Deprem Sigortası (DASK) Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Detaylar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, deprem sigortası olarak da bilinen DASK’ın önemi oldukça arttı.

Deprem bölgesinde DASK’lı olarak depremde yıkılan binalardan mülk sahipleri azami olarak 640 bin TL ödeme alabiliyor.

Ancak, sigorta edilen taşınmazın değeri bu miktardan(640 bin TL) daha fazla olması halinde, fazlaya ilişkin kısmın zorunlu olmayan deprem sigortasıyla teminat altına alınabilmesinin mümkün olduğu, sigorta uzmanları tarafından beyan ediliyor.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Aytekin Çelik yaptığı açıklamada,

“634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler zorunlu deprem sigortası kapsamına girer.

Söz konusu zorunluluk bir defalık sözleşme yapılmasına ilişkin olmayıp sözleşmenin her yıl zorunlu olarak yenilenmesi gerekmektedir.”

dedi.

Taşınmazların tamamının zorunlu deprem sigortası kapsamında olmadığını belirten Çelik,

“Kamu Konutları Kanunu’na tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar teminat kapsamı dışındadır.

Ayrıca ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen, taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen, projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar, yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar zorunlu deprem sigortasının kapsamı dışında kalmaktadır.”

şeklinde açıklamasına devam etti.

BİNADA MEVZUATA AYKIRI DEĞİŞİKLİK OLURSA DASK SÖZLEŞMEYİ FESHEDER!

Bazı binalar zorunlu deprem sigortasının kapsamı dışında bırakıldığından sigorta sözleşmesi yapılırken binanın durumunun DASK’a doğru bir şekilde beyan edilmesi gerektiğinin altını çizen Çelik, aksi halde DASK tarafından sigorta tazminatının ödenmemesinin veya sigorta tazminatında indirim yapılmasının gündeme gelebileceğini ve sigorta sözleşmesi süresi içerisinde binada mevzuata aykırı değişiklik yapıldığının öğrenilmesi halinde DASK’ın sözleşmeyi feshedebileceğini belirtti.

Depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarların zorunlu deprem sigortası kapsamına girdiğini söyleyen Çelik,

“Enkaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar teminat kapsamı içerisine girmemektedir.

Aynı şekilde sigortaya konu olan taşınmazda yer alan her türlü taşınır mal, eşya ve benzerlerine ilişkin zararlar da teminat kapsamı içerisinde yer almamaktadır.

Zorunlu deprem sigortası depremin neden olduğu maddi zararlara ilişkindir.

Bu sebeple ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar teminat kapsamı dışında kalmaktadır.

Aynı şekilde manevi zararların da DASK’tan talep edilebilmesi mümkün değildir.

Depreme bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar da teminat kapsamı dışındadır.”

dedi.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASININ SAĞLADIĞI TEMİNAT SINIRLI!

Çelik’in yaptığı açıklamalara göre, depremzedenin uğradığı zarar daha fazla olsa bile DASK tarafından ancak sigorta poliçesinde belirtilen sigorta bedeline kadar sigorta tazminatı ödeniyor.

Sigorta bedeli Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı’nda belirlenen metrekare bedeline göre belirleniyor.

Söz konusu metrekare bedelleri 25.11.2022 tarihinde %100 oranında artırılmıştır.

Sigorta edilen taşınmazın değerinin bahsi geçen miktardan daha fazla olması halinde, fazlaya ilişkin kısmın zorunlu olmayan deprem sigortasıyla teminat altına alınabilmesi mümkündür.

Örneğin evin değerinin 1.000.000TL olması halinde DASK tarafından en fazla 640.000TL teminat sağlanacağından 360.000TL’lik kısım için isteğe bağlı deprem sigortası yapılabilir.

Deprem sonucunda meydana gelen kısmi hasarlarda da DASK tarafından sadece zarar miktarı kadar bir ödeme yapılmaktadır.

UYUŞMAZLIK HALİNDE DAVA AÇILABİLCEĞİ GİBİ SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA DA BAŞVURULABİLİR

Sigorta tazminat miktarının belirlenmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde DASK tarafından sigorta tazminatının hak sahibine ödemesi gerekiyor.

DASK ile sigorta tazminatının ödenmesi vb. konularda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa sigorta ettiren kişi bu konuda mahkemelere dava açabileceği gibi Sigorta Tahkim Komisyonuna da başvurabilir.

DASK, sigorta tahkimine üyedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir