Yönetmelik Değişikliği İle Çoklu baro Sisteminin Kuralları Belirlendi

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından bugün tarihli(02.09.2020) Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile çoklu baro sisteminin işleyişi ile ilgili kurallar belirlendi.

Çoklu baro sistemini getiren kanunun mecliste onaylanıp Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından bu yönetmelik değişikliği bekleniyordu.

Yapılan yönetmelik değişikliğine göre,

-Bölgesi içinde en az otuz avukat olan her il merkezinde kurulmuş bulunan baroların kanuni organlarını kurabilme olanağını sonradan yitirmeleri halinde, Türkiye Barolar Birliği bu baroya kayıtlı avukatların  en  yakın baroya  bağlanmasına  karar verecek.

-5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla kurulan barolarda avukat sayısının ikibinin altına düşmesi halinde Birlik, asgari avukat sayısının altı ay içinde sağlanmasını yazılı olarak ilgili baroya bildirecek. Verilen süre içinde eksiklik giderilemezse baronun tüzel kişiliğine Birlik tarafından son verilecek ve son verme kararı Birliğin resmi internet sitesinde ilan edilecek. Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolacaklar ve bunların devam eden iş ve işlemleri kaydoldukları baro tarafından yürütülecek. Tüzel kişiliği sona eren baronun tasfiye işlemleri son yönetim kurulu tarafından Birliğin denetim ve gözetiminde yapılacak ve kalan malvarlığı Birliğe geçecek.

-Protokolde baro başkanları, bir nolu barodan başlamak kaydıyla sırasıyla ve araya başka makam girmeksizin İl Cumhuriyet Başsavcısının yanında yer alacak.

Barosu Olamayan İllerde İlk Defa Baro Kuruluşu:

-Baro bulunmayan bir ilin bölgesi içinde 30 avukatın sürekli olarak çalıştığının anlaşılması, o ilde yeni bir baro kurulmasını gerektirecek.

-Türkiye Barolar Birliği, bağlı bulundukları bölge barosundan baro kurmak isteyen avukatların ad ve adresleriyle, kaç yıldan beri orada oturduklarını ve meslek kıdemlerini belirten listeyi göndermelerini isteyecek.

-Yeni baro kurulması için gerekli yasal koşulların saptanmasından sonra Türkiye Barolar Birliği, baronun kurulacağı il merkezinde ikametgahı bulunan avukatlardan en kıdemlisini, kuruluşu gerçekleştirmek üzere görevlendirecek.

-Görevli avukatın seçeceği ve başkanlığını yapacağı 4 kişilik kurucu kurul, en geç 6 ay içinde yeni baronun kuruluşunu tamamlayacak ve Türkiye Barolar Birliğine bildirecek. Baro bu bildirimle tüzel kişilik kazanacak. Baronun kuruluşu, Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilecek.

5 Binden Fazla Avukat Bulunan İllerde İlave Baro Kurulması:

-5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla yeni bir baro kurulabilecek. Bu sayıların belirlenmesinde baro levhasına kayıtlı avukatlar ile kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan avukatlar esas alınacak.

-Kuruluş müracaatında, kuruluş talebini içeren dilekçe ile 2 bin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği 4 kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste Türkiye Barolar Birliğine verilecek.

-Başvuruda bulunan avukat, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca işten yasaklı bulunmadığını, baronun kuruluşuna katılma isteğini, tüzel kişilik kazandığında o baronun levhasına kayıt olacağını ve verdiği bilgi ve belgelerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt edecek.

-Başvuruların asgari 2 bin sayısına ulaşması halinde kurucular kurulu 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca gerekli şartları yerine getirdiklerini, verilen bilgi ve belgelerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmek suretiyle baro kurmayı talep edecek.

-Birlik, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirecek. Kurucular kurulu en geç 6 ay içinde organ seçimlerini yapmak üzere kuruluş genel kurulunu toplayacak ve yeni baronun kuruluşunu tamamlayarak birliğe bildirecek. Baro bu bildirimle tüzel kişilik kazanacak. Baronun kuruluşu, Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilecek.

-Baro tüzel kişilik kazandığı anda, kuruluş müracaatının ekinde imzası bulunan avukatlar, yeni kurulmuş olan baroya kaydedilmiş ve önceki barodan kaydı silinmiş kabul edilecek. Baro, avukatın önceki kayıtlı olduğu baroya durumu yazılı olarak bildirecek. Avukatın önceki barosu bu bildirim üzerine, avukatın sicil dosyasını barosuna gönderecek, kendi levhasında gerekli düzenlemeyi yapacak.

-Her iki baro levhasının güncellemesi elektronik ortamda da gerçekleştirilecek. Güncelleme Türkiye Barolar Birliğine yazılı ya da elektronik ortamda iletilecek.

-Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan avukatların tüzel kişilik kazanan baro levhasına kayıt işlemleri Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirilecek.

-Yeni kurulan baro, seçimli ilk olağan genel kurulunu yapıncaya kadar birlikte temsil edilemeyecek ve seçimli ilk olağan genel kurulunu Kanunun 82’inci maddesi hükmü uyarınca yapacak.

-Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde Türkiye Barolar Birliği, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandıracak.

-Öte yandan, “baroya ve Türkiye Barolar Birliğine kesenek borcu olanlar” da baro genel kuruluna katılabilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir