Kamu çalışanlarının (memurların) öğle yemeği ücreti

Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanıyor. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı ise yemek yiyenlerden alınıyor.

İçinde bulunulan yılında öğle yemeği servisinden faydalanmak isteyen kamu çalışanlarından, aşağıda belirlenen tutarlardan az olmamak üzere günlük yemek bedeli alınacak. Kurumlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirlenen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek.

Kamu çalışanlarından alınacak yemek bedelinin en düşük miktarı (2020)

Memurlardan; 15/1/2020

14/1/2021

döneminde

1) Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan 1,48 TL
2) 1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,50 TL
3) 2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,09 TL
4) 3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,99 TL
5) 4800’e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 5,30 TL
6) 4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 5,92 TL
Sözleşmeli personelden;
1) Aylık brüt sözleşme ücretleri 4.040 TL kadar (4.040 TL dahil) olanlardan 1,79 TL
2) Aylık brüt sözleşme ücretleri 6.815 TL kadar (6.815 TL dahil) olanlardan 3.09 TL
3) Aylık brüt sözleşme ücretleri 9.415 TL kadar (9.415 TL dahil) olanlardan 5,59 TL
4) Aylık brüt sözleşme ücretleri 9.415 TL üzerinde olanlardan 7,10 TL


DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2020 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Alınacak bedeller

MADDE 4 – (1)  Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır.

(2) 2020 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az Ek-1’de belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınır.

(3) Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak Ek-1’de belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 – (1) 15/1/2019 tarihli ve 30656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir