Hastalık raporu fenne aykırı bulunan memur hakkında nasıl uygulama yapılır?

 

Aldıkları hastalık raporlarının fenne aykırı olduğunun anlaşılması üzerine, söz konusu rapora istinaden göreve gelmeyen Devlet memurları hakkında yapılacak işlemler konusunda Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen görüşe göre, memurun müstafi sayılması da söz konusu olabiliyor.

Devlet memurlarının almış oldukları hastalık raporlarının fen yönünden incelenmesi için hakem hastaneye sevk edilmesi durumunda, ilgili personelin hakem hastaneye kaç gün içinde gitmesi gerektiği ile hastalık raporunun hakem hastane tarafından fenne aykırı olduğuna karar verilmesi durumunda ilgililer hakkında yapılacak işlemler konusunda Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen bir mütalaa, memurların hastalık raporları konusunda dikkatli olmaları gerektiğinin önemini ortaya koyuyor.

Devlet Personel Başkanlığının söz konusu mütalaasında özetle;

-Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Hastalık izni verilmesi” başlıklı 7 nci maddesinin yedinci fıkrasında; “Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır.” denildiği,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Çekilme” başlıklı 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.” hükmüne yer verildiği,

-Özürsüz olarak göreve gelinmemesi halinde, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerinde göreve gelinmeyen gün sayısına göre farklı disiplin cezalarına konu edileceğinin ve aynı maddenin (E) bendinde ise özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmeyenlerin bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılacaklarının düzenlendiği

belirtilmiş ve bu hükümlere dayanılarak da şu şekilde görüş verilmiştir:

**Devlet memurunun almış olduğu hastalık raporunun fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde kamu kurum ve kuruluşlarınca söz konusu raporların hastalık iznine çevrilmemesi gerektiği değerlendirilmekte olup, bahsi geçen hastalık raporunun mezkur Yönetmelikte belirtilen sürede kamu kurum ve kuruluşlarına intikalinden sonra memurun bulunduğu yere yakın ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen bir hakem hastaneye sevk edilmesi gerektiği,

**Devlet memurunun hastalık raporunda belirtilen sürenin bitiminden önce hakem hastaneye gitmesi gerektiği,

**Hakem hastane sağlık kurullarınca Devlet memurunun almış olduğu hastalık raporunun fenne aykırı olduğuna karar verilmesi halinde ise ilgilinin hastalık raporlarında belirtilen sürede izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılması ve hakkında 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılması gerektiği

mütalaa edilmektedir.

Söz konusu mütalaa için tıklayınız…

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir