SÜREYLE DAHA 209’A GÖRE EK ÖDEME YAPILIR

MADDE 25 – 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Müdür ve Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunmakta iken araştırmacı kadrosuna atanmış sayılanlar ile hekim kadrosunda olup yukarıdaki görevleri veya il sağlık müdürlüğü görevini yapanlardan, geçici 1 inci madde uyarınca önceki görevlerini yapmaya devam edenlere, 2/11/2011 tarihinden itibaren altı ayı geçmemek üzere ve söz konusu görevleri yürüttükleri sürece 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme, eski kadroları esas alınmak suretiyle aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenmeye devam olunur.”

MADDE 26 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/7/2012

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU: SAĞLIK BAKANLIĞI

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADRONUN

Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam

GİH Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 1 1 1

TOPLAM 1 1

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU: TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam

GİH Ürün Denetmeni 1 50 50

GİH Ürün Denetmeni 3 30 30

GİH Ürün Denetmeni 5 30 30

GİH Ürün Denetmeni 7 40 40

GİH Ürün Denetmen Yardımcısı 9 100 100

TOPLAM 250 250

(3) SAYILI LİSTE

KURUMU: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

Sınıfı Unvanı Serbest Kadro Derecesi Adedi Toplam

E.Ö. Profesör 1 15 15

E.Ö. Doçent 1 20 20

E.Ö. Yardımcı Doçent 1 22 22

E.Ö. Öğretim Görevlisi 5 20 20

E.Ö. Araştırma Görevlisi 4 8 8

E.Ö. Araştırma Görevlisi 5 15 15

GİH Bilgisayar işletmeni 7 5 5

SHS Diş Tabibi 5 10 10

SHS Eczacı 5 4 4

SHS Hemşire 5 70 70

SHS Sağlık Teknikeri 7 3 3

SHS Sağlık Teknisyeni 9 2 2

SHS Tıbbî Sekreter 9 10 10

SHS Röntgen Teknisyeni 9 10 10

SHS Laboratuvar Teknisyeni 9 10 10

SHS Odyometrist 9 1 1

SHS Odyolog 9 1 1

THS Tekniker 7 12 12

THS Teknisyen 9 2 2

YHS Hizmetli 10 6 6

YHS Kaloriferci 10 4 4

TOPLAM 250 250

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir