Vergi cezalarında indirim nasıl uygulanır?

Kesilen, vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında belli oranda indirim yapılmak suretiyle kalan tutarın ödenmesine “vergi cezasında indirim” denmektedir.

Cezalarda İndirim Uygulamasından Yararlanmanın Şartları Nelerdir?

Bu uygulamadan;

• İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile başvurulması,

• İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkının ve indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat gösterilerek vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi,

• İhbarnamenin dava konusu yapılmamış olması, şartıyla yararlanılabilir.

  • İndirim uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin interaktif vergi dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden başvuru yapması mümkündür
  • Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve cezasını süresinde ödemez veya dava konusu yaparsa indirimden yararlanamaz.
  • Mükellef vergi ziyaına kaçakçılık sayılan fiillerle sebebiyet verirse bu ceza için ceza indirimi hükümlerinden yararlanabilir, uzlaşma hükümlerinden ise yararlanamaz.

Cezalarda İndirim Oranları Nedir?

•Vergi Ziyaı, Usulsüzlük veya Özel Usulsüzlük Cezalarının yarısı, indirilir.

(Not:Vergi Ziyaı Cezasında; birinci defada yarısınn (%50), müteakiben kesilenlerde üçte birinin (1/3) indirilmesi kuralı 07.12.2019 tarihinden itibaren bütün cezalarda yarısının indirileceği olarak yeniden düzenlenmiştir.)

Dava Açan Mükellef İndirim Uygulamasından Yararlanabilir Mi?

Mükellef tarafından dava açıldıktan sonra, dava açma süresi içinde, vergi mahkemesince henüz karar verilmemiş olması koşuluyla, davadan vazgeçilmesi halinde cezada indirim talebinde bulunulabilir.

İndirim Talebinden Sonra Yasal Süre İçinde Dava Açılabilir Mi?

Mükellef veya vergi sorumlusu 30 günlük süre içerisinde cezalarda indirim talebinde bulunduktan sonra, bu talebinden vazgeçerek yasal süresi içinde dava açabilir.

Uzlaşma Talebinde Bulunan Mükellef İndirim Uygulamasından Yararlanabilir Mi?

Mükellefler üzerinde uzlaşılan vergi ve vergi ziyaı cezaları hakkında indirim uygulamasından yararlanamazlar.

Ancak, dava açma süresi içinde uzlaşma isteminde bulunması ve uzlaşma tutanağı imzalanmadan, uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyan etmesi halinde, cezada indirim talebinde bulunma hakkı vardır.

Cezalarda İndirim Sonrasında Ödeme Ne Zaman Yapılır?

İndirim uygulaması sonrasında tahakkuk eden ceza tutarı;

• Vergi/Ceza İhbarnamesinin 30 günlük kesinleşme tarihini takip eden 1 aylık süre içinde,

• 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat gösterilmesi durumunda, vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde,

ödenmesi gerekir.

Ceza İndirimi Şartlarına Uyulmaması Halinde Ne Yapılır?

Ceza indirimi talebi üzerine tahakkuk ettirilen vergi ile indirimden arta kalan cezanın süresinde ödenmediğinin tespit edilmesi hâlinde, bu mükellefler indirimden faydalanamaz. İndirilen ceza tutarı tekrar tahakkuk ettirilir.

Ayrıca, teminat gösterilmesi nedeniyle verilen üç aylık sürede ödeme yapılmamış ise verilen süre normal vadeye dönüştürülür. Mükellefin göstermiş olduğu teminat paraya çevrilir.

(Not:Gelir İdaresi Başkanlığı kaynaklarından yararlanılarak hazırlanmıştır.)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir