Öğretmenlerin Hizmet Puanı Nasıl Hesaplanır, Öğretmen Hizmet Puanını Nasıl Arttırabilir?

Öğretmenler, mesleğini yürütürken sürekli, bazı kriterleri(yüksek lisans, doktora gibi) sağlamaları ya da başarı (başarı belgesi alması, maaş ödülü gibi) elde etmeleri durumunda tek seferlik hizmet puanı elde eder.

Öğretmenler disiplin cezası(kınama, aylıktan kesme gibi) alırsa hizmet puanlarında eksiltme yapılır.

Elde edilen bu hizmet puanları, öğretmenlerin yer değiştirmelerinde ve bazı özellikli okullara atamalarında kullanılır ve öğretmenlere avantaj sağlar.

ÖĞRETMENLERİN GÖREV YAPTIKLARI İL VE KURUMA BAĞLI ELDE ETTİĞİ HİZMET PUANLARI

Ülke genelinde iller bazı avantaj ve dezavantajlarına göre 3 hizmet bölgesine ayrılmıştır.

Hizmet bölgelerindeki eğitim kurumları ise öğretmenlik mesleğini icra etmedeki zorluk derecesine göre, 6 hizmet alanına ayrılmıştır.

Eğitim kurumları, bulunduklari hizmet bölgesine ve hizmet alanına göre, değişik hizmet puanlarıyla puanlandırılmıştır.

HİZMET BÖLGESİ VE ALANLARINA GÖRE HESAPLANAN HİZMET PUANLARI

Hizmet puanları, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği(Yönetmelik)’nin “Hizmet Puanları” başlıklı 40. maddesinde düzenlenmiştir.

Hizmet puanı, hizmet alanları bakımından Yönetmelikte belirlenen puanlardan görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilir.

Buna göre, bir yıllık çalışmaları karşılığında olmak üzere, aday öğretmenlerden/öğretmenlerden;

a) Birinci hizmet bölgesinde bulunan illerin;

●1. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 10,

●2. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 11,

●3. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,

●4. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,

●5 . hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,

●6. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

b) İkinci hizmet bölgesinde bulunan illerin;

●1. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,

●2. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 13,

●3. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,

●4. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

● 5. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 20,

●6. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,

c) Üçüncü hizmet bölgesinde bulunan illerin;

●1. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,

●2. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,

●3. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

●4. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,

● 5. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 26,

● 6. hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 30

hizmet puanı verilir.

HİZMET ALANLARINDA GEÇEN SÜRELER İÇİN HİZMET PUANI HESAPLAMA

Hizmet puanı, hizmet alanları bakımından yukarıda belirlenen puanlardan görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilir.

Hizmet puanının hesabına esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık gelen puanın 1/12’si esas alınır. Aydan artan süreler dikkate alınmaz. Yıldan artan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması halinde kesirli puan tama tamamlanır.

Bu şekilde hesaplanacak hizmet puanı, o hizmet alanı için bir yıl hizmet karşılığında öngörülen puandan çok olamaz.

Aynı hizmet alanında bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler birlikte değerlendirilir.

Aşağıdaki tabloda belirtilen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında bir yıl süreyle görev yapan öğretmenlerin elde edeceği hizmet puanları:

Hizmet Alanları 1.Hizmet Bölgesi İllerde Alınacak Puan2.Hizmet Bölgesi İllerde Alınacak Puan3.Hizmet Bölgesi İllerde Alınacak Puan
1101214
2111316
3121418
4141822
5162026
6182230

EK HİZMET PUANI KAZANDIRAN GÖREV VE DURUMLAR

Öğretmenler, normal görevlerinin yanında, aşağıda belirtilen görev ve durumlara haiz olurlarsa ek hizmet puanı elde edebilirler.

●Yatılı bölge ortaokullarında görev yapan kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına her yıl için 12, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise her yıl için 6 puan eklenir.

●Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir.

●Zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir.

●İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) veya Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) koordinesinde yürütülen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğrencilere bu kapsamda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 15, ikinci derece için 10, üçüncü derece veya mansiyon için 5 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 30, ikinci derece için 20, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı verilir.

●Sayılan yarışmalardan sadece biri ve bu yarışma için durumuna uygun en yüksek puan olmak üzere, ulusal veya uluslararası kapsamda düzenlenen bilimsel, sanatsal, kültürel veya sportif yarışmalarda bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 20, ikinci derece için 15, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 35, ikinci derece için 25, üçüncü derece veya mansiyon için 15 hizmet puanı verilir.

●Öğretmenlerden;

a) Doktora mezunu olanlara 90,

b) Tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50,

c) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç olmak üzere; tezsiz yüksek lisans mezunu olanlara 30,

ç) İkinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara 10,

d) Uluslararası bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 5,

e) Ulusal bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 3,

f) En fazla bir adet olmak üzere başarı belgesi alanlara 3,

g) En fazla bir adet olmak üzere üstün başarı belgesi alanlara 4,

ğ) En fazla bir adet olmak üzere ödül alanlara 5,

h) eTwining programı kapsamında sertifikası bulunanlara 15,

ı) Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili alanlara her bir patent tescili için 30,

i) Türk Patent ve Marka Kurumundan faydalı model tescili alanlara her bir faydalı model tescili için 20,

j) Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili alanlara her bir tasarım tescili için 10,

hizmet puanı verilir.

●Öğretmenlere, yukarıda (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde lisans veya lisansüstü eğitimler için öngörülen hizmet puanları ile (f), (g) ve (ğ) bentlerinde başarı, üstün başarı veya ödül için öngörülen hizmet puanlarından yalnızca durumuna uygun olan en yüksek puan verilir.

HİZMET PUANININ HESABINDA DİKKATE ALINACAK SÜRELER

●Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında;

a) Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere, Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığında görev yapılan süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden,

b) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında devlet memuru statüsünde geçirilen süreler, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak geçirilen süreler, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen bu süreleri, askerlikte geçirilen hizmet sürelerinin tamamı ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere özel öğretim kurumlarında yönetici, öğretmen ve uzman öğretici olarak geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden,

değerlendirilir.

●Bakanlığın merkez teşkilatında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu süreleri Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğünün, Bakanlığın taşra teşkilatında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu süreleri fiilen görev yaptıkları il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün, diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu süreleri ise geçici olarak görevlendirildikleri eğitim kurumunun dâhil olduğu hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir.

●Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu geçici görev süreleri, görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir.

●Askerlik dâhil olmak üzere yurt dışında resmî görevle geçirilen hizmet süreleri, birinci hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir.

●Mehil müddetinde geçen süreler, eski görev yeri için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir.

●4688 sayılı Kanun kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen bu süreleri ile askerlikte geçirilen süreler hariç, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.

●Hizmet puanı hesabında; il, ilçe, belde ve köyler görevin geçirildiği tarihteki statüleri itibarıyla dikkate alınır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir