Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna uzman olma imkanı

14 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazetede, “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği” yayımlanmıştır. Yönetmeliğin geçici 1. maddesi ile diğer kurumlarda uzman olarak çalışanlar ile akademisyenlere uzman olarak atanma imkanı verilmiştir.

YAYIMLANAN YÖNETMELİĞİN GEÇİCİ 1. MADDESİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde yer alan uzman kadro sayısının yüzde otuzunu geçmemek üzere, uzman yardımcılığı sınavına giriş için aranan öğrenim şartını taşımak ve başvuru tarihinde kırk yaşını doldurmamış olmak şartıyla;

a) Mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve meslek içi eğitim sonrasında yapılan yeterlik sınavında başarılı olup, Kurula üye veren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olanlar,

b) Yükseköğrenim kurumlarında araştırma görevlisi veya öğretim elemanı olarak çalışmış olanlardan, muhasebe, finans, denetim veya hukuk alanlarında doktora çalışmalarını tamamlayanlar,

Kurum tarafından yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen yabancı dil şartı aranmaksızın uzman kadrosuna atanabilir. Bu maddeye göre atanacak uzmanların sınav ve mesleki kıdemlerine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

MADDENİN AÇIKLAMASI

1- 40 yaşını geçmemiş olmak gerekmektedir. (Hem kurumlardaki uzmanlar hem akademisyenler için bu şart aranacaktır)

2- Her kurumdaki uzman değil, sadece Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kuruluna üye veren kurumlardaki uzmanlar geçebilecektir. Bu kurumlar şu şekildedir: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bağlı olduğu Bakanlıklar…

3- Her öğrenime haiz uzman değil, Kurulun uzmanlığına başvuru hakkı taşıyan öğrenim mezunları başvurabilir. Bu öğrenimler şu şekildedir:

– Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,

– Mühendislik fakültelerinin Kurum tarafından belirlenen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,

– Fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin Kurum tarafından belirlenen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olmak,

4- Tüm akademisyenler başvurabilir. “Öğretim elemanı” terimi kullanılmıştır. Bu terim 2547’nin 3. maddesinin (l) bendinde “yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır” şeklinde tanımlanmıştır. Ancak bunlardan sadece doktorasını muhasebe, finans, denetim veya hukuk alanlarında tamamlayanlara başvuru imkanı verilmiştir.

5- Şartları taşıyanlar Kurula yazılı olarak başvuruyu bugünden itibaren yapabilirler. Sınav yapılacaktır. Sınavın usul ve esasları Kurum tarafından belirlenecektir.

6- Yabancı dil şartı aranmayacaktır.

7- Kurumun toplam 60 civarında uzman kadrosu bulunmaktadır. Yüzde 30 dediği için en fazla 18 kişi bu yolla alınabilecektir.

8- 666 sayılı KHK ile kurumlardaki uzman maaşları eşitlenmiştir. Bu bağlamda, uzmanlar için Maaş avantajı bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir