Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Miktarları(Yıllar İtibariyle)

A-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları(VUK-352)

I inci derece usulsüzlükler:

1- Sermaye şirketleri:

Yıllar -Tutarlar(TL)

2022-320

2021-240

2020-220

2019-180

2018 -148

2017-126

2016-126

2015-120

2014-110

2013-110

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı:

Yıllar      Tutarlar(TL)

2022-190

2021-140

2020-130

2019-110

2018- 90

2017-80

2016      80

2015      77

2014      70

2013      70

3 – İkinci sınıf tüccarlar:

Yıllar      Tutarlar(TL)

2022-95

2021-70

2020-67

2019-55

2018-45

2017- 40

2016      40

2015      39

2014      36

2013      35

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar:

Yıllar      Tutarlar(TL)

2022-43

2021-32

2020-30

2019-25

2018-21

2017-19

2016      19

2015      18

2014      17

2013      17

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler:

Yıllar      Tutarlar(TL)

2022-25

2021-19

2020-18

2019-14,8

2018-12

2017-11

2016      11

2015      10,6

2014      9,7

2013      9,4

6- Gelir vergisinden muaf esnaf:

Yıllar      Tutarlar(TL)

2022-12

2021-9

2020-8,5

2019-7

2018-5,70

2017-5

2016      5

2015      4,8

2014      4,4

2013      4,3

II nci derece usulsüzlükler:

1- Sermaye şirketleri:

Yıllar      Tutarlar(TL)

2022-170

2021-130

2020-120

2019-98

2018-80

2017-70

2016      69

2015      66

2014      60

2013      60

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı:

Yıllar      Tutarlar(TL)

2022-95

2021-70

2020-67

2019- 55

2018-45

2017-40

2016      40

2015      39

2014      36

2013      35

3 – İkinci sınıf tüccarlar:

Yıllar      Tutarlar(TL)

2022-43

2021-32

2020-30

2019- 25

2018-21

2017-19

2016      19

2015      18

2014      17

2013     17

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar:

Yıllar      Tutarlar(TL)

2022-25

2021-19

2020-18

2019-14,80

2018- 12

2017- 11

2016      11

2015      10,6

2014      9,7

2013      9,4

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler:

Yıllar      Tutarlar(TL)

2022-12

2021-9

2020-8,5

2019-7

2018- 5,70

2017-5

2016      5

2015      4,8

2014      4,4

2013      4,3

6- Gelir vergisinden muaf esnaf:

Yıllar      Tutarlar(TL)

2022-6,80

2021-5

2020-4,70

2019-3,90

2018-3,20

2017-2,80

2016      2,7

2015      2,6

2014      2,4

2013      2,4

B-1-Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza(VUK-MÜKERRER MADDE 355)

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

Yıllar-Tutarlar(TL)

2022-3.400

2021-2500

2020-2.300

2019-1.900

2018-1.600

2017-1.400

2016      1.370

2015      1.300

2014      1.200

2013      1.200

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

Yıllar-Tutarlar(TL)

2022-1.700

2021-1.300

2020-1.200

2019- 980

2018- 800

2017-700

2016      690

2015      660

2014      600

2013      600

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

Yıllar- Tutarlar(TL)

2022-880

2021-650

2020-600

2019-490

2018- 400

2017-350

2016      340

2015      330

2014      300

2013      300

4-Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

Yıllar-Tutarlar(TL)

2022-2.500.000

2021-1.900.000

2020-1.800.000

2019-1.480.000

2018-1.200.000

2017- 1.100.000

2016      1.100.000

2015      1.060.000

2014      970.000

2013      940.000

B-2-107/A Maddesi gereğince getirilen zorunluluklara uymayanlara

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

Yıllar -Tutarlar(TL)

2022-2.000

2021-1.500

2020-1.400

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

Yıllar-Tutarlar(TL)

2022-1.000

2021-760

2020-700

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

Yıllar-Tutarlar(TL)

2022-530

2021-390

2020-360

C-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması(VUK-353):

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

Yıllar-Tutarlar(TL)

2022-500

2021-380

2020-350

2019-290

2018-240

2017- 210

2016      210

2015      200

2014      190

2013      190

*Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

Yıllar -Tutarlar(TL)

2022-250.000

2021-190.000

2020-180.000

2019-148.000

2018-120.000

2017-110.000

2016      110.000

2015      106.000

2014      97.000

2013      94.000

2-Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

Yıllar-Tutarlar(TL)

2022-500

2021-380

2020-350

2019- 290

2018- 240

2017- 210

2016      210

2015      200

2014      190

2013      190

*Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

Yıllar-Tutarlar(TL)

2022-25.000

2021-19.000

2020-18.000

2019-14.800

2018-12.000

2017- 11.000

2016      11.000

2015      10.600

2014      9.700

2013      9.400

*Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

Yıllar – Tutarlar(TL)

2022-250.000

2021-190.000

2020-180.000

2019- 148.000

2018-120.000

2017 -110.000

2016      110.000

2015      106.000

2014      97.000

2013      94.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

Yıllar-Tutarlar(TL)

2022-500

2021-380

2020-350

2019-290

2018- 240

2017 -210

2016      210

2015      200

2014      190

2013      190

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

Yıllar-Tutarlar(TL)

2022-12.000

2021-9.000

2020-8.500

2019- 7.000

2018- 5.700

2017- 5.000

2016      5000

2015      4800

2014      4400

2013      4300

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

Yıllar-Tutarlar(TL)

2022-600

2021-450

2020 – 420

2019- 350

2018-  290

2017-260

2016      260

2015      250

2014      230

2013      230

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

Yıllar-Tutarlar(TL)

2022-1.900

2021-1.400

2020-1.300

2019-1.100

2018- 900

2017- 800

2016      800

2015      770

2014      700

2013      700

*Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

Yıllar-Tutarlar(TL)

2022-380.000

2021-280.000

2020-260.000

2019- 220.000

2018-180.000

2017-160.000

2016      158000

2015      150000

2014      140000

2013      140000

9-4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

Yıllar-Tutarlar(TL)

2022-2.500

2021-1.900

2020-1.800

2019-1.480

2018-1200

2017-1100

2016      1100

2015      1060

2014      970

2013      940

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

Yıllar-Tutarlar(TL)

2022-1.900

2021-1.400

2020-1.300

2019-1.100

2018-900

2017- 800

2016      800

2015      770

2014      700

2013      700


MADDE 370 -İZAHA DADET

– Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı  

Yıllar-Tutarlar(TL)

2022-140.000

EK MADDE 1(Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır)

Yıllar-Tutarlar(TL)

20226.800 üzeri

EK MADDE 1 (376 ncı maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır)

Yıllar-Tutarlar(TL)

20226.800 ve altı

EK MADDE 11 (Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır)

Yıllar-Tutarlar(TL)

20226.800 üzeri

Not:Bilgi amaçlıdır. Olabilecek hatalardan sitemiz sorumlu değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir