Danıştay’dan İşletme bölümü sağlık personeli için üst öğrenim değil kararı

Danıştay 2. Dairesi İşletme bölümü mezuniyetinin sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personel için üst öğrenim olamayacağına karar verdi. İşte karar metni.

T.C. DANIŞTAY İkinci Daire

Esas No : 2011/3783 Karar No : 201 1/7439

Anahtar Kelimeler: Üst Öğrenim, Döner Sermaye Ek Ödemesi, Özel Hizmet Tazminatı Özeti : Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan davacının, bitirmiş olduğu Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Bölümünün mesleğiyle ilgili bir üst öğrenim olmadığı açık olduğundan; maaş ve döner sermaye haklarının, mezun olduğu bölüm dikkate alınarak ödenmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Zonguldak Valiliği

Karşı Taraf : … adına Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri

Kamu Görevlileri Sendikası

Vekili : Av. …

İsteğin Özeti : Zonguldak idare Mahkemesi’nce verilen

28.1.2011 günlü, E:2010/1660, K:2011/95 sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Mehmet Özyiğit

Düşüncesi : idare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği

düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : Şule Tataroğlu

Düşüncesi : idare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay ikinci Dairesi’nce işin gereği düşünüldü:

Dava; Ebe olarak görev yapan davacının, maaş ve döner sermaye haklarının, mezun olduğu Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi işletme Bölümü dikkate alınarak ödenmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı mali haklarının idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Zonguldak idare Mahkemesi’nin 28.1.2011 günlü, E:2010/1660, K:2011/95 sayılı kararıyla; dava konusu uyuşmazlıkla ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 25.11.2009 tarihli toplantısında, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının da görüşü alınarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumlan işletmeciliği Programının (ön lisans) yalnızca Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfı için mesleki bir üst öğrenim sayılmasına, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümünde görülen öğrenimin Sağlık Meslek Lisesi “Sağlık Memurluğu” bölümünün bir üst öğrenimi sayılamayacağına, ancak, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi “Sağlık Kurumları İşletmeciliği Onlisans” programının bir üst öğrenimi sayılmasına karar verildiği, bu durumda, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları işletmeciliği Programının Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı için mesleki bir üst öğrenim olarak kabul edilmiş olması, yine Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünün de Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları işletmeciliği programının bir üst öğrenimi olarak kabul edilmiş olması nedeniyle, anılan programlardan mezun olan davacının başvurusunun kabul edilerek yeni öğrenim durumlarına göre mali haklarının yeniden belirlenmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, öte yandan, ilgili personelin döner sermaye ek ödemesi uygulamasında eğitim durumuna göre farklı katsayılar öngörülmemiş ise de, ilgilinin bitirmiş olduğu üst öğrenimler nedeniyle maaş, yan ödeme ve her türlü tazminat tutarının artacağı, dolayısıyla maaş kalemlerinde yükselme meydana geleceği, bunun da ek ödeme tavan matrahını artıracağı açık olduğundan, davacının bitirmiş olduğu eğitim durumları dikkate alınarak döner sermaye ek ödemesinin yeniden belirlenmesi gerektiği, yine hukuka aykırı bulunan dava konusu işlem nedeniyle, maaşının da yeni öğrenim durumu uyarınca ödenmesinin zorunlu olduğu gerekçeleriyle dava konusu işlemin iptaline, davacının idareye başvuru (23.9.2010) tarihinden itibaren yoksun kaldığı maaş ve döner sermaye haklarının başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte tazmini isteminin kabulüne hükmedilmiştir.

Davalı idare; işletme lisans programının sağlıkla ilgili bir üst olmadığını, bu nedenle idarelerince tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını öne sürmekte ve Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi ile zam ve tazminatlar başlığı altında yeniden düzenlenen 152. maddesinin (II) Tazminatlar başlıklı fıkrasında; görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu Kanun’da belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının brüt tutarının Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas ölçü ve nispetler dahilinde tazminat olarak ödeneceği, aynı fıkranın A.Ozel Hizmet

Tazminatı Bölümü içinde yer alan (b) bendinde ise, sağlık hizmetleri sınıfına dahil olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için, önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranlarının esas alınacağı belirtilmiştir.

2010/7 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3. maddesi ile 2010 yılında da uygulanmasına devam olunan ve 5.5.2006 günlü, 26159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.4.2006 günlü, 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın “Bazı özel durumlara ilişkin esaslar” başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde, kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödeneceği; kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmeyeceği öngörülmüştür.

Yukarıda yer alan hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, özel hizmet tazminatı ve yan ödeme zammı ödenecek sağlık personelinin, hizmet sınıfı ve mesleği ile ilgili yüksek öğrenim görmüş olması gerekmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden, ebe olarak görev yapan davacının, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları işletmeciliği programından mezun olduğu ve intibak işlemlerinin yapıldığı, mali haklarının da anılan üst öğrenim uyarınca ödenmeye başlanıldığı, daha sonra ise, dikey geçiş yolu ile Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi işletme Bölümünden mezun olduğu, maaş ve döner sermaye haklarının mezun olduğu işletme Bölümü dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi amacıyla 23.9.2010 günlü dilekçe ile yaptığı başvurunun reddi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

idare Mahkemesi’nce, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği programının Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı için mesleki bir üst öğrenim sayıldığı, Anadolu Üniversitesi işletme Fakültesi işletme Bölümünün ise Sağlık Kurumları işletmeciliği programının bir üst öğrenimi olarak kabul edildiği, dolayısıyla işletme Bölümünün de davacının mesleğiyle ilgili bir üst öğrenim olduğu sonucuna varılarak karar verildiği görülmüştür.

Dava konusu uyuşmazlık, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Ebe olarak görev yapan davacının, sonradan bitirmiş olduğu Anadolu Üniversitesi işletme Fakültesi işletme Bölümünün mesleğiyle ilgili bir üst öğrenim kabul edilip edilmeyeceğinden kaynaklanmaktadır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, yükseköğretime nasıl girileceğini düzenleyen ve bu düzenleme çerçevesinde esaslarını belirlemede Yükseköğretim Kurulu’na yetki veren, “Yükseköğretime Giriş” başlıklı ve 1 8.8.1 983 günlü, 2880 sayılı Kanun’un 26. maddesiyle değişik 45. maddesinin (a) fıkrasının 3. paragrafında, bir mesleğe yönelik programlar uygulayan liselerin mezunlarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek aynı alanda bir yükseköğretim kurumuna girerken, başarı notlarının ayrıca tespit edilecek bir katsayı ile çarpılmak suretiyle değerlendirilerek giriş sınavı puanlarına ekleneceğinin belirtildiği; aynı maddeye 4207 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle eklenen (e) fıkrasında ise; mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan veya bölgesi dışındaki meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilecekleri kuralına yer verilmiş olup, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan ve basımı, dağıtımı ve uygulanması da, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun kararları ile kabul edilen ve muhtelif yıllara ait Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzlarında, sağlık meslek lisesi mezunlarının söz konusu kural çerçevesinde Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları işletmeciliği Programına yerleştirilirken belirtilen kolaylıklardan yararlandırılmaları konusunda düzenlemelere yer verildiği görülmektedir.

Buna göre, sağlık meslek lisesi mezunlarının Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında sağlık görevlisi olarak istihdam edildiği, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları işletmeciliği programının da sağlık meslek liselerinin devamı niteliğinde olduğu, bu nedenle Sağlık Kurumları İşletmeciliği programının Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışan sağlık görevlileri açısından üst öğrenim olduğu konusunda kuşku bulunmamaktadır.

Ancak, üniversitelerin İşletme Fakültesi işletme Bölümünden mezun olanların, salt anılan bölümden mezun olmaları nedeniyle Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında istihdam edilmeleri mümkün olmadığından; Sağlık Kurumlan İşletmeciliği programından dikey geçiş yapmak suretiyle işletme Fakültesi işletme Bölümünü bitiren sağlık görevlilerinin bitirmiş oldukları bu bölümün sağlık çalışanlarının mesleğiyle ilgili bir üst öğrenim olarak kabul edilmesine olanak yoktur.

Nitekim, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18.8.2010 günlü toplantısında da, üniversiteler bünyesinde yer alan İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri lisans programlarının Ebe, Hemşire, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, Laboratuar, Laboratuar Teknisyeni, Anestezi, Anestezi Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni, Diş Teknisyeni, Çevre, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Sağlık Memuru (toplum sağlığı), Anestezi Teknikeri, Röntgen Teknisyeni veya Teknikerliğinin üst öğrenimi olmadığına karar verilmiştir. Bu durumda, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan davacının, bitirmiş olduğu Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi işletme Bölümünün mesleğiyle ilgili bir üst öğrenim olmadığı açık olduğundan, davalı idarece tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmış olup, aksi yönde verilen Mahkeme kararında yasal isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Zonguldak idare Mahkemesi’nce verilen 28.1.2011 günlü, E:2010/1660, K:2011/95 sayılı kararın, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin l/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme’ye gönderilmesine, 27.12.201 1 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir