Kira geliri (GMSİ) elde edenler hangi şartlarda beyanname verecek?

Kira geliri(GMSİ) 193 Sayılı Gelir Verisi Kanunun  21’nci, 70’nci  ve 86’nci Maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre taşınır, taşınmaz bazı mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmektedir ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulmaktadır.

Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesi durumunda kiracılarıdır.

Hangi Durumda Beyanname Verilir:

1-Beyana dayalı geliri sadece kira gelirinden(GMSİ) olan mükelleflerden Gelir Verisi Kanunun 21.Maddesinde belirtilen istisna tutarının üzerinde gelir elde eden mükellefler gelirlerini beyan edeceklerdir. İstisna sınırına kadar(Güncel tutar için tıklayınız) gelir elde eden mükelleflerin beyanname vermesine gerek yoktur. Ancak istisna sınırı üzerindeki gelirler için beyanname verilmesi gerekir.


  • İstisna uygulaması sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için uygulanır
  • Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar istisnadan yararlanamazlar.
  • Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde, istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanır.

2-Nakten tahsil edilebilen kira gelirleri beyana tabidir. Tahsil edilemeyen gelirler tahsil edildikleri yılın geliri olarak beyan edilecektir. Alınan çekler nakten tahsil edilmiş sayılır. Örneğin; , 2010 ve 2011 yılları kira gelirleri topluca 2012 yılında tahsil edilmişse, 2012 yılının geliri olarak beyan edilecektir.

3-Gelecek yıllara ilişkin peşin tahsil edilen kira gelirleri için beyanname verilmez, Bu tür gelirler, gelirin ilgili olduğu yılın hasılatı olarak beyan edilir. Örneğin;  2013 ve 2014 yılları kira gelirleri topluca 2012 yılında tahsil edilirse, her yıla ait kira bedeli 2012 yılı gelirleriyle değil de, ilgili yılda beyan edilecektir.

4-Kiraya konu işyerlerini gerçek usul bir mükellefe(Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlara) kiraya verenlerin elde ettikleri gelir, Gelir Verisi Kanunun 103.Maddesindeki ikinci gelir dilimine kadar(Güncel tutar için tıklayınız) olanlar beyanname vermezler, ancak işyerini basit usul bir mükellefe kiraya verenler, elde ettikleri gelir Gelir Verisi Kanunun 86.Maddesinde belirtilen beyanname verme sınırını(Güncel tutar için tıklayınız) aşarsa, kira gelirlerini beyan etmek zorundadırlar.

5-İşyerini basit usul bir mükellefe(tevkifat yapmayan) kiraya verenler, elde ettikleri gelir Gelir Verisi Kanunun 86.Maddesinde belirtilen beyanname verme sınırını(Güncel tutar için tıklayınız) aşmazsa beyanname vermesine gerek yoktur.

6-Bedelsiz olarak kiraya verilen ya da elde edilen kira miktarının emsal kira bedelinden düşük olması durumunda, emsal kira bedeli üzerinde beyanname verilecektir. Ancak binaların mal sahiplerinin çocukları, anne ve babaları ile kardeşlerinin kullanımına bedelsiz olarak verilmesi durumunda beyanname vermeye gerek yoktur.

7-Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması durumunda beyanname verilmez.

8-Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalar nedeniyle beyanname verilmez.

Kiraya İlişkin Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilmesi:

Kira geliri elde edenler ile kiracıların;

– Konutlarda her bir konut için 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edilmesi halinde,

– İşyerlerinde ise, miktar sınırlaması olmaksızın

kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idareleri tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmesi zorunluluğu bulunmaktadır

Söz konusu zorunluluklara uymayanlara kesilecek ceza, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin o yıl için belirlenen özel usulsüzlük cezası miktarından az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın % 5’idir.

Kira Gelirinin Tespitinde Gider Gösterme Yöntemleri:

Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebilmektedir.

  • Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç):Kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’ini gider olarak düşebilirler.
  • Gerçek Gider Yöntemi:Mükellef belgelendirebildiği ve konuyla ilgili Gelir Vergisi Kanununda sayılan gerçek giderlerini brüt kira geliri tutarından düşebilir.

Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez.

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.

Beyanname Verme Zamanı:

Mükellefler, bir yılda(1 Ocak– 31 Aralık) elde ettikleri kira gelirlerini(gayrimenkul sermaye iradı) takip eden yılının MART ayının 1 inci gününden 25 inci günü akşamına kadar, ikametgahlarının bağlı olduğu vergi dairesine beyan etmeleri gerekmektedir.

Beyanname verme süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, tatilden sonraki ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanname verilebilir.

Kira Geliri (GMSİ) Mükelleflerİ Beyannamelerini Hangi Yollarla Verebilirler:

1-Mükellefler herhangi bir vergi dairesinden edindikleri şifre ve parola ile internet vergi dairesinden beyannamelerini kendileri verebilirler. İnternet Vergi Dairesine gitmek için tıklayınız.

2-Mükellef, kendileri için Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanmış “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi“ne giriş yaptıktan sonra, direkt ya da gerekli düzeltmeleri yaparak beyannamelerini onaylayabilirler. Sisteme öncede edindikleri şifre ve parola ile girebilecekleri gibi kişisel bilgilerini kullanarak da giriş yapabilirler.

3-Beyannamelerini yetkili bir meslek mensubu(s.muhasebeci, mali müşavir) aracılığı ile gönderebilirler.

4-Beyannamelerini kağıt ortamda doldurarak bağlı oldukları vergi dairelerine teslim ederek verebilirler.


Kira Geliri Beyanname Örneğini Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız..


Verginin Ödenmesi:

Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi  MART ve  TEMMUZ aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Hesaplanan vergi,

  • Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine,
  • Bağlı olunan vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları dışındaki vergi dairelerine,
  • Tahsile yetkili banka şubelerine ödenebilir.

Bu çalışmanın her hakkı Çalışanlar.Net’e aittir. Kaynak göstermeden alıntılanamaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir