Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı hakkında

Çalışanlar.Net-Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 360 adet Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı alımına ilişkin sınav onayını imzaladığını duyurmuştu. Bununla ilgili haberimiz için tıklayınız…

Bu vesile ile  Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca aşağıda bulabilirsiniz.

Mali Hizmetler Uzmanı kimdir ve görev ve sorumlulukları nelerdir?

Mali Hizmetler Uzmanı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin(düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) malî hizmetler birimlerinde görev yaparlar ve göreve “Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı” olarak  mesleğe giriş sınavıyla başlarlar ve 3 yıl mali hizmetler uzman yardımcısı olarak çalıştıktan sonra yeterlik sınavında başarılı olmalarının ardından görevlerine mali hizmetler uzmanı olarak devam ederler.

Uzman ve uzman yardımcıları, malî hizmetler birimi dışında çalıştırılamaz. Uzman ve uzman yardımcılarına Yönetmelikte belirtilen görevler dışında görev verilemez. İdarelerin, uzman ve uzman yardımcılarını malî hizmetler biriminin tüm fonksiyonlarında bilgi ve deneyim elde etmelerini sağlamak üzere dengeli bir şekilde görevlendirmeleri esastır. Görev yerleri Merkezi İdareler, Mahalli İdareler (Belediyeler) ve Üniversitelerdir.

Uzman ve uzman yardımcıları aşağıda belirtilen görevleri yürütürler;

a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ile 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre strateji geliştirme birimlerinin görevleri şunlardır:

– İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

– İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

– Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

– Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

– İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

– Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

– Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

– İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

– İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

– İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

– Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

– Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

– İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.2

– Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

– İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

– İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla  ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak.

– İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

– Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.

– İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

– Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

– Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle malî hizmetler birimlerine verilen görevlerden kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yapmak,

– Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

– Görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak,

– İdareleri tarafından yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılmak,

– Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Uzman ve uzman yardımcıları kendilerine verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

Görevleri dışında çalıştırılamayacağı:

Malî hizmetler  uzman ve  uzman  yardımcıları, malî hizmetler birimi dışında çalıştırılamaz; Uzman ve  uzman  yardımcılarınaYönetmelikte belirtilen görevler dışında görev verilemez.

Naklen başka kurumlara geçme imkanı

İdarelerde uzman kadrolarına atandıktan sonra bu kadroda  657 sayılı Kanuna tabi olarak en az  3 (üç) yıl süreyle görev yapanlar, kendilerinin isteği ve idarelerinin muvafakatiyle başka bir idarenin aynı unvanlı kadrolarına naklen atanabilirler.

Maaşları:

Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları gittikleri yani atandıkları kurumun özlük haklarına tabi oldukları için her kurum uzman yardımcılarına farklı ücret vermektedir.

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı

Sınav ne zaman ve nerede ilan edilir?

Özel yarışma sınavının yazılı bölümü çoktan seçmeli test usulüne göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır.

Yazılı sınavın tarihi ve yeri, başvuru şartları, son başvuru tarihi, sınav konuları, atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının idareler itibarıyla dağılımı, sınava kaç kişinin çağrılacağı, başvuruda istenen belgeler ile diğer hususlar Maliye Bakanlığı tarafından sınav tarihinden en az 60 gün önce Türkiye genelinde yayımlanantirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde yayımlanır. Maliye Bakanlığı ilan panolarında asılmak ve elektronik ortamda yayımlanmak suretiyle duyurulur. Son başvuru tarihi ile yazılı sınav tarihi arasında en az 30 günlük süre bırakılır.

Sınava kimler katılabilir?

Adayların özel yarışma sınavına katılabilmeleri için aşağıda belirtilen şartları da taşımaları gerekir.

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Sınavın yapıldığı yılın başı itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

Sözlü sınav

(1) Yazılı sınavdan yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alan adaylar sözlü sınava çağırılır.

(2) Sözlü sınav Maliye Bakanlığı’nda yapılır. Sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi Bakanlık ilan panolarında asılmak ve elektronik ortamda yayımlanmak suretiyle duyurulur ve Bakanlık tarafından adaylara yazılı olarak bildirilir.

(3) Sözlü sınavda, yazılı sınav konularının yanı sıra, adayların kavrama ve muhakeme gücü, anlatım yeteneği, genel kültürü, tutum ve davranışları gibi özellikleri değerlendirilir.

(4) Sözlü sınavda adaylara sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından yüz (100) tam puan üzerinden not verilir. Verilen notların aritmetik ortalaması adayın sözlü sınav notunu teşkil eder.

(5) Sözlü sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir, adaylara yazılı olarak bildirilir ve Bakanlık ilan panolarında asılmak ve elektronik ortamda yayımlanmak suretiyle duyurulur; varsa itirazların değerlendirilmesinden sonra en az elli (50) puan alanlar yerleştirmeye tabi tutulmak üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yazılı olarak bildirilir.

Sınav sonucunun değerlendirilmesi ve yerleştirme

(1) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayların özel yarışma sınavı notu, bu sınavlarda aldıkları notların aritmetik ortalamasıdır.

(2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, özel yarışma sınav notu en yüksek olandan başlayarak adayların başarı sırasını tespit eder. Özel yarışma sınav notunun eşitliği halinde yazılı sınav notu yüksek olan adaya, bunların da eşit olması halinde Kamu Personel Seçme Sınavı puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Bu şekilde öncelik alan adayların yazılı sınav notu ve/veya Kamu Personel Seçme Sınavı puanı listede ayrıca gösterilir.

(3) Adaylar özel yarışma sınavındaki başarı sıraları ve yaptıkları tercihlere göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından idarelere yerleştirilirler.

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir