Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Uzmanlığı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Uzmanlığı mesleğine “uzman yardımcısı” olarak girilmektedir ve çalışma yeri, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı(Ulusal Ajans’dır.

Özel yarışma sınavı ile mesleğe alınan uzman yardımcıları, önceden belirlenmiş konularda hazırladıkları tezin kabul edilmesi, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yeterlik sınavından başarılı olmaları ve belirlenen süre içinde İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı(YDS)’ından en az (B) düzeyinde puan almaları ya da eşdeğerliği kabul edilmiş bir belgeyi ibraz etmeleri şartıyla uzmanlığa atanırlar.

Uzman yardımcılarının maaşları, Planlama Uzman Yardımcıları için  öngörülmüş bulunan maaşı aşmamak üzere, Avrupa Birliği Bakanı tarafından belirlenmektedir.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Uzman Yardımcılığı Sınavına Giriş Şartları:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek şekilde beden ve ruh hastalığı veya beden sakatlığı ile özrü bulunmamak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, sınav ilanında belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Sınavın yapılacağı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

d) ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) sınav ilanında belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.

e) İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde, YDS’den en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın YDS 80 puanına eşdeğer kabul ettiği puan veya seviyeye sahip olmak (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre yapılmaktadır.)

Yazılı Sınav Konuları:

Yazılı sınav sorularının %50’si lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, %25’i genel kültür ve genel yetenek konularından, %15’i Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinden, %10’u Başkanlığın görev alanına ait temel bilgilerden oluşur. Genel kültür ve genel yetenek, Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile Başkanlığın görev alanına ilişkin sorular bütün gruplar için ortak yapılır. Yazılı sınav, test usulünde yapılmaktadır.

Alan bilgisi sınav konuları atama yapılacak öğrenim dallarına göre belirlenmektedir.

En son sınav ilanında öğrenim dallarına göre alan bilgisi sınav konular aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Mesleki AlanKonular
Ekonomi ve Maliye GrubuMikro ve Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası
(Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu)Yönetim Bilimi, Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Kuruluşlar.
Hukuk GrubuAnayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk (Başlangıç-Kişiler Hukuku-Eşya Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Uluslararası Hukuk
Bilişim GrubuYazılım, Ağ, Güvenlik ve Donanım, Veritabanları ve Bilgi Sistemleri

Tüm Adaylar için ortak konular:

Genel Kültür ve Genel Yetenek
Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri
ABEGM’nin Görev Alanına ait Temel Bilgiler

Sözlü Sınav:

Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, Giriş Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış kabul edilir. Giriş sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Değerlendirme:

Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar aday asil, atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla yarısına kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

Yeterlik Sınavı:

Yeterlik sınavına girebilmek için aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, uzman yardımcısı olarak adaylıkta geçen süreler dâhil en az üç yıl Başkanlıkta görev yapmış olmak ve hazırladığı tezin başarılı kabul edilmesi şarttır. 

Yeterlik sınavı, Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu tarafından uygun görülen yer ve tarihte yazılı veya sözlü olarak yapılır. 

Yeterlik sınavı Başkanlığın görev alanına giren ve sınavdan en az bir ay önce ilân edilen konulardan yapılır. Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için; yazılı sınav yapılması halinde sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması, sözlü sınav yapılması halinde ise Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu üyelerince yüz puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır. 

Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. 

Uzmanlığa Atanma:

Uzman yardımcısının uzman pozisyonuna atanabilmesi için 

a) Yeterlik sınavında başarılı olması, 

b) Uzman yardımcılığı döneminde veya yeterlik sınav tarihinden itibaren iki yıl içerisinde İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde puan almak veya İngilizce veya Fransızca dil yeterliliği bakımından buna denkliği, Komitece kabul edilen başka bir belgenin ibraz edilmesi, 

şartları aranır. 

Başarısız Olan Uzman Yardımcılarının Durumu:

Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyen uzman yardımcıları, uzman pozisyonuna atanamaz, Başkanlıkta durumlarına uygun büro görevlisi unvanlı pozisyonlara atanırlar. 

Görev ve Yetkiler:

a) Görevlendirildikleri birimin kısa, orta ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmak. 

b) Mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde faydalı olan yayınları takip etmek. 

c) Yurt içi, yurt dışı ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak toplantı ve çalışmalara katılmak. 

ç) Görev yaptığı birim amiri tarafından yapılan iş bölümüne göre kendisine verilen işleri yerine getirmek. 

d) Görevlendirildikleri konularda yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli dokümanları toplamak ve ön hazırlıkları yapmak. 

e) Birim amirlerince verilen benzeri nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

Uzman yardımcılarına ilişkin diğer görev, yetki ve sorumluluklar, ilgili mevzuatta belirtilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir