Türkiye Çevre Ajansı’nın Personel İstihdam Esası

Yeni kurulan Türkiye Çevre Ajansı 4857 sayılı İş Kanununa göre personel istihdam edecek ve personele ayni ve nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutarı Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamca belirlenecek.

7261 sayılı Kanunla, “Türkiye Çevre Ajansı” adında yeni bir kurum kuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak belirlenen Türkiye Çevre Ajansı, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi olacak.

Ajans organları ile hizmet birimlerinin görev ve yetkileri, üyelerinin atanması, teşkilat yapısı ile çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Ajans, 4857 sayılı İş Kanununa göre personel istihdam edecek.

Ajans Başkanına, yardımcılarına ve personeline mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesi uyarınca belirlenen emsali personele mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamca belirlenecek.

Ajans Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, bu görevleri nedeniyle ayrıca kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen tutarda ödeme yapılacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir