Mal bildiriminde bulunmayan öğretmene ihtarsız ceza verilir mi?

Süresi içinde mal bildiriminde bulunmayan öğretmen hakkında verilen disiplin cezasına karşı açılan davanın temyiz aşamasında hüküm verildi.

Buna göre, süresi içinde mal bildiriminde bulunmayan öğretmen hakkında verilen disiplin cezasına karşı açılan davanın temyiz aşamasında hüküm verildi.

Mal bildirimini süresinde vermediği gerekçesiyle, bir öğretmen hakkında bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmişti.

Bu işleme karşı açılan davaya bakan Isparta İdare Mahkemesi; süresi içerisinde mal bildirimi vermeyen davacıya, mal bildiriminde bulunması konusunda bildirimde bulunacak makamlar tarafından ihtar (bir ay içinde mal bildiriminde bulunması için) edilmeden, hakkında disiplin işlemi başlatılmasının hukuka uygun olmadığına ve verilen cezanın iptaline karar vermişti.

Temyiz aşamasında konuyu değerlendiren Danıştay 12.Dairesi;

**”belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak” fiilinin 657 sayılı Kanuna göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirdiği,

**Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler tarafından, il disiplin kurulu kararlarına dayanan hallerde ise Valiler tarafından verileceğini; disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisinin olmadığını ve cezayı kabul ya da reddedeceğini; ret halinde atamaya yetkili amirin 15 gün içinde başka bir disiplin cezası verebileceği,

**Süresi içinde mal bildiriminde bulunmayanlara, kurumları tarafından yazılı ihtarda bulunulacağını ve ihtardan itibaren bir ay içinde bildirimde bulunmayanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için yetkili Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı,

**Dava konusu olayda, davacı öğretmen hakkında 2 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulmasının teklif edildiği ve disiplin kurulunun da kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının bir yıl süreyle uygulanması gerektiğini belirterek teklifi reddettiği,

**İl disiplin kurulu kararı üzerine Vali tarafından, öğretmen hakkında bir yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi yoluna gidildiği

bilgilerinden hareketle;

1- Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelikte, süresi içinde mal bildiriminde bulunmayan memura ihtarda bulunulmasının disiplin uygulaması bakımından zorunlu olduğuna ilişkin bir hükmün yer almadığı ve ihtara rağmen mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağının hüküm altına alındığı, dolayısıyla ihtar uygulamasının cezai koğuşturmaya yönelik olduğuna

2- Kademe ilerlemesinin durdurulması teklifinin İl Disiplin Kurulu tarafından reddedilmesine rağmen Vali tarafından yeniden kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesinin 657 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olduğuna

3- İdare Mahkemesinin, dava konusu işlemi il disiplin kurulunun kararına rağmen vali tarafından kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçeyle iptal etmesi gerekirken, mal bildirimi yapması için memura ihtarda bulunulmadığı gerekçesiyle iptal ettiğine

hükmederek, gerekçe bakımından hukuka uygun olmayan Mahkeme kararını, sonucu itibariyle onadı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir