Yükseköğretim kurumları disiplin yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı.

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yer aldı.
Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yüksek Disiplin Kurulu” tanımı ile “Disiplin Kurulları” başlıklı tanım kısmının (a) bendi şöyle değiştirildi:

“Yüksek Disiplin Kurulu: Yükseköğretim Genel Kurulunu”,
“a- Yükseköğretim Kurulunda: Genel Sekreterin başkanlığında 1. Hukuk Müşaviri, Personel, Strateji Geliştirme ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlarından teşekkül eden kurulu,”
Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) “Yönetim görevinden ayırma”, ve (f) “Görevinden çekilmiş sayma”, bentleri ile (g) bendinin birinci paragrafı “Üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden bir daha alınmamak üzere çıkarılmasıdır” bölümü yürürlükten kaldırıldı.
Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin (Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller) birinci fıkrasına şu şekilde (ö) ve (p) bentleri eklendi:

“ö- Bilimsel tartışma ve açıklamalar dışında, yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına resmi konularda bilgi veya demeç vermek,”

“p- Yazılı uyarıya rağmen kurulları toplamamak.”
Yönetmeliğin 7’nci maddesi (Yönetim görevinden ayırma konulu) yürürlükten kaldırıldı. Yönetmeliğin 8’inci “Aylıktan kesme” maddesinin birinci fıkrasının (g) “İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek”, (h) “Toplu müracaat veya şikayet etmek” ve (j) “Bilimsel ihtisası ile ilgili olmayan yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak”, bentleri yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğin 9’uncu (Kademe İlerlemesinin Durdurulması) maddesinin birinci fıkrasının (g) “Bilimsel tartışma ve açıklamalar dışında, yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına resmi konularda bilgi veya demeç vermek”, bendi yürürlükten kaldırılarak, (v) bendi şu şekilde değiştirildi:

“v- Ders, seminer, konferans, laboratuvar, grafik çalışma, sınav gibi öğretim çalışmalarının yapılmasına engel olmak, görevlileri, öğrencileri eğitim-öğretim alanı dışına çıkartmak, görev yapılmasına engel olmak, öğrencileri bu tür davranışlara teşvik etmek veya zorlamak ya da bu maksatla yapılacak hareketlere her ne suretle olursa olsun iştirak etmek.”
Yönetmeliğin 10’uncu maddesi (Görevinden çekilmiş sayma cezasını gerektiren fiil ve haller) yürürlükten kaldırıldı.

GÖREVDEN ÇIKARMA

Yönetmeliğin 11’nci maddesi başlığıyla şöyle değiştirildi:
“Kamu Görevinden Çıkarma”
Aşağıdaki disiplin suçlarını işleyenlere kamu görevinden çıkarma cezası verilir. Kamu görevinden çıkarma cezası alanlar yükseköğretim kurumlarında öğretim mesleğini icra edemezler. Kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

“-İdeolojik, siyasi, yıkıcı, bölücü amaçlarla eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek suretiyle kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak; boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak ya da bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek, yardımda bulunmak.

-Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları iş yerine veya iş yerindeki eşya üzerine yazmak, resmetmek ve asmak, teşhir etmek veya sözlü ideolojik propaganda yapmak.

-İzinsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir özrü olmaksızın bir yıl içinde toplam olarak devamlı statüde olanlar için 20 gün göreve gelmemek, kısmi statüde olanlar için 80 saat devamsızlık göstermek.

-Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerinin verdiği görev veya emirleri yerine getirmemek.

-Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşlarına veya öğrencilere fiili tecavüzde bulunmak.

-Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç vericihareketlerde bulunmak.

-Yetki almadan gizli belgeleri açıklamak.

-Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek.

-Yurtdışında devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak.

-5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

-Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet yapmak veya yardımda bulunmak.

-Yükseköğretim kurumlarının çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikte bir disiplin suçuna üniversite öğrencilerini veya mensuplarını teşvik veya tahrik etmek.

-Uyuşturucu madde kullanmak.

-İş yerinde veya bağlı yerlerde, arama, herhangi bir kimsenin eşyasına el koyma, bilerek postalarını açma ve benzeri eylemleri düzenlemek, başkalarını bu yolda kışkırtmak veya bu gibi eylemlerde görev almak.

-Tehditle bir kimseyi veya grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya yalan delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak veya zorlamaya kışkırtmak.

-Haksız edindiği mal varlığını gizlemek ve kurumu yanıltmak amacıyla mal beyanında bulunmamak ya da aynı amaçla gerçeğe aykırı mal beyanında bulunmak, haksız mal edinmek, mal varlığı ile geliri arasında uygunsuzluk olması halinde mal varlığının kaynağını açıklayamamak.
-Bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek.”

Yönetmeliğin 15’inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, “Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından çıkarılmasına ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır” şeklinde değiştirildi.

Yönetmeliğin 16’ncı maddesi, “Geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu olan veya ödül veya başarı belgesi alan yönetici ve öğretim elemanları ile memurlar ve diğer personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir” şeklinde, 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi “Kamu görevinden çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına” şeklinde yenilendi.
Yönetmeliğin 27’nci maddesinin ikinci fıkrası, “Rektörlerin görevden uzaklaştırılabilmesi için Yükseköğretim Genel Kurulunun kararı şarttır. Bütün görevden uzaklaştırma kararları atamaya yetkili amirlere ve Yükseköğretim Kuruluna bildirilir” şeklinde kaydedildi.

Yönetmeliğin 30’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üniversite öğretim mesleğinden veya” ibaresi, 31’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üniversite öğretim mesleğinden veya” ibaresi, yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğin 33’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi “Kademe İlerlemesinin durdurulması cezası, görevlinin bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler tarafından”, yürürlükten kaldırılırken, (d) bendi şu şekle sokuldu:

“Kamu görevinden çıkarma cezası disiplin amirlerinin bu yoldaki isteği üzerine, Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile verilir.”

Yönetmeliğin 37’nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, “Yüksek Disiplin Kurulu olarak Yükseköğretim Genel Kurulunun toplantı nisabı 14 kişidir” şeklinde değiştirildi.
Yönetmeliğin 42’nci maddesinin üçüncü fıkrası, “Kamu görevinden çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, Yüksek Disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren azami 6 ay içinde bu kurulca, karara bağlanır” şeklinde kaydedildi.

Yönetmeliğin 43’üncü maddesi, “Yüksek Disiplin Kurulu kendisine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördüğü takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

Hakkında kamu görevinden çıkarma cezası istenenler, soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptirler” şeklinde değiştirildi.

Yönetmeliğin 46’ncı maddesinin ikinci fıkrası, “Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine, kamu görevinden çıkarma cezası bütün üniversite rektörlüklerine ve ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir” diye yenilendi. Yönetmeliğin 47’nci maddesi şöyle kaydedildi:

“Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı itiraz, kişinin bağlı olduğu kurumdaki disiplin kuruluna yapılabilir. Kişinin itirazının görüşüleceği toplantıya cezayı veren disiplin amiri katılamaz. Bu şekilde kurulun oluşturulamaması halinde bir üst disiplin kurulu yetkilidir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına, kişinin bağlı olduğu yükseköğretim kurumu aracılığıyla Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz yapılabilir. İlgili yükseköğretim kurumu itiraza ilişkin dilekçe ve soruşturma dosyasını 7 gün içerisinde Yükseköğretim Kuruluna iletmekle yükümlüdür. Bu Yönetmelikte yer alan disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.”

Yönetmeliğin 48’inci maddesinin dördüncü fıkrası, “Kaldırılan cezalar özlük dosyasından çıkarılır” şeklinde yenilendi. Yönetmeliğin 49’uncu maddesi başlığıyla birlikte şöyle değiştirildi:

“Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Özlük Dosyasından Çıkarılması,

-Disiplin cezaları özlük dosyasına işlenir. Kamu görevinden çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olanlar uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Ceza alan kişinin, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteği haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.”


kaynak:TRT

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir