Sevk alan öğretmenin ek dersi kesilecek

Ek Ders Ücretlerine ilişkin esaslarda yapılan ilk düzenlemede (2006) ayda 4 defadan fazla olmamak üzere ayakta tedavi gören (sevkli olan) öğretmen ve yöneticilerin ek derslerinin kesilmemesi hükme bağlanmıştı. Yapılan değişiklikle bu kaldırılmış ve ek ders ücretleri kesilmişti. Konu yargıya taşınmış ve yargı kesilmemesi yönünde karar vermişti. Bu karara yapılan itirazlar sonucunda yargının verdiği karar bozulmuştur.

Bu karara göre bundan böyle sevk alan öğretmenlerin ek dersleri kesilecektir. Bakanlık bu konuda görüş yazısı yayımlamıştır. Bu görüş yazısında sevkli olunan günlerde bugüne kadar ödenen ek ders ücretlerinin geri alınıp alınmaması hususunda Maliye Bakanlığına görüş yazısı yazıldığı ifade edilmektedir. Bu çok büyük sorunlara yol açar ve bunun iadesi teknik olarak çok zor olacağından bakanlığın bu konuda düzenleme yapılması için çalışma başlatması gerekir.

MEB’in görüş yazısı istemi ve Danıştay kararı:
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
15/06/2012
Sayı : B.08.0.İKG.0.05.00.00-869-
Konu : Ek ders ücreti
İSTANBUL VALİLİĞİNE (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: a) 27/08/2009 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.02.32-2207/73665 sayılı yazı,
b) 09/10/2009 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.02.32-2498/82018 sayılı yazı.
Bilindiği gibi, Türkiye Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası tarafından, 10/05/2008 tarihli ve 26872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 18/04/2008 tarihli ve 2008/13567 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın 1 ‘inci maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan “Aynı Kararın 16’ncı maddesinin (b) bendinde yer alan ‘ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle’ ibaresi madde metninden çıkarılmıştır” hükmünün iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle dava açılmıştı.
Söz konusu davada; önce Danıştay İkinci Dairesinin 03/11/2008 tarihli ve Esas No!200 8/4867 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiş; bu karara itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen 18/06/2009 tarihli ve YD. İtiraz No:2009/121 sayılı kararla anılan değişikliğin yürütülmesi durdurulmuştu.
Bunun üzerine ilgi (a, b) yazılarla; Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmünün, değişikliğin yürürlüğe girdiği 10/05/2008 tarihinden itibaren değişiklikten önceki; “II düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.” şekliyle uygulanması gerektiği teşkilatımıza duyurulmuştu.
Daha sonra aynı davada Danıştay İkinci Dairesince verilen ve bir örneği ekte gönderilen 30/11/2011 tarihli ve Esas No: 2008/4867, Karar No: 2011/5943 sayılı kararla davanın reddine hükmedilmiştir.
Bu durumda, ayakta tedavi nedeniyle ders ve ek ders görevinin yapılmış sayılması uygulamasına gidilmeyecektir. Diğer taraftan, bu kapsamda daha önce yapılmış bulunan ek ders ücreti ödemelerinin hangi tarihten itibaren geri alınacağı konusunda Maliye Bakanlığından görüş istenmiş olup, cevap alındığında buna yönelik açıklama ayrıca yapılacaktır.
Öte yandan ilgi (a, b) yazılar yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Hikmet ÇOLAK Bakan a. Genel Müdür
İLGİLİ DANIŞTAY KARARI
T.C. DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE Esas No : 2008/4867 Karar No : 2011/5943
Davacı: Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim Sen)
Vekili: . Av. Emrah Aytekin Bayındır 2 Sk., No:46, Kızılay / ANKARA
Davalılar: 1 – Başbakanlık-ANKARA 2 – Maliye Bakanlığı – ANKARA 3 – Milli Eğitim Bakanlığı – ANKARA
İstemin Özeti: Davacı Sendika, 10.5.2008 günlü, 26872 sayılı Resmi
j. Davacı Sendika, 10.5.2008 günlü, 26872 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 18.4.2008 günlü, 2008/13567 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “… ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle …” ibaresinin; hukuki istikrarın zedelendiğini, eğitim çalışanlarının kazanılmış haklarının ihlal edildiğini, sağlık sebebiyle ders görevini yerine getiremeyen eğitim çalışanlarının mali haklarında kısıtlamaya gidilmesinin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek iptalini istemektedir.
Başbakanlık Savunmasının Özeti_________ : Davanın süresinde açılmamış olması
halinde süre aşımı nedeniyle reddi ya da idarelerinin hasım mevkiinden çıkartılması gerektiği, uygulamada karşılaşılan aksaklıklar nedeniyle yeniden tanzim edilen dava konusu düzenlemede hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerekeceği savunulmuştur.
Maliye Bakanlığı Savunmasının Özeti : Eğitim öğretim hizmetlerini olumsuz yönde etkilenmesi nedeniyle tesis edilen düzenlemede hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.
Milli Eğitim Bakanlığı Savunmasının Özeti : 439 sayılı Yasa’nın 1. maddesinde yer alan hüküm dikkate alındığında, aylık karşılığı ders görevini doldurmayan öğretmenlere ek ders ücreti karşılığında ders görevi verilmesi ve dolayısıyla ek ders ücreti ödenmesinin mümkün olmadığı, bu durumun, çeşitli nedenlere bağlı olarak haftada bir kaç gün fiilen ders görevlerini yerine getiremeyen öğretmenlerin, o hafta için ek ders ücretinden yararlanamamaları ya da az miktarda yararlanmaları sonucunu doğurduğu, bu nedenle, 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının 16. maddesinde, 21.7.2007 günlü 26589 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13.7.2007 günlü, 2007/12399 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapıldığı ve söz konusu değişiklik ile, yönetici ve öğretmenlerden bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavUjeden^le^ders görevlerini yerine getiremeyenlerin bu günlerde üzerlerinde bulunan defs ^çförf^rini ^yapmış sayılmalarının öngörüldüğü, öğretmenlerin ayakta gördükleri |fedavi/^ffr^rinde \ders görevlerinin yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden Safariâr^rt^larjjıl amaçlandığı, ancak, söz konusu
değişikliğin yürürlüğe girmesinden sonra tedavi gören öğretmenlerin sayısında oldukça artış olduğu, iyi niyetle yapılan bu hususun istismar edildiği ve eğitim öğretim hizmetlerinin olumsuz etkilendiği, bu nedenle bahse konu düzenlemenin dava konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.
Danıştay Tetkik Hakimi : Mehmet Özyiğit
Düşüncesi_____________ : Yasal dayanaktan yoksun bulunan davanın reddi gerektiği
düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı________ : Keziban Gülcan Kaya
Düşüncesi_____________ : Dava, 10.5.2008 günlü, 26782 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 18.4.2008 günlü, 2008/13557 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 ‘inci maddesinin 2’nci fıkrasının iptali istemiyle açılmıştır.
439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile ilkokul öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunun Ek 1. maddesinde, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev alanlardan kimlerin zorunlu ek ders görevi alacağı ve haftalık çalışmalarının ne kadarının zorunlu ek ders görevinden sayılacağı; birden fazla sınıf okutan öğretmenlere verilecek haftalık zorunlu ders görevinin sayısı, öğretmen ve yöneticilere haftada verilecek zorunlu ek ders sayısı ve diğer hususların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 89 uncu maddesi hükümleri uyarınca düzenleneceği ve yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan ders görevleri, ders görevinin yapılmış sayılacağı haller ile yüz yüze yapılan ders görevleri dışındaki ek ders görevleri hariç,örgün ve yaygın eğitim kurumlarında aylık karşılığı ders görevini doldurmayanlara ek ders ücreti ödenmeyeceği belirtilmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Ders Görevi” başlıklı 89. maddesinde ise ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun karari ile tespit olunacağı belirtilmiştir.
Belirtilen Yasa kurallarına dayanılarak 16.12.2006 günlü, 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1.12.2006 günlü, 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ders ve ek ders saatlerine ilişkin esaslar belirlenmiş olup; Kararın 16. maddenin (b) bendinde. 21.7.2007 günlü, 26589 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13.7.2007 günlü, 2007/12399 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile değişiklik yapılarak, “bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle ders görevlerini yerine getirmeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar”,^,şeklinde yeniden düzenlenmiş ise de. uygulamada karşılaşılan sorunlar ve konuyla:ilgji.i’ojarak yönetici, öğretmen ve velilerden gelen şikayetlerin değerlendirilmesi sonucu, anılan.Tnaddede yeniden bir değişiklik yapma gereği duyulması üzerine, davaya konu edtîen değişiklik yapılmış ve .10.5.2008 günlü, 26872 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 18.4.2008 günlü, 2008/13567 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yukarıda belirtilen 16. maddesinin (b) bendinde yer alan “ve bir ayda dört. günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle” ibaresinin madde metninden çıkarılmıştır.
Yapılan değişiklikte idarenin, uygulamadaki sorunları gidermek ve eğitim hizmetinin etkin yürütülmesini sağlamak amacıyla hareket ettiği sonuç ve kanaatine varılmış olup, değişiklikte hizmet gereklerine aykırı bir durum görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle davanın reddi gerektiği düşünülmüştür.
TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi’nce duruşma için önceden belirlenerek taraflara bildirilen 30.11.2011 tarihinde davacı Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası vekili Av. Emrah Aytekin’in, davalı idarelerden Başbakanlığı temsilen Hukuk Müşaviri Müjgan Uçkan’ın, Maliye Bakanlığını temsilen Hazine Avukatı Adnan Dönderalp’in, Milli Eğitim Bakanlığını temsilen de Hukuk Müşaviri Huri Gülümserin geldiği görülmekle açık duruşmaya başlandı. Taraflara usulüne uygun olarak söz hakkı verilerek dinlendikten ve Danıştay Savcısı’nın düşüncesi alındıktan sonra duruşmaya son verildi. Dava dosyası incelenmek suretiyle ve davalı Başbakanlığın usule ilişkin itirazları yerinde görülmeyerek işin gereği düşünüldü:
Dava; 10.5.2008 günlü, 26872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 18.4.2008 günlü, 2008/13567 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “… ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle …” ibaresinin iptali istemiyle açılmıştır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 15.5.1975 tarihli, 1897 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile aynen kabul edilen 30.5.1974 günlü, 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 89. maddesinde; her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebileceği, ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususların ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunacağı hükmüne yer verilmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 89. maddesinin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan, 1.12.2006 günlü, 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 16.12 2006 günlü, 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders^aafferimrilişkin Karar’ın “Ek Ders Görevinden Sayılan Haller” başlıklı üçüncü bölümü içerende yer ö^an 16. maddesinin ( b ) bendinde; il düzeyinde millî ve mahallî bayramların'(fi:utl^alare İçin kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilenler ile söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine öğrencilerle birlikte katılan yönetici ve öğretmenlerin, hazırlık çalışmalarına sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenlerinin, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları belirtilmiş; söz konusu madde bendi, 21.7.2007 günlü, 26589 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13.7.2007 günlü, 2007/12399 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “il düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.” şeklinde değiştirilmiştir.
10.5.2008 günlü, 26872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve dava konusu edilen 18.4.2008 günlü, 2008/13567 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de yukarıda belirtilen 16. maddenin (b) bendinde yer alan “…ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle …” ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.
Dava konusu uyuşmazlık, ayakta gördükleri tedavi nedeniyle ek ders görevini yerine getireyemeyen ve fiilen derse girmeyen öğretmenlerin söz konusu ders görevi nedeniyle ek ders ücretinden yararlanıp yararlanamayacağı hususundan kaynaklanmaktadır.
Uyuşmazlığın çözümü için; 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Ek Ders Görevinden Sayılan Haller” başlıklı üçüncü bölümü içerisinde yer alan 16. maddesinin ( b ) bendinde, 21.7.2007 günlü, 26589 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13.7.2007 günlü, 2007/12399 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan değişikliğin üst hukuk normuna, diğer bir deyişle, dayanağı olan yasal düzenlemelere uygun olup olmadığı hususunun ortaya konulması gerekmektedir. Anılan değişikliğin üst hukuk normuna aykırı olduğu sonucuna varıldığı takdirde, söz konusu düzenleme ile getirilen ve “bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlerin, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları” şeklindeki kuralın dava konuşa, düzenleme ile kaldırılmasının hukuka aykırı olduğundan söz etmek de mümkün olmâyacaktır.
Bu nedenle, öncelikli olarak “ek d.ers görevi” i!e “ek ders ücreti” kavramlarının ve niteliklerinin açıklığa kavuşturulmasıjgarekmçkte’âij’. ^
Her şeyden önce eğitim öğretim hizmetinin, Devletin varlık sebebini oluşturan genel kamu hizmeti olduğunda kuşku bulunmamaktadır. Eğitim ve öğretim hizmetinin sürekli ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi için öğretmenlerin, aylıkları karşılığı girmiş oldukları derslerin yanında zorunlu olarak da ek ders görevine girmeleri gerekmektedir. Bunu sağlamak için ise, 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ile düzenleme yapılmıştır.
Anılan Yasa’nın 3.4.1998 günlü, 4359 sayılı Yasa’nın 7. maddesi ile değişik ek 1. maddesinin birinci fıkrasında; anaokullarında, ana sınıflarında, yetiştirme yurtlarında, okuma yazma kurslarında, gezici köy kurslarında görevli öğretmenler ile ilköğretim kurumlarında görevli sınıf öğretmenlerinin aylıkları karşılığında haftada 18 saat, branş öğretmenlerinin 15 saat ders okutmakla yükümlü oldukları, bunlara; kanun, tüzük, yönetmelik ve eğitim programlarında verilen görevlerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak ek ders görevi verileceği, ikinci fıkrasında; belirtilen kurumlarda öğretmen ve yönetici olarak görev alanlarla diğer eğitim kurumlarında ve Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev alanlardan kimlerin zorunlu ek ders görevi alacağı ve haftalık çalışmalarının ne kadarının zorunlu ek ders görevinden sayılacağı; birden fazla sınıf okutan öğretmenlere verilecek haftalık zorunlu ders görevinin sayısı, öğretmen ve yöneticilere haftada verilecek zorunlu ek ders sayısı ve diğer hususların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89. maddesi hükümleri uyarınca düzenleneceği, 21.3.2006 günlü, 5473 sayılı Yasa’nın 6. maddesi ile eklenen beşinci fikrasında da, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan ders görevleri, ders görevinin yapılmış sayılacağı haller ile yüz yüze yapılan ders görevleri dışındaki ek ders görevleri hariç, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında aylık karşılığı ders görevini doldurmayanlara ek ders ücreti ödenmeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Buna göre, ek ders görevi; öğretmenlerin maaşları karşılığında okutmakla yükümlü oldukları ders saati sayısının, ders müfredatında belirtilen ders saati sayısını karşılamaması halinde, ihtiyaç duyulan branşlardaki ders saati açığının ilgili branş öğretmenince kapatılması için mevzuatta belirtilen üst sınırı aşmamak üzere söz konusu öğretmenlere verilen bir görevdir.
Ek ders ücreti ise, bahse konu ek ders görevini yerine getiren öğretmenlere emekleri karşılığında ödenen ücrettir. Diğer bir ifadeyle “ek ders ücreti”nin amacı,
öğretmenlerin mali haklarının iyileştirilmesi değil, eğitim öğretim hizmetinin sürekli ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi amacıyla ayrıca “ek ders görevi”ni yerine getiren öğretmenlerin, bu hizmetlerinin karşılığının verilmesidir. Öte yandan, eğitim öğretim kurumlarında görevli yöneticilerin, fiilen yapmış oldukları/bit yönetim görevi karşılığında aldiklan ek ders ücreti için de aynı husus geçerlidir.
2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Ek Ders Görevinden Sayılan Haller” başlıklı üçüncü bölümü içerisinde yer alan 16. maddesinin ( b ) bendinde 217.2007 günlü, 26589 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13.7.2007 günlü, 2007/12399 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan değişikliğin incelenmesinden, “bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlerin, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları” yönünde düzenleme getirildiği görülmüştür.
Bu düzenleme ise. ayakta görülen tedavi nedeniyle görevlerini icra edemeyen öğretmenlere ait ders görevi nedeniyle, hem derse girmeyen söz konusu öğretmenin, hem de anılan öğretmenin yerine bu ders görevini icra eden öğretmenin ek ders ücreti alması sonucuna yol açmaktadır ki, bu husus, hem 439 sayılı Yasa’nın ek 1. maddesine, hem de ek ders ücretinin verilmesi amacına tamamen aykırıdır.
Bu nedenle. 1.12.2006 günlü, 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 16.12.2006 günlü, 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Ek Ders Görevinden Sayılan Haller” başlıklı üçüncü bölümü içerisinde yer alan 16. maddesinin ( b ) bendinde, 21.7.2007 günlü, 26589 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13.7.2007 günlü, 2007/12399 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan değişikliğin, dayandığı mevzuat hükümlerinde yer almayan bir düzenlemeyi getirdiği sonucuna ulaşıldığından, söz konusu Kararın 16. maddesinin (b) bendinde yer alan “ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle” ibaresinin madde metninden çıkartılmasında kamu yararı ve hizmet gerekleri ile mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.
Öte yandan, davacı Sendika tarafından eğitim çalışanlarının kazanılmış haklarının ihlal edildiğinin öne sürüldüğü görülmüştür.
idari işlemlere geleceğe yönelik olarak son verilmesi, bu işlemlerin kaldırılması suretiyle oluşur, ilke olarak, hukuka uygun idari işlemlerin, dayanakları olan genel düzenleyici işlemler yururıukte olduğu sürece kaldırılmaları söz konusu değildir. Hukuka uygun idari işlemler yasada öngörülen koşulların gerçekleşmesi ile kaldırılabildiği gibi, hukuksal dayanakla oluşan değişim de idari işlemin kaldırılması sonucunu doğurur. Bireysel işlemlerin gelecekte de sonuçlarını sürdürmeleri gerektiği asıl olmakla birlikte, düzenleyici işlemler kamu yararı gereğince her zaman kaldırılabilir. Bu durumda ise, yürürlükten kaldırılan genel düzenleyici işiem gereğince bir takım haklar elde etmiş kişilerin kazanılmış haklarının olup olmadığı ve söz konusu haklarının korunması gerekip gerekmediği sorununu ortaya çıkacaktır.
T.C. DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE Esas No : 2008/4867 Karar No : 2011/5943
idare hukukunun statülere dayanan objektif, düzenleyici işlemleroluşan dokusunda kazanılmış hak kavramından istisnai hallerde söz edilebi|:r. Hak kazandırıcı düzenleyici işlemler, hukuksal ve maddi koşullardaki değişim sonucu, idare tarafından her zaman ortadan kaldırılabilir ya da değiştirilebilir. Burada, ancak statünün şartları çerçevesinde kişisel bir durum doğduktan, diğer bir deyişle, genel durum şahsi duruma dönüştükten sonra kazanılmış bir haktan bahsedilebilir.
Dava konusu olayda ise, genel durumun şahsi duruma dönüşmesi gibi bir husus söz konusu olmadığından, aksi yöndeki davacı iddialarına itibar edilmemiştir.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, 2.11.2011 günlü, 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 14. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen 2.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idarelere eşit oranda paylaştırılarak verilmesine, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, 30.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye Üye
Kamuran Murat Nurben Yüksel Halil
ERBUĞA CEBECİ ÖMERBAŞ ÖZTÜRK YILMAZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir