Fazla çalışma ücreti alabilecek kamu çalışanlarına yenileri eklendi

Kamu görevlilerinin 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları konusunda belirlemeler içeren 4.Toplu Sözleşmede, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri dışında fazla çalışma yapan personele verilecek ücret konusunda ilave bazı düzenlemeler de yer aldı.

Toplu sözleşmede, fazla çalışma ücretiyle ilgili olarak;

-2015 yılında imzalanan toplu sözleşme kapsamında fazla çalışma ücretinden yararlanan bazı personelin aynı şartlarla fazla çalışma ücretinden yararlanmasına,

-2015 yılında imzalanan toplu sözleşme kapsamında fazla çalışma ücretinden yararlanan bazı personelin fazla çalışma ücretinde iyileştirmeye gidilmesine,

-Bazı personele 2018 yılından itibaren ilk defa fazla çalışma ücreti ödenmesine

yönelik kararlar yer aldı.

Toplu Sözleşme gereği 2018 yılında fazla çalışma ücretinden yararlanma

Ücreti ödenecek personel Ücret ödenecek çalışma Ücretin miktarı ile ödeme süresi ve sınrı
SGK’nın taşra teşkilatında (merkez teşkilatında emeklilik işlemlerinin fiilen yürütüldüğü birimler dahil)  memur ve sözleşmeli personel İş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan birimlerdeki çalışmalar Ayda en çok 50 ve yılda en çok 300 saat için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek (2017 yılında da aynı şekilde)

Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personelin sayısı, taşra teşkilatında görev yapan toplam personel %20’si kadar olabilecek (2017 yılında bu oran %10)

Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatında memur ve sözleşmeli personel İş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan vergi dairesi müdürlüklerindeki çalışmalar Ayda en çok 50 ve yılda en çok 300 saat için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek (2017 yılında da aynı şekilde)

Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personelin sayısı, vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan toplam personel %20’si kadar olabilecek (2017 yılında bu oran %10)

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan (yönetici ve öğretmenler hariç) memurlar Normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen yapılan çalışmalar Ayda en çok 50 saat için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek (2017 yılında 2 kat)
Belediyelerin imam, gassal, memur ve şoför unvanlı kadrolarında bulunanlardan, belediyelerce yürütülen defin hizmetlerinde fiilen görev yapanlar ile belediyelerde tabip olarak (memur veya sözleşmeli) görev yapanlardan mahalli idareler tarafından defin işlemleri öncesi bazı hizmetler sebebiyle göreve çağrılanlar Genel tatil günü sayılan günler ve hafta tatili günlerinde yapılan çalışmalar Fiilen çalıştıkları her gün için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 6 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenecek
AFAD Başkanlığınca kurulmuş geçici barınma merkezlerinde ve afet/acil durum hallerinde fazla çalışma yapılmasına gerek duyulan birimlerdeki memur ve sözleşmeli personel Normal çalışma saatleri dışındaki fiilen çalışmalar Ayda en çok 50 saat için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek (2017 yılında barınma merkezleri dışındaki personele ödenmiyor)
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tapu müdürlüklerinde memur ve sözleşmeli personel Normal çalışma saatleri dışındaki fiilen çalışmalar Ayda en çok 50 ve yılda en çok 300 saat için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek. (2017 yılında sadece iş yoğunluğu olan tapu müdürlüklerinde ve personelin en çok %20’sine ödeniyor)
TC Posta Telgraf Teşkilatı AŞ.’nin 399 sayılı KHK’ya tabi personeli Resmi ve dini bayram günlerindeki fiilen çalışmalar Fiilen çalıştıkları her gün için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenecek
TC Devlet Demiryolları İşletmesi ve TC Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş genel müdürlüklerinin 399 sayılı KHK’ya tabi personeli Fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek
DSİ Genel Müdürlüğü Ilısu Projesi XVI. Bölge Müdürlüğünde görev yapan personel Ayda en çok 70 saat için fazla çalışma ücretinin 4 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek (2017 yılında da aynı şekilde)
DSİ Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Silvan Projesi ile Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünde görev yapan personel Ayda en çok 50 saat için fazla çalışma ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek (2017 yılında da aynı şekilde)
DSİ Genel Müdürlüğünün 8, 9, 10, 15, 17 ve 24.bölge müdürlükleri personeli Ayda en çok 50 saat ve yılda en çok 300 saat için, fazla çalışma saat ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek
DSİ Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı personeli Tabii afetlerde fiilen yapılan çalışmalar Bir takvim yılında en çok 100 saat için fazla çalışma saat ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek
Cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fiilen çalışmalar Her gün için, fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenecek (2017 yılında fazla çalışma saat ücretinin 3 katı şeklinde)
Cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar Dini bayram günlerinde fiilen çalışmalar Her gün için, fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenecek (2017 yılında da aynı şekilde)
Baş vaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz kadrosunda olanlar Dini bayram günlerinde fiilen çalışmalar Her gün için, fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenecek
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personel Bütçe kanununa kendileri için belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin 3 katı fazla çalışma ücreti ödenecek (2017 yılında bir katı)
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda yurt yönetim personeli unvanlı sözleşmeli personel Aynı kurumdaki memurlara ödenen miktarda fazla çalışma ücreti ödenecek
Karayolları Genel Müdürlüğü şube ve bakım işletme şefliklerinde çalışan memur ve sözleşmeli personel İşçilerle birlikte normal çalışma saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar Ayda en çok 50 ve yılda en çok 300 saat için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan memur ve sözleşmeli personel “Alo 181” çağrı merkezine gelen şikâyet ve ihbarları mesai saatleri dışında fiilen yerinde inceleme çalışmaları Büyükşehirlerde yılda en çok 300 saat ve diğer yerlerde yılda en çok 200 saat için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek
Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında, normal çalışma saatleri dışında orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenler ile yangın nöbeti tutan memur ve sözleşmeli personel ile geçici personel (merkez teşkilatında sayıları kırkı geçmemek üzere yangın nöbeti tutan personel dahil) Normal çalışma saatleri dışında orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edilmesi ve yangın nöbeti tutulması Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda en çok 80 saat için, fazla çalışma saat ücretinin 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek (Geçici personelin de fazla çalışma ücreti alması sağlandı)
Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde öğretim elemanları ve idari personel Yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yapılan çalışmalar Ayda en çok 50 saat için, saat başı fazla çalışma ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek (2017 yılında da aynı şekilde)

Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı; ikinci öğretim yapılan birimlerdeki personel için birim kadrolarındaki idari personel sayısının %45’ini, diğer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite kadrolarındaki idari personel sayısının %15’ini geçemeyecek (2017 yılında, ikinci öğretimde idari personel sayısı sınırı %40, diğer birimlerde personel sayısı sınırı  ise %15)

Adlî yargıdaki ilk derece mahkemeleri (hukuk ve ceza mahkemeleri) ile bölge adliye mahkemelerinde memur ve sözleşmeli personel İş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan yerlerdeki çalışmalar Ayda en çok 50 saat ve yılda en çok 300 saat için, fazla çalışma saat ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek (2017 yılında da aynı şekilde)

Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, mahkemelerde görev yapan toplam personel sayısının %30’u kadar olabilecek (2017 yılında bu oran %20)

4/C geçici personel Normal çalışma saatleri dışındaki fiilen çalışmalar Ayda en çok 50 saat için, fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek (2017 yılında da aynı şekilde)
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında memur ve sözleşmeli personel Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili ve mahalli idareler genel seçimleri dönemlerinde yapılan fazla çalışmalar Her bir seçim döneminde toplam en çok 50 saat için, fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek (2017 yılında da aynı şekilde)
TC kimlik kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması için mesai saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar Ayda en çok 50 saat ve yılda en çok 500 saat için, fazla çalışma saat ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek
Kültür ve Sanat hizmet kolu kapsamındaki sanat kumrularında çalışan sözleşmeli sanatçılar Saat 24:00’ten sonra yapılan çalışmalar Ayda en çok 50 saat için, fazla çalışma ücretinin 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek. (2017 yılında da aynı şekilde)
Kültür ve Sanat hizmet kolu kapsamındaki sanat kumrularında görevli sözleşmeli sanatçılarla personelle birlikte zorunlu olarak aynı yerde ve aynı saatlerde çalışan diğer kamu görevlileri Fiilen yapılan çalışmalar Ayda en çok 50 saat için, fazla çalışma ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek. (2017 yılında da aynı şekilde)
Kültür ve Sanat hizmet kolu kapsamındaki kütüphaneler, müzeler, turizm danışma büroları ve kültür merkezleri personeli Bayram ve günler ile hafta sonu tatillerindeki çalışmalar Ayda en çok 50 saat ve yılda en çok 350 saat için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı KHK I ve II sayılı Cetvele tabi personel Mahsul alım dönemlerinde normal çalışma saatleri dışındaki fiilen çalışmalar Ayda en çok 50 ve yılda en çok 300 saat için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 399 sayılı KHK I ve II sayılı Cetvele tabi personel Bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemlerde normal çalışma saatleri dışındaki fiilen çalışmalar Ayda en çok 50 ve yılda en çok 300 saat için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde 399 sayılı KHK I ve II sayılı Cetvele tabi personel Normal çalışma saatleri dışındaki fiilen çalışmalar Ayda en çok 50 ve yılda en çok 300 saat için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde görev yapan memurlar Normal çalışma saatleri dışındaki fiilen çalışmalar Ayda en çok 50 ve yılda en çok 300 saat için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde görev yapan memur ve sözleşmeli personel Yasadışı avcılığı ve biyokaçakçılığı önlemeye yönelik olarak normal çalışma saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar Ayda en çok 50 ve yılda en çok 300 saat için, fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek

Not: 2017 yılı için 1,83 TL olan saat başı fazla çalışma ücretinin, 2018 yılı için yaklaşık 10-12 kuruş artması bekleniyor.

(memurunyeri.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir