PTT çalışanları hakkında yeni düzenlemeler

“Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik”te bazı değişiklikler yapan Yönetmelik, 2017/10147 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde bugün yürürlüğe konuldu.

Bugün yayımlanan Yönetmelik ile, PTT personeliyle ilgili konularda yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:

**Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde idari hizmet sözleşmesi ile çalıştırılacak personelin işe alınmasında, “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” şartı da aranacak.

**Genel Müdür Yardımcıları, Genel Kurul tarafından değil, Yönetim Kurulu tarafından atanacak.

**Devlet memuru, 4/B sözleşmeli personel ve 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personel olarak çalışmış olanların PTT’de görev almasında aranan şartlardan birisi olan 45 yaşını doldurmamış olma şartı kaldırıldı. Ayrıca, bu statülerden atanabileceklerin sayısı bir önceki yılda PTT’den ayrılan personel sayısının yüzde 5’i kadar olabilecek. Daha önce bu oran yüzde 2 olarak uygulanıyordu.

**Personel, Genel Kurul kararı ile PTT ve iştiraklerinin yönetim kurullarının yanı sıra denetim kurullarında da üyeliğe getirilebilecek.

**PTT personelinin yıllık izin hakkına ilişkin hüküm yeniden düzenlendi. Buna göre, yıllık izin kullanabilmek için personelin PTT’de en az bir yıl çalışma şartı kaldırıldı. İzne esas hizmet süresi hesabına, 5510 sayılı Kanuna tabi olarak özel sektörde geçen fiili hizmet süreleri de dahil edilecek.

**Personelin mazeret izinleri, Devlet memurlarının mazeret izinlerine paralel düzenlendi.

**Boş bulunan yönetici pozisyonlarına ya da görevlerinden çeşitli sebeplerle geçici olarak ayrılmış olan yöneticilerin yerine yapılacak vekaleten görevlendirmeler, görevde yükselme sınavına girebilme şartını taşıyan veya atama koşullarını haiz diğer görevlilere verilecek.

**Daire Başkanı pozisyonuna; lisans mezunu olup, PTT veya kamu kurum ve kuruluşlarında en az on yıl hizmeti olanlar atanabilecek.

**Personele işten çıkarma cezası verilmesini gerektiren fiiller arasına “Terör örgütleri ile eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak.” fiili de eklendi.

**Personelin göreve gelmemesi nedeniyle görevinden çekilmiş sayılması için gereken kesintili 10 günlük sürenin, bir yıl içinde gerçeklemesi gerekecek. Daha önce takvim yılında gerçekleşmesi şartı aranıyordu.

**İsteğiyle görevden ayrılan personel, son iki yıl içerisinde katıldığı ve ücreti PTT tarafından ödenen eğitim ücretlerini geri ödeyecek.

**PTT’nin çeşitli unvanlardaki toplam 36409 olan pozisyon sayısı artırılarak 40904 oldu. Pozisyon artışı yapılan unvanlar arasında dağıtıcı ile gişe ve büro görevlisi unvanları da yer alırken, 700 hizmetli unvanlı pozisyon da ihdas edildi.

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİNDE ÇALIŞTIRILACAK İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1-10/9/2013 tarihli ve 2013/5383 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir,

“i) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve Genel Müdür Yardımcıları’’ ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Genel Müdür Yardımcıları. Denetim Hizmetleri Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Başdenetçi, Müşavir ve Başmüdürler Yönetim Kurulu,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet Memurları Kanununa göre memur olarak çalışanlar, KPSS sonuçlarına göre atanmış olup aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalışanlar, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kadro ve pozisyonlarda çalışanlar ve sayılan statülerde bulunmak kaydıyla kendi istekleri ile kurumlarından veya PTT’den ayrılanlardan, PTT’de çalışmak isteyenler; niteliklerine uygun boş pozisyon ve ihtiyaç bulunması, uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almamış olmaları, görevinden ayrılanların ayrılış tarihi üzerinden on sene geçmemiş olması ve ayrıldıkları kurumda veya kuramlarda en az iki yıl hizmetlerinin bulunması şartıyla, atamaya yetkili makamlarca PTT’de göreve başlatılabilir. Bu şekilde atanacak personel sayısı bir önceki yılda PTT’den ayrılan personel sayısının yüzde beşini geçemez.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Personel, Genel Kurul kararı ile PTT ve iştiraklerinin yönetim ve denetim kurulları

üyeliklerine getirilebilir.”

”ç) Üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kanunla kurulmuş yardım sandıklan, bunların iştirakleri ile PTT Spor Kulübünün yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler ile Genel Müdür veya yetki vereceği amirden izin almak kaydıyla yapılan insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yıllık izin süresi, hizmeti bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için otuz gündür.”

“(4) İzne esas hizmet yılının hesabında; kamu kuram ve kuruluşlarında veya 5510 sayılı Kanuna tabi olarak özel sektörde geçen fiili hizmet ve aylıksız izin borçlanma süreleri ile askerlikte geçen süreler dikkate alınır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aşağıdaki cümleler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen personele çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.”

“Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir.”

“(6) Personele; en az yüzde yetmiş oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde, hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilir.

(7) Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın personel, isteği halinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminden başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yansı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki oniki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hallerinde bu süreler oniki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen personel, evlat edindiği tarihten itibaren istekleri üzerine beşinci fıkranın (a) bendi uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Personelin çalışacağı süreler Genel Müdürlük tarafından belirlenir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Boş bulunan yönetici pozisyonları ya da görevlerinden çeşitli sebeplerle geçici olarak ayrılmış olan yöneticilerin görevleri, görevde yükselme sınavına girebilme şartını taşıyan veya atama koşullarını haiz diğer görevlilere vekâlet ettirilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Denetim Hizmetleri Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkan Yardımcısı, Müşavir, Başmüdür, Başmüdür Yardımcısı, Teknik Müdür, Özel Kalem Müdürü ve Başmühendis pozisyonlarına yapılacak atamalarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.

a) Denetim Hizmetleri Başkanı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Başdenetçi olarak en az bir yıl hizmeti olmak.

b) Hukuk Müşaviri pozisyonuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Hukuk Müşaviri olarak en az bir yıl olmak kaydıyla on yıl hizmeti olmak.

c) Daire Başkam pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) PTT veya kamu kurum ve kuruluşlarında en az on yıl hizmeti olmak.

ç) Hukuk Müşaviri pozisyonuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) PTT veya kamu kuram ve kuruluşlarında avukat olarak en az sekiz yıl hizmeti olmak.

d) Daire Başkan Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) PTT veya kamu kurum ve kuruluşlarında en az sekiz yıl hizmeti olmak.

e) Müşavir pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) PTT’de Başmüdür, Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Denetim Hizmetleri Başkanı veya daha üst unvanlarda hizmeti olmak.

f) Başmüdür pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) PTT veya kamu kurum ve kuruluşlarında en az sekiz yıl hizmeti olmak.

g) Başmüdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) PTT veya kamu kurum ve kuruluşlarında en az sekiz yıl hizmeti olmak.

ğ) Teknik Müdür pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) PTT veya kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis veya mimar olarak en az sekiz yıl hizmeti olmak.

h) Özel Kalem Müdürü pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) PTT veya kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmeti olmak.

ı) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için PTT veya kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis olarak en az altı yıl hizmeti olmak.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Terör örgütleri ile eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Personel, PTT’ce kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz beş gün veya kesintili olarak bir yılda toplam on gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilmiş sayılır.

(4) Bu madde kapsamında görevinden ayrılan personelden, son iki yıl içerisinde katıldığı ve ücreti PTT tarafından ödenen eğitim ücretleri geri alınır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin eki Cetvel ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

CETVEL

POZİSYON – SAYI

Genel Müdür-1

Genel Müdür Yardımcısı-5

Denetim Hizmetleri Başkam-1

I. Hukuk Müşaviri-1

Daire Başkanı-18

Başdenetçi-60

Denetçi-50

İç Denetçi-15

Denetçi Yardımcısı-30

Hukuk Müşaviri-10

Müşavir-50

Başmüdür-82

Daire Başkan Yardımcısı-50

Başmüdür Yardımcısı-80

Şube Müdürü-110

Teknik Müdür-100

Başmühendis-150

Özel Kalem Müdürü-1

Müdür-1500

Avukat-90

Kontrolör-250

Şef-2000

Veznedar-1500

Gişe ve Büro Görevlisi-15.500

Mühendis-1000

Mimar-50

Teknik Şef-200

Tekniker-800

Başdağıtıcı-500

Dağıtıcı-16.000

Hizmetli-700

TOPLAM-40.904

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir