Basın ve Enformasyon Uzmanı kimdir, görev ve sorumlulukları nelerdir?

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Basın ve Enformasyon Uzmanılığı ile ilgili düzenlemeler, 20.09.2013 tarih ve 28771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan BASIN VE ENFORMASYON UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ’nde yer almaktadır. Buna göre, Uzman ve uzman yardımcısı kadrolarına, bu Yönetmelik hükümleri dışında atama yapılamaz.

Basın ve Enformasyon Uzmanı Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nde görev yapar. Genel Müdürlükçe açılacak giriş sınavı ile mesleğe alınırlar. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılabilir.

Uzman unvanını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevinden ayrılanlar, talepleri halinde boş kadro olması, ihtiyaç bulunması ve gereken şartları kaybetmemiş olmaları koşuluyla uzman kadrosuna yeniden atanabilirler.

Giriş sınavını kazananlar arasından asil listede yer alanlardan başlamak üzere, ilânda belirtilen boş kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre uzman yardımcılığı kadrosuna atanır.
Uzman yardımcıları için bir yetiştirme planı hazırlanır.

Yetiştirme planı;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 inci maddesi ve 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilk üç ay içerisinde temel ve hazırlayıcı eğitim verilmesini,

b) Uzman yardımcısına, yetiştirilmesinin ilk altı ayı içerisinde, atandığı birim dışında, Genel Müdürlük birimlerinde toplam bir aydan az olmamak üzere staj yaptırılmasını,

c) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

ç) Yazışma, rapor yazma, bilimsel araştırma ve inceleme tekniklerinin geliştirilmesini,

d) Stratejik yönetim anlayışı konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

e) Genel Müdürlük görev alanıyla ilgili uzmanlaşma için gerekli tanım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin temel bilgiler, kurumsal kültür, mesleki etik ve temsil kabiliyetinin kazandırılmasını,

sağlamaya yönelik hazırlanır.

Uzman ve uzman yardımcılarının yetiştirilmesine yönelik olarak ayrıca;

a) Yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesine,

b) Genel Müdürlüğün çalışma alanı ile ilgili yurt içi ya da yurt dışı konferans, seminer, staj, eğitim, inceleme ve araştırmalara katılım yoluyla tecrübe kazandırılmasına,

yönelik tedbirler alınır.

Tez, Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

Her bir uzman yardımcısının hazırlayacağı uzmanlık tezinin konusu ile tez danışmanı, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izin süreleri hariç olmak üzere iki yıllık hizmet sürelerinin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde belirlenir.

Tez konusunun uygun bulunmaması halinde, uzman yardımcısı on beş gün içinde onay makamının önerileri doğrultusunda yeni bir tez konusu belirler. Belirlenen tez konusu onaya sunulur. Tez konusunun ikinci kez uygun görülmemesi halinde, onay makamı tarafından yeni bir tez konusu re’sen belirlenir.
Uzmanlık tezlerinin tez danışmanı rehberliğinde, bilimsel araştırma esaslarına uygun olması gerekir.

Tezin hazırlanmasında, konunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması esastır.

Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

Tez döneminde uzman yardımcısına teziyle ilgili araştırmaları için gerekli kolaylık sağlanır.

Tezin teslimi

Tez konusunun ilgililere duyurulmasından itibaren on iki ay içerisinde tezin uzman yardımcısı tarafından İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslimi zorunludur. Tez danışmanları da rehberlik ettikleri tez hakkındaki görüşlerini ve uzman yardımcılarının çalışmasını bir rapor halinde tezin son halinin kendisine tesliminden itibaren bir ay içinde  İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına iletir.

Danışman görüşü ve tez, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca bir hafta içerisinde Tez ve Yeterlik Sınavı Kuruluna iletilir.

Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tezlerini sunmayanlara bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

Tez değerlendirme

Tez ve Yeterlik Sınavı Kurulu, tezi inceleyerek ve uzman yardımcısının sözlü tez savunmasını alarak tezle ilgili değerlendirmesini yapar. Tezin başarılı ya da başarısız olduğuna oy çokluğuyla karar verilir. Kararın, tezin Kurula iletilmesinden itibaren en geç iki ay içerisinde verilmesi esastır.

Tezi başarısız bulunan uzman yardımcısına, tezde tespit edilen aksaklıklar yazılı olarak bildirilir ve yeni bir tez hazırlaması için altı aya kadar ek süre tanınır. Yeniden yazılan tez aynı usulle tekrar değerlendirilir.

Yeterlik sınavına girmeye hak kazanma

Uzman yardımcılarının yeterlik sınavına girebilmesi için adaylıkta geçen süreler dâhil aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl uzman yardımcısı olarak görev yapmış olması ve hazırladıkları uzmanlık tezlerinin başarılı kabul edilmesi şarttır.

Yeterlik sınavı, Tez ve Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından uygun görülen yer ve tarihte yazılı ve sözlü olarak yapılır.

Yeterlik sınavı, Genel Müdürlüğün görev ve çalışmaları ile ilgili uygulamalardan oluşur. Konuların kapsamı, yeterlik sınavından en az altı ay önce yazılı olarak duyurulur.

Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavların her birinden  yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması şarttır.

Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Uzmanlığa atanma

Uzman olarak atanabilmek için;

a) Yeterlik sınavında başarılı olmak,

b) Uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla, YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde sahip olmak,

şarttır.

Birinci fıkradaki şartları yerine getiren uzman yardımcısı, yeterlik sınavındaki başarı sıralamasına göre durumuna uygun uzman kadrosuna atanır.

Başarısızlık hali ve başka kadroya nakil

Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanamayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Genel Müdürlükte durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Görev ve yetki

Uzman ve uzman yardımcıları görevli bulundukları hizmet birimindeki birim amirlerine bağlı olarak;

a) Birimin görev alanıyla ilgili verilen görevleri yerine getirmek,

b) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi, mevzuatın geliştirilmesi, uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve benzeri amaçlarla her türlü araştırma ve incelemeler yaparak önerilerde bulunmak,

c) Genel Müdürlük hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve performansın artırılması ile norm ve standart birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, genel uygulama ilkelerinin saptanması ve birimler arası eşgüdüm sağlanması için ortak çalışma yapmak,

ç) Görevli olduğu konuyla ilgili her türlü bilgi ve veriyi derlemek ve değerlendirmek,

d) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda proje önerileri getirmek ve geliştirmek,

e) Görevlendirildikleri konularda Genel Müdürlük içinde ya da başka kurumlarda eğitimler vermek,

f) Görev alanıyla ilgili ulusal veya uluslararası komisyon, kurs, seminer, toplantı ve çalışmaları takip etmek,

g) Görevli olduğu konularda, Genel Müdürlük ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki irtibatı sağlamak,

ğ) Benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidirler.

Hizmet içi ve yurt dışı eğitim

Genel Müdürlük, uzman ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı zamanlarda ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitim programları düzenleyebilir.

Eğitimler Genel Müdürlük personeli tarafından verilebileceği gibi ihtiyaç duyulması halinde öğretim üyeleri, diğer kamu idarelerinin personeli ile konusunda uzman özel sektör çalışanlarından faydalanılabilir.

Uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak, lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurt dışına gönderilebilirler.

Giriş sınavı duyurusu nerede yayınlanır?

Giriş sınavı tarihinden en az otuz gün önce öğrenim dalları itibariyle atama yapılacak kadroların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri, sınava kabul edilecek aday sayısı, sınava katılacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, başvuru tarihleri, yeri ve şekli ile başvuruda istenecek belgeler, sınavın yeri, zamanı, sınav konuları ve değerlendirme yöntemleri Resmî Gazete’de, Genel Müdürlük internet sayfasında ve Türkiye genelinde yayınlanan baskı sayısı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilân vermek suretiyle duyurulur.

Giriş Sınavına kimler başvurabilir?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlar,
  • Genel Müdürlüğün kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren iletişim ve mühendislik fakülteleri ile matematik, istatistik, mütercim-tercümanlık, fotoğraf, grafik ile sinema ve televizyon bölümleri veya filoloji ve edebiyat fakültelerinin dil eğitimi veren bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından,

mezun olanlar,

  • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’de, giriş sınavı ilânında belirtilen puan türü veya türlerinden, aynı ilânda belirtilen taban puanı almış olanlar,
  • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olanlar,

giriş sınavına başvurabilirler.
Genel Müdürlük, yukarıda belirtilen mezuniyet koşullarına uygun olarak öğrenim alanları ve bunlara ilişkin kontenjanları belirleyebilir.

Giriş sınavı ve konuları

Giriş sınavının yazılı aşaması mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konuları (%80) ile Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin temel konuları (%20) kapsayacak şekilde yapılır. Sınav konularının alt başlıkları ve diğer hususlar sınav duyurusunda belirtilir.

Yazılı sınav Genel Müdürlük tarafından yapılır veya Millî Eğitim Bakanlığı, ÖSYM, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

Giriş sınavının sözlü aşamasında ya da giriş sınavının sadece sözlü yapılması halinde sınavda adayın;

a) Birinci fıkrada belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir