Uzman erbaşın izin hakkı

Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının devamlılık arz eden teknik ve kritik uzmanlık görev yerlerine ait erbaş kadrolarında uzman erbaş (uzman onbaşı ve uzman çavuş) olarak istihdam edilenlere tanınan izin hakları, memurların izin haklarından farklıdır.

Uzman erbaşların izin haklarına ilişkin hususlar, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununda bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Uzman Erbaş Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Uzman erbaşlar tanınan izin haklarından bazıları şöyle:

Yıllık izin

Uzman erbaşların barışta her yıl 30 gün yıllık planlı izin alma hakları vardır. Bu süreye yol süresi dahil değildir.

Yıllık planlı izine giden personele takvim yılında bir defa olmak üzere, intikal aracına bağlı olarak fiilen yolda geçecek sürelere göre 4 güne kadar yol izni verilir.

Mazeret izni

Uzman erbaşlara, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. Ayrıca, bu iznin dışında;

-Eşinin doğum yapması halinde isteği üzerine 10 güne kadar,

-Eşinin veya çocuğunun ölümü hallerinde isteği üzerine 10 güne kadar,

-Kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine 10 güne kadar,

-Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine 7 güne kadar,

-Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin veya analık izni süresi içerisinde eşinin ölümü halinde, isteği üzerine anne için öngörülen süre kadar,

-Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla, bir yılda 30 güne kadar,

-En az %70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az %70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde, hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yılda toptan veya bölümler hâlinde 10 güne kadar,

mazeret izni verilebilir.

Refakat izni

Uzman erbaşlara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

Aylıksız izin

Bir yakınından dolayı en çok süre kadar refakat izni kullanan uzman erbaşlara, refakat izni süresinin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca 6 aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izinli olarak geçirecekleri süreler, uzman erbaşların sözleşme süresinden sayılmaz.

Engelli bakım ve eğitim izni

Bakmakla yükümlü olduğu engelli eşi, engelli çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edilmesi kaydıyla engelli kardeşi özel bir eğitim kurumunda kayıtlı olan uzman erbaşlara, ilgili yakınının özel eğitime getirilip/götürülmesi ve eğitime iştiraki maksadıyla, her engelli birey için haftada 8 saat günlük eğitim izni verilir.

Bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşi ağır engelli olan uzman erbaşlara, ilgili yakınının bakımı maksadıyla, her engelli birey için ayrı olmak üzere günde 1 saat günlük bakım izni verilir.

Her engelli birey için ayrı olmak üzere bir gün içerisinde, günlük bakım izni veya günlük eğitim izinlerinden sadece biri kullanılır.

Günlük eğitim veya günlük bakım iznini verimli kullanabilmesi için, birlik imkanları ve amirlerin değerlendirmesine göre ilgili uzman erbaş ulaşım imkanından istifade ettirilebilir.

Garnizon terk izni

Hizmet ve görevi aksatmamak ve garnizon görev şartları dikkate alınmak suretiyle hafta sonu, yılbaşı, ulusal, resmi ve dini tatillerde talepleri üzerine uzman erbaşlara garnizon terk izni verilebilir.

Savcılığa veya mahkemeye çağrı izni

Süren yargılamalar veya soruşturmalar nedeniyle savcılığa veya mahkemeye şüpheli, sanık, tanık ve bilirkişi olarak çağrılan uzman erbaşlara, çağrıya esas süre ve yol süresi göz önüne alınarak izin verilir.

Saatlik izin

Mesai saatleri içinde ihtiyaçlarını karşılamaları için uzman erbaşlara birinci sicil amirleri tarafından kısa süreli izin verilebilir. Verilen iznin mesai saatlerinin tamamını kapsaması veya daha uzun süreli olması durumunda, bu izin yıllık mazeret izninden düşülür.

Tedavi izni

Uzman erbaşların hava değişimi ve istirahat süresinin toplamı, (tedavi süresi hariç olmak üzere) istirahat ve hava değişiminin başladığı tarihten geriye doğru son bir yıl içerisinde üç ayı geçemez. Sürenin hesaplanmasına en son alınan hava değişimi ve istirahat süresi dahil edilir.

Bunlardan barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalananlar, haklarındaki kesin işlem kararlı sağlık kurulu raporu onaylanıncaya izinli sayılırlar.

Uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa (kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi) yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilir.

Göreve başlama izni

Askerlik (muvazzaf) hizmetini yaparken uzman erbaş olarak kendi birliğinde veya diğer birliklerde göreve başlayanlara, ilk atanmalarında bir aya kadar izin verilir ve bu izin süresi yıllık izin haklarından düşülür.

Sonraki atamalarda ise, garnizon dışına yapılan atamalarda personel ilişik kesme tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde yeni birliğine katılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir