Sağlık personelinin ayrıcalıkları

Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamındaki kadro unvanlarında görev yapan Devlet memurlarına, bu hizmet sınıfında görev yapmalarından dolayı tanınan çeşitli ayrıcalıklar vardır. Bunlardan bazıları şöyledir:

Memuriyete ileriden başlama

Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (hayvan sağlığı dahil), biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.

Bu unvanlardaki personelin ilave dereceden yararlanabilmesi için, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev alması şart değildir.

Benzer ayrıcalık, eğitimle bazı teknik unvanları kazanmış olan Devlet memurlarına da tanınmıştır.

Memuriyet dışı hizmetlerin değerlendirilmesi

Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev alanlardan, memuriyette bulunmadığı dönemlerde yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapmış olanların, sağlık hizmetleri alanında geçirmiş oldukları hizmet sürelerinin tamamı ile geri kalan sürelerinin 3/4’ü memuriyette geçmiş (en çok 12 yıl)sayılmaktadır.

Benzer ayrıcalık, bazı hizmet sınıflarında veya bazı hizmetlerde görevli Devlet memurlarına da tanınmıştır.

Üst öğrenimi tamamladığında, zam ve tazminatlardan yararlanma

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan personel, yine bu hizmet sınıfında atanabileceği herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirdiğinde kadrosu değişmese bile, bitirdiği üst öğrenimin; kadro göreviyle ilgili olup olmadığına veya kurumunun görev alanıyla ilgili olup olmadığına ya da mevcut mesleki öğreniminin program ve bölüm bazında devamı niteliğinde bir üst öğrenim olup olmadığına bakılmaksızın, bitirdiği üst öğrenim kariyeri için belirlenmiş olan zam ve tazminatlardan yararlanır.

Benzer ayrıcalık, teknik hizmetler sınıfında görevli Devlet memurlarına da tanınmıştır.

Ek özel hizmet tazminatından yararlanma

Bakanlar Kurulu Kararı ile 7 bölge olarak belirlenmiş kalkınmada öncelikli yerlerde görev yapan Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı personeline, unvan ve eğitim durumları ile hizmet bölgelerine göre değişen oranlarda ek özel hizmet tazminatı ödenmektedir.

Benzer ayrıcalık, teknik hizmetler sınıfında görevli Devlet memurlarına da tanınmıştır.

İlave özel hizmet tazminatından yararlanma

En yakın il ve ilçe merkezine uzaklığı en az 10 km. olan köy ve diğer yerleşim birimlerinde sürekli görev yapan sağlık personeline (klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve uzman tabipler hariç), unvanlarına ve görev yerlerinin kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında olup olmama durumuna göre değişen oranlarda ilave özel hizmet tazminatı ödenmektedir.

İkinci görev aylığından yararlanma

Kendilerine ikinci görev verilen Devlet memurlarına bu görev nedeniyle ikinci görev aylığı ödenmesinde, verilen ikinci görevin boş bir kadroya ilişkin olması şartı aranırken; sağlık grup başkanlığı, baştabip ve baştabip yardımcılığı görevlerinin ikinci görev olarak yürütülmesinde, aylık ödenmesi için ikinci göreve ait bir kadronun bulunması şartı aranmamaktadır.

(www.memurunyeri.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir