Sağlık Bakanlığının teşkilat yapısında değişiklik

OHAL kapsamında alınan tedbirler kapsamında çıkarılan 694 sayılı KHK’da, Sağlık Bakanlığı teşkilat ve personeline ilişkin çeşitli düzenlemeler de yer aldı.

694 sayılı KHK,663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklikler yaptı.

Buna göre,

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu kaldırılarak, Sağlık Bakanlığının hizmet birimleri arasına “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü” ve “Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü” birimleri eklendi.

İl sağlık müdürlüğü bünyesinde ihtiyaca göre halk sağlığı, kamu hastaneleri, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık ve acil sağlık hizmetleri ile personel ve destek hizmetlerini yürütmek üzere başkanlıklar kurulabilecek.

Hastaneler hastane başhekimi tarafından yönetilecek. Hastane başhekimine bağlı olarak idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri olacak. Hastanelerin büyüklükleri dikkate alınarak yönetim görevleri tek kişiye verilebilecek veya hastanedeki müdürlüklerin sayısı dörde kadar artırılabilecek.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatı olacak, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu ise merkez teşkilatından meydana gelecek.

Hastaneler yukarıdan aşağıya doğru (A), (B), (C), (D) ve (E) şeklinde gruplandırılacak. İl düzeyinde hastanelerin grubunun düşmesi ve yükselmemesi gibi bazı hallerde, Bakanlıkça il sağlık müdürünün ve varsa ilgili başkanın görevine son verilecek. Bu hallerin hastane ölçeğinde gerçekleşmesi durumunda ise başhekimin görevine son verilecek.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatı olacak. Merkez teşkilatında Genel Müdür, iki genel müdür yardımcılığı, daire başkanlıkları ile strateji geliştirme daire başkanlığı olacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu ise merkez teşkilatından meydana gelecek. Kurumda Başkan, beş başkan yardımcılığı, daire başkanlıkları, ihtiyaca göre kurulacak danışma ve denetim birimleri ile strateji geliştirme daire başkanlığı olacak.

Personelin atanması ve mali hakları

Bakanlıkta; İl Sağlık Müdürü, İlçe Sağlık Müdürü, Başkan, Başkan Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Mudur, Müdür Yardımcısı ve Uzman pozisyonlarında sayıları toplam 9831 olarak belirlene sözleşmeli personel istihdam edilecek. Sözleşmeli personelde, en az lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartı ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlar aranacak.

Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki diğer personel 657 sayılı Kanun ve 4924 sayılı Kanuna tabi olarak çalışacak.

İl ve ilçe sağlık müdürünün tabip olması; il sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı, başhekim ve müdürlerin kamu veya özel sektörde en az beş yıl, ilçe sağlık müdürü, uzman ve müdür yardımcılarının ise en az üç yıl iş tecrübesine sahip bulunması gerekecek.

Açıktan alınacak uzmanların Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekecek. Açıktan istihdam edilen uzmanların oranı toplam uzman sayısının %30’unu geçemeyecek.

Sözleşmeli pozisyonlarda açıktan istihdam edilen personelin herhangi bir suretle sözleşmeleri sona erdiğinde ilişikleri kesilecek ve sözleşmeli çalışmaları, memurluk veya diğer personel istihdam şekillerinden birine geçiş bakımından kazanılmış hak teşkil etmeyecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilenlerden uygun niteliklere sahip olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile yukarıda belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda sözleşmeli statüde istihdam edilebilecek. Bu şekilde istihdam edilenler kurumlarından aylıksız izinli sayılacak.

Sözleşmeli personelden (5010 sayılı Kanunun 4/c kapsamında olmayanlar) 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında kabul edilecek.

Sözleşmeli personele, 663 sayılı KHK’da yer alan (694 sayılı KHK ile belirlenen cetvel)  oranlarda peşin ücret ödenecek. Ayrıca, döner sermaye gelirlerinden aynı cetvelde belirlenen ek ödeme tavan oranları geçmemek kaydıyla, ay sonunda ek ödeme yapılacak.

Sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresi emsali Devlet memurları ile aynı olacak.

Geçiş dönemi

Bakanlık teşkilat ve kadroları en geç üç ay içinde yeni düzenlemeye uygun hale getirilecek.

25/8/2017 tarihi itibariyle görevde bulunan Bakanlık, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda kadroları iptal edilen personelden; Kurum Başkanı, Kurum Başkan Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, İl Sağlık Müdürü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, İlçe Sağlık Müdürü, Halk Sağlığı Müdürlüğünde müdür ve müdür yardımcısı olanların görevleri 25/8/2017 tarihinde sona erdi.

Bunlardan Kurum Başkan Yardımcısı ve I. Hukuk Müşaviri kadrolarına asaleten atanmış bulunanlar Genel Müdür Yardımcısı kadrolarına; il sağlık müdür yardımcısı ve halk sağlığı müdürlüğünde müdür yardımcısı kadrolarına asaleten atanmış bulunanlar ise şube müdürü kadrolarına atanmış sayıldı.  Kadro unvanı değişmeyen diğer personel ise, ilgisine göre Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatındaki aynı unvanlı kadrolara atanmış sayıldı.

Kaldırılan kurumlarda 4924 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddesi uyarınca vekil ebe ve hemşire pozisyonlarında çalıştırılan personel ile sürekli ve geçici işçiler, çalıştığı birim ve teşkilatı esas alınarak mevcut pozisyon ve kadrolarıyla Bakanlığa devredilmiş sayıldı.

Kamu hastanelerine bağlı görev yapan sözleşmeli personelin sözleşmeleri sona erdi. Bunlardan, kamu kurum ve kuruluşlardan görevlendirilmiş olanlar kadro görevlerine döndü. Açıktan atananların ise ilişikleri kesildi, ancak sözleşmeleri sona eren personel üç ayı geçmemek üzere yeni görevlendirmeler yapılıncaya kadar aynı şartlarda görev yapacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir