Devlet üst kurullarda çalışan memura ayrıcalık yapıyor

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Kamu kurumları arasında ücret ve sosyal haklarda olduğu gibi, üst kurullar ile bakanlıklar ve diğer kurumlar arasında, memurlarına ödenen harcırah, konaklama giderleri arasında da büyük farklar var. Bir üst kurul üyesi günde 150 TL konaklama parası alırken, memur sadece 45 lira alıyor.

Görev yaptıkları yerlerden başka şehirlere inceleme, araştırma gibi nedenlerle geçici olarak görevlendirilen memura, birtakım ihtiyaçlannı karşılamak için harcırah adı altında günlük bir miktar para ödeniyor. Harcırah görevin geçici veya sürekli olup olmadığına bakılarak yol, yemek, konaklama gibi yaşamsal ihtiyaçlar için veriliyor.

Kamu kurumlan arasında ücret ve sosyal haklarda olduğu gibi, üst kurullar ile bakanlıklar ve diğer kurumlar arasında, memurlarına ödenen harcırah, konaklama giderleri arasında büyük farklar var. Memurlar bu farkın olmasını istemiyor.

Üst kurullar ayrıcalıklı

Ülkemizde üst kurullar olarak bilinen BDDK, RTÜK, SPK, EPDK, Rekabet Kurumu, Bilgi Teknolojileri Kurumu gibi düzenleyici ve denetleyici kurumlann personeline, geçici görevle başka yerlere gönderildiklerinde, özellikle konaklama giderleri için ayncalık tanınıyor. Bunlann başkan ve üyeleri ile personelinin yurtiçi geçici görevlendirilmelerinde, konaklama gideri için belgelendirdikleri bedeli aşmamak ve ön araştırma, denetim veya soruşturma göreviyle yetkili olanlann gündelik tutannın beş katını, diğerlerinde ise dört katını geçmemek üzere konaklama gideri ödeniyor.

Üst kurula günlük 150 TL

Örneğin; üst kurulda bir uzmanın günlük 150 TL’ye yakın bir konaklama bedeli ödenmekte iken, normal bir bakanlık veya kamu kurumundaki bir uzmanın veya müfettişin görevlendirilmesinde günlük 45 TL konaklama gideri ödeniyor. Memurlar, günümüz şartlannda iki öğün yemek bedelini, hatta İstanbul ve İzmir gibi şehirlerde bir öğün yemek bedelini bile karşılamayan gündelikleri ile özellikle 40-45 lira olarak verilen konaklama ödemelerinin, üst kurullardaki gibi 140-150 liraya çıkanlmasını istiyor.

Kurula taksi, bakanlığa dolmuş

Üst kurul uzmanlarının geçici görevli olduklan yerlerde ödenecek ulaşım giderleri de özel olarak belirlenmiş. Memurların geçici görevli olduklan sürede;

1) İlk gün evlerinden havaalanı veya terminale ve yine görevin ilk günü havaalanı veya terminal ile geçici görevde kalacağı otel veya başka yer arasındaki yol masrafı,

2) Görevin son günü kaldığı otelden havaalanı veya terminal ile ikamet ettiği şehirde havaalanı veya terminalden evine gideceği yol masrafı ödeniyor.

Geçici görevli olduğu sürece ilk gün ve son gün haricindeki günlerde göreve gidiş ve gelişleri için şehir içi taksi gibi ulaşım gideri karşılanmıyor. Üst kurul uzmanlarının geçici görevdeyken konakladıkları yer ile görev yeri/yerleri arasında görevli olduklan her gün için bir günlük gündelik tutannı aşmamak üzere belgesi karşılığında taksi ulaşım giderleri ödeniyor.

Müfettişler, iç denetçiler, bakanlık ve kurum uzmanları ile bütün memurlar geçici görevli olduklan yerlerde günlükleri kadar limitlerde üst uzmanlan gibi taksi ulaşım giderlerinin karşılanmasını talep ediyor.

İhtiyacı karşılayacak kadar

Memurlara görevli olduklan sürece yemek ve diğer harcamalannı karşılamak üzere verilen gündelik miktarlan, çoğu ilimize göre iki öğün yemeği bile karşılamıyor. Hatta büyük illerimizde memur gündeliği ile tek öğün yemekte bile zorlanıyor. Konaklama bedeli olarak gündeliğin yüzde 50 artışlı tutannın verilmesi dahi memuru kalacak yer bulmada zorluyor. Geçici görevli memur günlük 40-45 TL ile nerede konaklayacak?

Memurun harcırahı geçici ve sürekli görevlendirmeye göre değişiyor. Geçici görevlendirme; belli bir işin veya hizmetin görülmesi için memurun memuriyet mahalli dışına belli bir süreyle gönderilmesi. Sürekli görevlendirme ise yine belli bir görev veya işin yürütülmesi için memurun süre gözetilmeksizin kadrosu ile birlikte memuriyet mahalli dışına gönderilmesidir. Geçici görevlendirmede memura yol masrafı ve gündelik ödeniyor. Sürekli görevlendirmede ise yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı ödeniyor.

Geçici görev harcırahı

Geçici görevlendirme teftiş için olabileceği gibi, araştırma inceleme için de eğitimlere katılmak için de olabiliyor. Geçici bir görev ile çalıştığı yerden başka bir şehre gönderilenlere yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı memura 180 günden fazla gündelik verilmiyor. Bu sürenin de ilk 90 günü için tam, takip eden 90 günü için de üçte iki gündelik ödeniyor. Yurtdışında ise ilk 180 gün tam ve müteakip günler için üçte iki gündelik ödeniyor. Ancak bu sınırlama teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma ile görevlendirilenlere uygulanmıyor.

Yurtdışı gündelik

Yurtdışına geçici görevli olarak gönderilecek memurlara verilecek gündelik miktan, gidilecek ülkeye, memurun aylığı ile görevin mahiyetine göre Bakanlar Kurulunca belirleniyor. Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmalan gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indiriliyor.

kaynak:Posta

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir