Vergi müfettişliği hakkında bilinmesi gerekenler

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Vergi Müfettişliği mesleğine özel yarışma sınavıyla Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak girilir.Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir sınavdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Hem yazılı hem sözlü sınavı kazananlar Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak çalışmaya başlarlar.

3 yıl sonra yapılan yeterlik sınavında başarılı olanlar bu defa görevlerine vergi müfettişi olarak devam ederler.

Vergi Müfettişleri kendilerine uygun bir grup başkanlığında görev yaparlar

Vergi müfettişleri kendilerine verilen görevleri yerine getirirken, uzmanlaşma ve işbölümünün sağlanması amacıyla Başkanlığa bağlı olarak oluşturulan aşağıdaki grup başkanlıklarından birinde görev yaparlar:

 • Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı.
 • Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı.
 • Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı.
 • Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı.
Vergi Müfettişlerinin hangi grup başkanlığında çalışacağı nasıl belirlenir?
Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan giriş sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı yüzde yirmisi, üç aylık ayrı bir eğitime tabi tutulur. Bu eğitim sonucunda yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarı sırasına göre en başarılı yüzde yirmibeşi aşağıdaki grup başkanlıklarında görevlendirilir:
 • Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı.
 • Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı.
 • Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı.
Giriş sınavında ilk yüzde yirmiye, eğitim sonucunda yapılacak sınavda ise ilk yüzde yirmibeşe giremeyenler ise;
 • Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nda
görevlendirilir.
Yeterlik sınavı:
Vergi Müfettiş Yardımcıları, fiilen üç yıl çalışmak ve yardımcılık döneminde performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında her bir grup başkanlığı itibarıyla yer alacak sınav konuları ile ortak sınav konuları ve sınava ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Yapılacak yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için giriş sınavında alınan puanın yüzde otuzu ile yeterlik sınavında alınan puanın yüzde yetmişinin toplamının yüz puan üzerinden en az altmışbeş puan olması şarttır. Yeterlik sınavında başarılı olanlar Vergi Müfettişi olarak atanırlar.
Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nda görev yapmakta iken Vergi Müfettişi olarak atananlardan yeterlik sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı yüzde beşi, aşağıdaki grup başkanlıklarında görevlendirilir:
 • Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı.
 • Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı.
 • Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı.
Yeterlik sınavına girmeyen yada kazanamayanların durumu
Yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayanlar ile yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ise Bakanlıkta derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.
Vergi müfettişlerinin bağlı oldukları kurum

Vergi müfettişlerinin bağlı oldukları tüzel kişilik, Maliye Bakanlığı bünyesinde direkt bakana bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’dır.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Başkan, Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları ve Vergi Müfettişleri (Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı)’nden oluşur.

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri yapmak.

b) Her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak suretiyle oluşturulacak Risk Analiz Sistemi üzerinden mükelleflerin faaliyetlerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, mukayeseler yapmak ve bu suretle risk alanlarını tespit etmek.

c) Vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikayetleri değerlendirmek.

ç) Vergi incelemelerinde Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerekli eşgüdümü ve işbirliğini sağlamak.

d) İnceleme ve denetim sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve istatistikler oluşturmak.

e) Vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem ve teknikleri geliştirmek, inceleme ve denetim rehberleri hazırlamak, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların uyacakları etik kuralları belirlemek.

f) Vergi Müfettişlerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin sağlanması ve artırılması için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaca katkı sağlamak üzere kalite güvence sistemini geliştirerek uygulamak.

g) Performans değerlendirme sistemi oluşturmak ve Vergi Müfettişlerinin performansını bu sisteme göre değerlendirmek.

ğ) Vergi kaçırma ve vergiden kaçınma alanındaki gelişmeler ile bunların ortaya çıkarılması ve önlenmesine yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak.

h) Vergi mevzuatı ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.

ı) Bakan tarafından verilen teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmaları yapmak.

i) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Vergi Başmüfettişi kadrolarına atanma

Yardımcılık dönemi dahil Vergi Müfettişi olarak en az on yıl çalışan, yeterlik sonrası dönemde en az üç yıl performans değerlendirmesine tabi tutulan ve yapılan performans değerlendirmelerinde başarılı olanlar, Vergi Başmüfettişi kadrolarına atanırlar.

Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında görev yapıp, bir takvim yılı içinde Vergi Başmüfettişi olarak atananlardan giriş sınavında alınan puanın yüzde onu, yeterlik sınavında alınan puanın yüzde yirmisi ve performans değerlendirmesine göre alınan puanın yüzde yetmişi esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en başarılı yüzde beşi, izleyen yıl içinde aşağıda belirtilen grup başkanlıklarında görevlendirilir:

 • Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı.
 • Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı.
 • Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı.

Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıklarında görev yapan Vergi Müfettişleri bu grup başkanlıkları arasında görev yerleri bakımından yer değiştirmeye tabidir. Diğer grup başkanlıklarında görev yapan Vergi Müfettişleri ise bu grup başkanlıkları arasında yer değiştirmeye tabidir.

Vergi Müfettişleri Performans değerlendirme sistemine tabidirler:

Performans değerlendirme sistemi, Vergi Müfettişlerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin objektif, nesnel ve mukayeseli bir şekilde değerlendirilmesi için görev yaptıkları süre içindeki sınavlarda elde ettikleri başarı derecesi, grup başkanlarının Vergi Müfettişlerinin iş performansına ilişkin değerlendirmeleri, düzenledikleri vergi inceleme raporları hakkında rapor değerlendirme komisyonları tarafından yapılan değerlendirmeler, düzenledikleri diğer inceleme, araştırma, görüş, denetim ve soruşturma raporları hakkında yapılan değerlendirmeler, lisansüstü eğitim düzeyleri ve benzeri kriterler esas alınarak oluşturulur. Vergi Müfettişlerinin performans değerlendirmesi takvim yılı itibarıyla yapılır.

Yapılamayacak işler

Vergi incelemesine yetkili olanlar, görevlerinden ayrıldıktan sonra üç yıl süreyle, görevden ayrılış tarihi itibarıyla son üç yıl içinde nezdinde inceleme yaptıkları mükellefler veya bu mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda herhangi bir görev veya iş alamazlar, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında sözleşme düzenleyemezler. Bu yasağa uymayanlar hakkında 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Görevlendirme yasağı

Kamu kurum ve kuruluşları kendi görev alanlarına giren konularla ilgili araştırma, inceleme, soruşturma, kontrol, tetkik, tahkik, denetim ve benzeri işler için Vergi Müfettişlerinin görevlendirilmesini talep edemez.

Vergi Müfettişleri yeminli mali müşavir olabilirler mi?

Meslekte 10 yılını tamamlayan vergi müfettişleri, yapılan sınavda başarılı olmak koşuluyla Yeminli Mali Müşavir olabilmektedir. Yeminli Mali Müşavirliğe hak kazananlar bağımsız denetçi olarak da mesleklerini yürütebilmektedir.

Yurtdışına gönderilme

Vergi müfettişleri mesleki hayatları sırasında, gittikleri özel yabancı dil kurslarının yüzde 60’ı Devlet tarafından karşılanmaktadır. Müfettişler yüksek lisans yapmaları amacıyla, belirlenen kontenjanlar dahilinde, 2 yıl süreyle yurt dışına gönderilmektedir. Bu sırada okul ücretleri ve harcıraha ilave olarak, maaşların yüzde 60’ı ödenmektedir.

Kimler Vergi Müfettişi olabilir?

Vergi Müfettişleri, en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ile Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik programları ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olup, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olan ve yapılacak özel yarışma sınavını kazananlar arasından, Bakan onayı ile mesleğe Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak atanır.

Kadro sayısının mezun olunan okullara göre dağılımı

Atama yapılacak kadro sayısının yüzde 55’i iktisadi ve idari bilimler fakültesi ile siyasal bilgiler fakültesine ayrılmış iken, hukuk fakültesi mezunlarına yüzde 20; Mühendislik programları ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden mezun olanlara yüzde 25 oranında kadro tahsis edilmektedir.

Yazılı sınavda kimler hangi bölümlerden sınava girecek?

Yazılı sınavlar branş bazında yaplacaktır ve yazılı sınava başvurabilmek için KPSS’nin herhangi bir puan türünden 80 ve üzerinde puan almış olmak gerekmektedir.

İktisadi idari bilimler fakülteleri ile siyasal bilimler fakültesi mezunları için sınav konuları aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

a) Maliye

1) Maliye teorisi ve maliye politikası

2) Vergi teorisi ve Türk vergi sistemi

3) Kamu maliyesi

b) İktisat

1) Mikro ve makro iktisat

2) İktisadi düşünceler tarihi

3) Para teorisi ve politikası

4) Türkiye ekonomisi

5) Uluslararası iktisat ve iktisadi kuruluşlar

c) Hukuk

1) Anayasa hukuku

2) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı

3) Ceza hukuku ve ceza muhakemeleri usulünün genel esasları

4) Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç)

5) Borçlar hukuku

6) Ticaret hukuku (Deniz ticareti ve sigorta hukuku hariç)

ç) Muhasebe

1) Genel muhasebe

2) Şirketler muhasebesi

3) Maliyet muhasebesi

4) Mali tablolar analizi

Mühendislik alanı için;

– Kimya- Malzeme Mühendislik grubu,

– İnşaat ve Yer Bilimleri Mühendislik grubu,

– Elektrik-Elektronik- Bilgisayar Mühendislik grubu,

– Makine- İmalat- Endüstri Mühendislik grubu,

olmak üzere 4 alanda yazılı sınav yapılacaktır.

Yazılı sınavda Endüstri ve İşletme Mühendisliği mezunlarına özel ayrıcalık tanınmıştır. Endüstri ve İşletme Mühendisliği bölümlerinden mezun/mezun olabilecek adaylar, talep etmeleri halinde Siyasal Bilgiler- İİBF alanından yapılacak sınava katılabilecektir.

Eğitim, Fen ve Edebiyat fakülteleri ile bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarının Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden mezun/mezun olabilecek adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak Mühendislik Alanı sınavına katılmak şartıyla, başvuru yapabilecektir.

Ayrıca Bakınız:

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği
Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliği

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir