Maliye Uzmanı kimdir ve görev ve sorumlulukları nelerdir?

Çalışanlar.net-Maliye Uzmanı, mesleğe giriş sınavıyla “maliye uzman yardımcısı” olarak alınan ve 3 yıllık maliye uzman yardımcısı olarak çalışmasının ardından yeterlilik sınavıyla “maliye uzmanlığı”na atana, Maliye Bakanlığı bünyesinde ve kuruluşlarında çalışan kariyer bir meslektir.

19.04.2012 tarih ve 28269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği’nde Maliye Uzmanlarının görev ve yetkileri şu şekilde sıralanmıştır:

a) Çalıştığı birimin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmakla,

b) Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje üretmek ve geliştirmekle,

c) Bakanlığın stratejik planında belirtilen politika, amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmakla,

ç) Görevli oldukları birimin görev alanına giren konularda ilgili kuruluşlar nezdinde araştırma, inceleme ve analiz işleri yapmakla,

d) Hizmetin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarda bulunmak ve bu amaçla mevzuat ve uygulamaya ilişkin görüş ve önerilerini bildirmekle,

e) Maliye Uzman Yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yardımcı olmakla,

f) Amirlerince verilecek diğer işleri yapmakla,

görevli ve yetkilidir.

Ayrıca, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünde görevli olan Maliye Uzmanlarından teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmayla görevlendirilenler;

1) Görev yaptıkları Genel Müdürlüklerin teşkilat ve görev alanına giren konularda teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

2) Diğer mevzuatla bağlı oldukları birimlere verilen denetim işlerini yapmak,

3) Suç sayılan eylem ve işlemleri görülenler hakkında;

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre soruşturma yapmak,

Yetkili merciler tarafından görevlendirilmeleri halinde 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön inceleme yapmak,

Disipline aykırı fiil ve halleri görülenler hakkında alınan onaya istinaden disiplin soruşturması yapmak,

görev ve yetkilerine sahiptir.

Yine aynı yönetmelikte, Maliye Uzmanlarının sorumlulukları şöyle sıralanmıştır:

a) Verilen görevleri mevzuata uygun şekilde süresinde ve eksiksiz olarak tamamlar.

b) Hizmetin adil, verimli ve etkin sunulmasını esas alır.

c) Mesleğin gerektirdiği etik ilkelere uygun davranır, Maliye Uzmanlığı mesleğinin gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunamaz.

ç) Maliye Uzman Yardımcılarının en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlar.

d) Çalışmalarında idareye değer katmayı ve objektif olmayı esas alır.

e) Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmayla görevlendirilmeleri halinde;

1) Teftiş edilen veya denetlenen birimin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde görev ifa eder.

2) Bakanlıkça belirlenen denetim standartlarına uyar.

Maliye Uzmanlığı mesleğine, giriş sınavıyla Maliye Uzman Yardımcısı olarak girilir.

Giriş sınavı başvuru şartları

Giriş sınavına katılmak isteyenlerde son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Bakanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri ile iletişim fakültelerinin Bakanlıkça belirlenen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,

mezun olmak.

c) KPSS’den, Bakanlıkça belirlenen puan türlerine göre yeterli puanı almış olmak.

ç) Sınavın yapılacağı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.

Giriş sınavının duyurulması

Giriş sınavı, şekli Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak e-Devlet portalı ve Bakanlık internet sayfasında, ayrıca Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve sınav tarihinden en az otuz gün önce en az bir defa ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giriş sınavına başvuru

Giriş sınavına başvuru, Bakanlık internet sayfasında yayımlanacak sınav başvuru formuyla elektronik ortamda yapılır. Başvuruyu elektronik ortamda yapanların, formun imzalı bir örneğini Genel Müdürlüğe veya en geç sınav saatinden önce sınav salon yetkilisine teslim etmesi zorunludur. Formu süresi içerisinde elektronik ortam dışında doldurmak suretiyle getirenlerin veya gönderenlerin başvuruları kabul edilir. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

Yazılı sınavı konuları:

a) İktisat Grubu;

1) Mikro ve makro iktisat,

2) İktisat politikası,

3) İşletme iktisadı,

4) Uluslararası iktisat.

b) Maliye Grubu;

1) Maliye teorisi,

2) Kamu harcamaları ve bütçe,

3) Kamu gelirleri ve Türk vergi sistemi,

4) Maliye politikası.

c) Hukuk Grubu;

1) Anayasa hukuku,

2) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),

3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,

4) Borçlar hukuku (Genel hükümler),

5) Ticaret hukuku (Başlangıç-ticari işletme-ticaret şirketleri-kıymetli evrak),

6) Ceza hukuku (Genel hükümler).

ç) Muhasebe Grubu;

1) Genel muhasebe,

2) Şirketler muhasebesi.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

Yazılı sınav sonuçları, Bakanlık internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca, yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden yirmi gün önce gönderilir ve Bakanlık internet sayfasında duyurulur.

Nihai Sınav sonuçları ve duyurulması

(1) Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiş puan alınması zorunludur. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturur.

(2) Sınav komisyonu, adayları en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı asil, bu sayının en fazla yarısı kadar adayı da yedek olarak belirler ve ilan eder. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

(3) Sınav sonuçları, Genel Müdürlükçe Bakanlık internet sayfasında duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir ve atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenir.

(4) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir