Memur İftiraya Karşı Nasıl Korunur?

Görevleri nedeniyle veya görevleri sırasında Devlet memurlarının çeşitli şekillerde iftiraya uğradıkları durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

İftiraya uğradığı anlaşılan Devlet memurunun korunması için, Anayasa ve yasal bazı düzenlemelerle idareye çeşitli görevler verilmiş ve bu görevleri yerine getirmeyenlerin de sorumluluğu düzenlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda; yer alan düzenlemeye göre; Devlet memurunun iftiraya uğradığının soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda ortaya çıkması durumunda, merkezde bu memurun en büyük amirinin, illerde ise valinin, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isteyecekleri hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda; ihbar veya şikayetin, ilgili memuru mağdur etmek amacıyla ve uydurma bir suç isnadıyla yapıldığının hazırlık soruşturması sonucunda veya yargılama sonucunda anlaşılması halinde, haksız isnatta bulunanlar hakkında ilgili Cumhuriyet başsavcılığınca re’sen soruşturmaya geçileceği belirtilmiştir. Ayrıca, bu durumlarda memurun kamu davası açılması için Cumhuriyet başsavcılığına başvurması ve haksız isnatta bulunanlar hakkında genel hükümlere göre tazminat davası açması da mümkündür.

İftiraya uğrayan memurun korunması

Hakkında iftira ile suç isnadında bulunulduğu anlaşılan memur, iftirada bulunanlardan tazminat talep edebileceği gibi ilgililer hakkında soruşturma açılmasını da isteyebilir.

Öte yandan, görevinden dolayı iftiraya uğradığı anlaşın memurun merkezde en büyük amirinin, ilde ise valinin, isnat ve iftirada bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından istemesi gerekir.

Ayrıca, memur hakkındaki iftiranın 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına girmesi durumunda ise, Cumhuriyet başsavcılığı kendiliğinden ilgililer hakkında soruşturma başlatır.

Memur iftiraya karşı korunmaz ise ne yapabilir?

Görevini yerine getirirken iftiraya uğrayan memurun korunması konusunda idareye verilen görevlerin ilgili idare tarafından kendiliğinden yerine getirilmesi gerekirken, bu görevini yerine getirmeyerek iftiraya uğradığı anlaşılan memuru korumayan amirler hakkında hizmet kusuru işledikleri gerekçesiyle cezai yaptırım uygulanması söz konusu olabilir.

Ayrıca, iftiraya uğrayan memurun korunması için kurumunun gerekli işlem ve eylemleri yapmaması durumunda, memur kurumu aleyhine tazminat davası da açabilir.

Öte yandan, iftiraya karşı korunma ile ilgili olarak açılan çeşitli idari davalarda, memurun iftiraya karşı korunması konusunda gerekli işlemleri yapmayan kurumlar aleyhine kararlar verdiği de görülmektedir.

(memurunyeri.com) 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir