Hakim ve savcılığa giriş kurallarında değişiklik yapıldı

28 Şubat 2019 tarih ve 30700 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan 7165 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile  2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda bazı değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişikliklere göre, hakim ve savcı adaylarına yazılı sınavlarda minimum puan alma şartı getirilmesinin yanında, adaylık süresi ve eğitimi ile sınav komisyonlarının seçimi konularında değişikliklere gidildi.

Yazılı Sınavlarda Minimum Puan Şartı

Yapılan değişiklik sonrası, hakim ve savcı olmak isteyen adaylarından, yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilânında belirtilen kadro sayısının iki katı fazlası mülâkata çağrılacak.

Bu şekilde çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da mülâkata alınacak.

Başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadronun iki katı fazlasının altında kalırsa sadece başarılı olanlar mülâkata çağrılacak.

Mülakat Kurulunun Seçimi 

Yeni düzenlemeye göre, Mülâkat Kurulu; Adalet Bakanının görevlendireceği bakan yardımcısı başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri olmak üzere toplam beş üyeden oluşacak.

Üyelerin hukukî veya fiilî sebeplerle katılamamaları halinde, yerine vekâlet edenler Mülâkat Kuruluna katılacak.

Önceki düzenlemede, Mülâkat Kurulu; Adalet Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri ile Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunun her sınav için kendi üyeleri arasından belirleyeceği iki üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşmaktaydı.

Adaylık Süresi ve Eğitim

Yapılan yeni düzenlemeyle, adaylık süresi iki yıl olarak belirlendi. Avukatlık mesleğinden adaylığa alınanlar için bu süre bir yıl olarak belirlendi.

Adaylık, eğitim ve staj olmak üzere iki dönemden oluşacak.

Adaylık süresinin sonunda adaylar, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaklar.

Bu sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilip yazılı sınavdan en az yetmiş puan alanlar sözlü sınava alınacaklar. Yazılı sınavda başarı gösteremeyenlere iki ay içinde bir sınav hakkı daha tanınacak.

Yazılı sınav; adaylara ders verenler arasından Eğitim Dairesi Başkanınca seçilen başkan ile dört asıl ve iki yedek üyeden oluşan yazılı sınav kurulu tarafından yapılacak.

Sözlü sınav; Personel Genel Müdürü başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı ve Eğitim Dairesi Başkanı ile adaylara ders verenler arasından ilgili bakan yardımcısınca seçilen iki asıl ve bir yedek üyeden oluşan sözlü sınav kurulu tarafından yapılacak.

Eğitim sonunda başarılı sayılmak için, yazılı sınav puanının yüzde altmışı ile sözlü sınav puanının yüzde kırkının toplamının en az yetmiş olması şartı aranacak.

Sınavlarda başarılı olamayanlar, talepleri hâlinde Bakanlıkça merkez veya taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya atanabilecek, aksi hâlde bunların adaylığına Bakanlıkça son verilecek.

Meslek öncesi eğitimini tamamlamadan görevden ayrılanlar ile meslek öncesi eğitimlerini tamamlayıp, mesleğe kabul edildikten sonra meslek öncesi eğitim süresi kadar çalışmadan görevden ayrılanlar, meslek öncesi eğitimleri sırasında kendilerine ödenen aylık, ödenek, tazminatlar ile her türlü ödemenin, mecburi hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını iki kat olarak ödemek zorunda olacaklar.

Adaylık dönemleri, adayların hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılması, yazılı ve sözlü sınav ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Hâkimler ve Savcılar Kurulunun görüşü; stajın Yargıtay ve Danıştayda yapılma şekline ilişkin hususlar ise Yargıtay ve Danıştayın görüşleri alınmak suretiyle çıkarılacak yönetmelikle; stajın il valiliklerinde yapılma şekli ile hangi illerde yapılacağı Adalet, İçişleri, Hazine ve Maliye bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelikle düzenlenecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir