Kahvehane işleten mükellefler Ödeme Kaydedici Cihaz(yazar kasa) kullanmak zorunda mı?

Kahvehane işleten mükelleflerin bu faaliyetlerine münhasır olmak üzere Ödeme Kaydedici Cihaz(ÖKC) kullanma mecburiyetinin bulunmadığı konusu,  209 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İzmir Defterdarlığınca 05.02.1997 tarihinde verilen B.07.0.GEL.O.65/6527-108/4199 sayılı Özelgede düzenlenmiştir.

Buna göre, “münhasıran kahvehane işletmeciliği ile uğraşan mükelleflerin, adisyon tipi perakende satış fişi kullanmaları şartıyla ayrıca ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetlerinin bulunmadığı” hüküm altına alınmıştır.

“Anılan Tebliğe göre kahvehane işleten mükelleflerin bu faaliyetlerine münhasır olmak üzere ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri bulunmamakta, satışlarını belgelendirmeleri konusunda ihtiyarilik tanınmaktadır.

Dileyen kahvehane işletmecilerinin, daha önce adisyon tipi perakende satış fişi kullanıyor olmaları şartıyla, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetiyle ilgili 30 günlük süreye bakılmaksızın diledikleri bir tarihten itibaren ödeme kaydedici cihaz alıp kullanmaları da mümkün bulunmaktadır.

Bu durumdaki mükelleflere işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içinde ödeme kaydedici cihaz almadığı gerekçesiyle kaçakçılığa teşebbüs cezasının uygulanmayacağı tabiidir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir