İşveren prim teşvikinin süresi 2022 sonuna kadar uzatıldı

Bugün(02.12.2021) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işverenler için uygulanan SGK prim desteğinin süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 10 uncu maddesinde, işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların, belli şartlarda 5510 sayılı Kanunda belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarının, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

Uygulamanın nasıl olacağı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü’nün 2011/45 sayılı Genelgesi ile açıklanmıştır.

4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 10 uncu maddesinde belirtilen destek uugulamasından faydalanmak için;

  1. Sigortalı Yönünden;

a) 1.3.2011 ila 31.12.2022 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) 18 yaşından büyük olması, (Erkek olması halinde, işe giriş tarihi itibariyle 18 ila 29 yaş aralığında ya da 29 yaşından büyük olup olmadığı)

c)  İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

d) Fiilen çalışması,

B İşyeri Yönünden;

a) Özel sektör işverenlerine ait olması,

b) Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

c) Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,

d) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi,

e) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi

Şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

SGK PRİM DESTEĞİNİN SÜRESİ

1.3.2011 ila 31.12.2022 tarihleri arasında işe alınan 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın sigortalılardan, işe giriş tarihi itibariyle;

Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı, 48 ay süreyle,

Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan ve ayrıca Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, 54 ay süreyle,

Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirip belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı, 36 ay süreyle,

Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirip mesleği ile ilgili alanda çalıştırılan ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, 42 ay süreyle,

Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz de olmayanlardan dolayı, 24 ay süreyle,

Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, 30 ay süreyle yararlanılabilecektir.

29 yaşından büyük erkek sigortalılar yönünden ise,

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden 1.3.2011 ila 31.12.2022 tarihleri arasında işe alınan 29 yaşından büyük erkek sigortalılardan, işe giriş tarihi itibariyle;

Mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı, 24 ay süreyle,

Mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren, mesleği ile ilgili alanda çalıştırılan ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, 30 ay süreyle,

Mesleki yeterlik belgesi almamış veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca işgücü yetiştirme kursunu bitirmemiş, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı 6 ay süreyle, yararlanılabilecektir.

Ayrıca; sigorta primi işveren hissesi desteğinden, belge veya öğrenim durumu haricindeki diğer şartları sağlamış olması nedeniyle yararlanılmakta olan sigortalının, 1.3.2011 ila 31.12.2022 tarihleri arasında olmak kaydıyla çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi alması veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmesi durumunda, belge veya öğrenim durumu ile ilgili şartın çalışmakta iken sağlanmış olması nedeniyle söz konusu sigortalıdan dolayı bahse konu destekten mevcut yararlanma süresine ilave olarak 12 ay süreyle daha yararlanılabilecektir.

Sonuç olarak, işverenin bu teşvik uygulamasından faydalanması için yapması gereken başlıca işlemler; 01.03.2011 tarihinden sonra işe aldıkları sigortalıların  destek kriterlerine uyup uymadıklarını incelemektir. Sonrasında işe alınan ve kriterleri uyan sigortalıların işe alındığı tarihten önceki 6 aylık süredeki işyerinin ortalama sigortalı sayısının üzerinde olduğu dönemlerde teşvikten faydalandırılması gerekmektedir. Yani destek kriterlerine uygun bir sigortalının işe alındığı tarihten önceki 6 aylık süredeki o işyerinin ortalaması “50” ise, bu teşvikten faydalanacağı 24 ay boyunca sadece sigortalı sayısı 50’nin üzerinde olan aylarda teşvik indiriminden faydalanılabilecektir. Bunun yanında, ortalama sigortalı sayısının hesabında, işverenin hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalıların hem de alt işverenlerin (aracı kodu ile) çalıştırmış olduğu sigortalıların sayısı dikkate alınacaktır. İşverenin bu kriterlere uygun sigortalı ve işyerleri için Aylık Prim ve Hizmet Belgesini “06111” sayılı kanun numarası ile onaylamaları gerekmektedir. Ayrıca işverenin, 5510 sayılı Kanun uyarınca yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediği tespit edildiği taktirde, bahse konu sigorta prim desteğinin bir yıl süreyle faydalanamayacağı unutulmamalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir