Görevde Yükselme Genel Yönetmeliği Değişti

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Danıştay Beşinci Dairesinin 06/03/2014 tarihli yürütmenin durdurulması kararının ardından gerek uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi gerek mevzuatın değişen koşullara uyarlanması amacıyla gerçekleştirilen değişiklikler, 23/07/2014 tarihli ve 29069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile;

1- İlçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanma, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, tasfiye işletme müdürü, gümrük müdür yardımcısı ve bölge amiri kadrolarına atanmaya ilişkin mevcut düzenlemeyle paralel olacak şekilde, atanma usul ve esasları kurumlarınca yönetmelikle belirlenmesi kaydıyla Genel Yönetmelik kapsamı dışında tutulmuştur.

2- Kurumların, görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel için bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi araması hususu bir zorunluluk olarak ele alınmış; bu sürelerin en az altı ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması şartı getirilmiştir. Söz konusu altı aylık sürenin istisnası olarak, ilan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personelin bulunmaması durumu öngörülmüştür.

3- Yazılı sınavda başarılı sayılmak için alınması gereken taban puanının, sözlü sınava tabi tutulacaklar için en az altmış, diğerleri içinse en az yetmiş olması hükme bağlanmıştır.
4- Başarı puanının, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle hesaplanması öngörülmüş; böylece yazılı sınav, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için bir ön eleme sınavı olmaktan çıkarılarak, söz konusu kadrolara atanmada sözlü sınav kadar etkili bir değerlendirme ölçütü haline getirilmiştir. Bununla birlikte, başarı puanlarının eşitliği halinde uygulanacak usul ve esaslar açık bir biçimde düzenlenmiş olup, başarı sıralamasının en yüksek başarı puanından başlamak üzere belirleneceği hususu da vurgulanmıştır.

5- Yanlış veya farklı uygulamalara sebebiyet vermemek üzere, atamalarda başarı puanının değil, başarı sıralamasının esas alınacağı belirtilmiş; atamaların başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip yapıldığı hususu göz önünde bulundurularak, yedeklerden atama yapılması uygulamasının da başarı sıralamasının ilan edildiği değil, kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süre içerisinde yapılması hususu hükme bağlanmıştır.

6- Genel Yönetmeliğe geçici bir madde eklenerek, kurumsal yönetmeliklerin altı ay içerisinde Genel Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi ve bu süre içinde kurumsal yönetmeliklerde yer alıp, Genel Yönetmeliğe aykırılık taşımayan hükümlerin uygulanmaya devam edilmesi ile aykırılık teşkil eden hükümler bakımından, doğrudan Genel Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı hususları hüküm altına alınmıştır. Böylece, kurumların görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin iş ve işlemlerinin aksamaması sağlanmaya çalışılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir