Kamu çalışanının sosyal hakları nelerdir?

Kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarının neler olduğunu biliyor musunuz?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,068835), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,92105), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 3.611,50 TL’ye yükseltilmiştir.

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 3.202,58 TL’ye yükseltilmiştir.

30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 8 inci maddesinde yer alan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 3.725,80 TL’ye yükseltilmiştir.

Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 3/1/2012 tarihli ve 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4 oranında artırılmıştır

Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla artırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 7 nci maddesi uyarınca anılan Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenen (bu Genelgenin 1 inci maddesinde yer alan) aylık katsayı, taban aylık katsayısı ve yan ödeme katsayısı ile sözleşme ücret artışı ve ücret tavanları uyarınca kamu görevlileri ve emeklilerine 1/1/2012-14/6/2012 dönemi için her türlü kanuni kesintiler yapıldıktan sonra yapılması gereken fark ödemeleri (katsayılar ile sözleşme ücret artışına bağlı olarak yapılan tüm ödemeler dahil), hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 7 nci maddesi uyarınca bir defalık yapılacak geç ödeme farkı ödemesi; memurlar için “01.1.9. Diğer Giderler” ekonomik koduna, sözleşmeli statüde istihdam edilenler için “01.2.9 Diğer Giderler” ekonomik koduna ve diğer statülerde istihdam edilen personel için ise aylık ve ücretlerinin kaydedildiği kodlara gider kaydedilmek suretiyle yapılacaktır.

İlgili mevzuatı uyarınca taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere. 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 12 nci maddesi çerçevesinde mali sorumluluk zammı ödenecektir.

Teknik hizmetler sınıfına dahil müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patologu ve sosyolog unvanlı kadrolarda bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar kapsamındaki zam ve tazminatları, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 13 üncü maddesi çerçevesinde ödenecektir.

Musahhih kadrolarında bulunanlara, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda dereceleri itibarıyla belirlenmiş olan oranlara göre yapılan tazminat ödemesi, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 67 nci maddesi uyarınca 25 puan ilave edilmek suretiyle yapılacaktır.

Genelgenin 4, 5 ve 6 nci maddelerinde belirtilen düzenlemelerden kaynaklı olarak 1/1/2012-14/6/2012 dönemi için yapılacak fark ödemeleri, hesaplanmalarını müteakiben yapılacaktır.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 8 inci maddesine istinaden, ilgili mevzuatı uyarınca kadro karşılığı sözleşmeli statüde çalışanlar dahil olmak üzere sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personel, 19/1 1/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin yılı merkezi yönetim bütçe uygulama tebliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde 1/7/2012 tarihinden itibaren yiyecek yardımından yararlandırılacaktır.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 9 uncu maddesi uyarınca, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) fıkrası kapsamında ödenmekte olan tazminat, 1/7/2012 tarihinden itibaren 13.558 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenecektir.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 11 inci maddesine istinaden, 15/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesi ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 üncü maddesi uyarınca çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, burs alan veya Devletçe okutulan çocuklardan anılan Kanunların ilgili maddelerinde bu ödeneğin verilmesine ilişkin diğer şartlan taşıyanlar için de aynı usul ve esaslar dahilinde ödenecektir.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 14 üncü maddesine istinaden, 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesi hükümlerine göre bölge sınırı esas alınarak yapılan seyyar görev tazminatı ödemelerinde de il sınırı esas alınacaktır.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 16 ncı maddesine istinaden, kamu iktisadi teşebbüslerince bedeli karşılığı kamu konutu tahsis edilen personelden, her yıl Milli Emlak Genel Tebliğleriyle belirlenen kira birim bedellerinin, 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere %85’i ile bu bedel üzerinden 3065 sayılı Kanuna göre hesaplanan KDV tutarının toplamı ilgiliden tahsil edilecektir.

1/1/2012 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutan 2.917,27 TL’dir.

19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 1/1/2012 tarihi itibarıyla 2.852,15 TL’dir.

memurhaber.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir