Taşeron işçiler 696 sayılı KHK ile resmen kamu işçisi oldu

Bugün (24 Aralık 2017) yayımlanan “696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile, 375 sayılı KHK’da da değişiklikler yapıldı ve kamu kurumlarında çalışan taşeron personelin kamuda istihdamı sağlandı.

Yapılan değişiklikler 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek. (Yeni ihalelere ilişkin hükümler bugün yürürlüğe girdi.)

Yapılan değişikliklere göre;

Taşeron işçiler çalıştıkları kamu kurumlarına alınacak 

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçeli İdareler, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumları, Sosyal Güvenlik Kurumları, (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların merkez ve taşra teşkilatlarında ve mahalli iadelerde 4734 sayılı İş Kanunu ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlar;

-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

-Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak,

-En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı, bugün yürürlüğe giren düzenleme ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek,

kaydıyla, 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde idaresinin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvurabilecek.

Mahalli iadedeler personeli, mahalli idarelerin şirketlerinde istihdam edilecek.

Sınav yapılacak 

Başvuranlardan gerekli şartları taşıyanlar, idarelerince belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olup gerekli koşulları yerine getirenlerin kurumlarının sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin süreç, 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

4/12/2017 tarihi itibarıyla çalışıyor olmak şartının tespitinde, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan sigortalı işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınacak. 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olduğu idarelerince tespit edilenlerden, hakkında bu tarihten sonra işten ayrılış bildirgesi verilenler de işçi kadrosuna alınabilecek.

4/12/2017 tarihinde doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedenleriyle iş sözleşmeleri askıda olanlar veya anılan tarih itibarıyla askerde bulunanlar da işçi kadrosuna geçebilecek. Bunlar için geçiş süreleri, askerlik veya askı süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlayacak.

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilecek.

Ücret ve mali hakları

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden, geçiş işlemi yapılırken mevcut işyerinin girdiği işkolunda kurulu işyerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamayacak.

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden; geçişten önce toplu iş sözleşmesi bulunmadığından kadroya geçirildiği tarihte yürürlükte olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerinin geçerli olduğu işçiler ile geçiş işleminden önce yapılan ve geçişten sonra yararlanmaya devam ettiği toplu iş sözleşmesi bulunmakla birlikte bu madde kapsamındaki idarelerde alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitiminden önce toplu iş sözleşmesi sona eren işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesine göre belirlenecek.

Şartları taşımadığı  işçi kadrosuna geçirildiği tespit edilenlerin herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilecek.

Ayrıcai, taşeron personel istihdamına ilişkin devam eden ihaleler iptal edilirken, ihalesi yapılmış ancak 24 Aralık 2017 tarihinde ve bu tarihten sonra işe başlayacak şekilde imzalanmış olan sözleşmeler feshedilmiş sayıldı.

Öte yandan, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda ortaya çıkacak tereddütler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenecek.

(memurunyeri.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir