Hayvancılık Yatırımlarına Devletten Hibe Destek

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin 3099 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, bugün(21.10.2020) tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, hayvancılıkla ilgili modem işletmelerin kurulması ve rehabilitasyonu ile makine, alet ve ekipman alımı yatırımlarının desteklenmesi amaçlanmakta, ayrıca bazı türlerde damızlık hayvan alışlarına da destek verilmesi planlanmaktadır.

Daha önce uygulamaya konan destekleme programı 2019 yılı sonu itibariyle bitmiştir. Bu defa 2020-2022 yıllarını kapsayan yeni bir destek programı açıklanmıştır. Destek programının hangi illerde uygulanacağına bakanlık karar verecektir.

Yatırım Destek Kalemleri:

3099 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıda belirtilen kalemlerdeki hayvancılık yatırımları desteklenecektir:

a) Gerçek ve tüzel kişilerin damızlık manda düvesi yetiştiriciliği işletmesi kurulmasına yönelik yatırımlar,

b) Yetiştiricilerce, bir önceki detek uygulaması (9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar) kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden 1500 başa kadar koç ve/veya teke alımına yönelik destekler,

c) Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık)’nca belirlenecek iller ve şartlar doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımları konusunda verilen destek,

ç) Gerçek ve tüzel kişilerin, 1000 adet kapasiteli damızlık kaz, 1000 adet kapasiteli ticari hindi ve 500 adet kapasiteli ticari kaz yetiştiriciliği için yapacakları yatırımlar,

d) Arı Yetiştiricileri Birliğine veya Bal Üreticileri Birliğine üye, Arıcılık Kayıt Sisteminde kayıtlı, 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip üreticilerin arı ürünleri üretimi için yapacakları arıcılık yatırımları,

e) İpek böceği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için, gerçek ve tüzel kişilerin bu alanda yapacakları yatırımlar.

Hibe Desteği Oranları:

Yatırım KonularıUygulanacak Hibe Oranı (%)
Manda(Yeni inşaat yapımı, kapasite artırımı ve rehabilitasyon, makine, alet ve ekipman ile hayvan alımı)50
Damızlık koç-teke alımı50
Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı85
Kaz ve hindi yetiştiriciliği(Yeni inşaat yapımı, makine, alet ve ekipman alımı)75
İpekböcekçiliği(Besleme evi yapımı, makine, alet ve ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi)100
Arıcılık(Makine, alet, ekipman ve arıcı barakası alımı)50

Hibe Desteği İçin Diğer Şartlar:

 1-Gerçek veya tüzel kişiler, bu kapsamda uygulanacak hibe desteğine ilişkin yatırım konularından sadece bir proje için ve bir kez yararlandırılır. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı Bakanlıkça belirlenir. Yatırım tutarının üst sınırım aşan kısmı ise, aynî veya nakdi katkı olarak yatırımcının öz sermayesi ile karşılanır.

2-Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanır. Devam eden yatırımlarda ek süre verilmesine Bakanlık yetkilidir.

3-Ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak Bankaya, destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ayrıca ödenir.

4- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcılara bu kapsamda hibe kullandırılmaz.

5-Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yasal faiziyle birlikte geri alınır.

6-İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenlere, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

7-Uygulamaya yönelik ayrıntılar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir