Emzirme ödeneği nedir ve hangi şartlarda kimlere ödenir?

Emzirme ödeneği, özel sektör(4–1/a-SSK’lı ve 4–1/b-Bağ-Kurlu) çalışanları için ödenmekte olup memurlar için bu ad altında bir ödeme yapılmamaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinde, 5510 sayılı Kanunda yer alan kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin hükümlerin kamu görevlileri hakkında (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara) uygulanmayacağı belirlenmiş olması nedeniyle, emzirme ödeneğinden devlet memurları yararlanamamaktadır.

Ancak memurlara, buna benzer bir ödenek olarak, Devlet Memurları Kanunun 207.Maddesi gereği doğum yardımı yapılmaktadır.

Özel sektör(4–1/a-SSK’lı ve 4–1/b-Bağ-Kurlu) çalışanları için emzirme ödeneği

Özel sektör çalışanları için emzirme ödeneği, 5510 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, emzirme ödeneği bir defaya mahsus olmak üzere her sene yeniden belirlenen miktarlarda ödenir. Bu ödenek, analık sigortasından sağlanan bir hak olarak ödenmektedir.

Kimlere verilir?

Hizmet akdi ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamındaki sigortalılardan;

 • Sigortalı kadına veya
 • Sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe,
 • Kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına(emekli kadına) ya da
 • Kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan (emekli)erkeğin sigortalı olmayan eşine verilir.

Emzirme Ödeneği Hangi Şartlarda Ödenir?

 • Emzirme ödeneği, emzirme ödeneğine konu olan çocuğun yaşaması halinde ödenir.
 • Çoklu gebeliklerde çocuk sayısınca ödenir
 • Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için,
 1. Hizmet akdi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,
 2. Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.
 • Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere üçyüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki onbeş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.
 • Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme yardımı ödenebilmesi için, doğum tarihinde doğum yapan kadınla Medeni Kanuna göre evlenmiş olması şartı aranacaktır.

Emzirme ödeneğinin miktarı nedir?
Doğum tarihinde geçerli olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.

Güncel emzirme ödeneği miktarı için tıklayınız…

Müracaat ve gerekli belgeler
Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalıların bulundukları yerdeki il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine başvurmaları gerekmektedir. Gerekli belgelerin temini sonrasında ilgili işlemler SGK (Sosyal Güvenlik Kurulu) tarafından 2 gün içerisinde sonuçlandırılır.

Gerekli Belgeler aşağıdaki gibidir:
– Talep Dilekçesi

– Doğum Raporu

-Evlenme cüzdanının 4 ve 5. sayfasının fotokopisi

Memurlara Emzirme Ödeneği Yerine Doğum Yardımı

Memurlara emzirme ödeneği adı altında bir ödeme yapılmamaktadır. Ancak, memurlarda buna benzer bir ödenek  olarak “doğum yardımı ödeneği” yapılmaktadır.

Memurların doğum yardımı ödeneği, 657 Sayılı kanunun 207.Maddesinde düzenlenmiştir.

Devlet memurlarının bu ödeneği alabilmeleri için, her hanbi bir başvuruda bulunmalarına gerek yoktur. Doğan çocuklarını ilgili kurumlarına bildirmeleri üzerine, bu ödenek, kendilerine derhal ödenecektir.

Kanun metni aşağıdaki gibidir:

“Doğum yardımı ödeneği:

Madde 207

Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 2500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir.

Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. Eşlerden birine iş akdi veya toplusözleşme gereği yapılan doğum yardımı ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca  doğum yardımı ödeneği ödenmez, daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir.

Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir.

Doğum yardımı Ödeneği hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir