Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim kurumları yönetmeliğini yeniledi. İşte yenilikler…

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Milli Eğitim Bakanlığı değişik adlar altında 11 Yönetmelik ve 4 Yönerge içeriğinde bulunan 832 maddelik mevzuatı tek çatı altında birleştirerek yayınladı. Bakanlıktan konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Ortaöğretimle ilgili 11 Yönetmelik ve 4 Yönerge içeriğinde bulunan 832 maddelik mevzuat hükümleri sadeleştirilip güncellenerek 227 madde ve 3 geçici madde olarak ilk defa bir çatı Yönetmelik altında bir araya getirilmiş, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün ortaöğretim kurumlarının eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilgili bütün iş ve işlemleri Yönetmelikle düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin yayımlanmasına bağlı olarak;

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelikler

– Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği,
– Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği,
– Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,
– Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği,
– Milli Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği,
– Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği,
– Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliği,
– Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği,
– Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği
– Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği
– Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik,

Yürürlükten kaldırılacak Yönergeler

– Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi,
– Anadolu Öğretmen Liseleri Öğrencilerinin Uygulamaları İzleme Etkinlikleri Yönergesi,
– Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönergesi,
– Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamasına İlişkin Yönerge,

Bu Düzenleme ile Getirilen Yenilikler:

1- Artırılan okul kontenjanları Yönetmeliğe yansıtılmıştır. Buna göre; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel sanatlar liseleri ile Anadolu sağlık ve sağlık meslek liselerinde bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30, diğer ortaöğretim kurumlarında şube kontenjanları 34, olarak belirlenmiştir.

2- Tüm ortaöğretim kurumlarında bir ders saati 40 dakika olarak eşitlenmiştir.

3- Ayrı ayrı okul türüne dönüştürülen güzel sanatlar ve spor liselerinin yeni durumları Yönetmeliğe yansıtılmıştır

4- Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu temel öğretimden ortaöğretime geçiş ve yerleştirme sistemine yer verilerek Sistemin ayrıntılarının Yönerge ile düzenleneceğine vurgu yapılmıştır.

5- Tüm ortaöğretim kurumlarının kayıt kabul, nakil ve geçişlerine yer verilerek okulların özelliklerine göre iş ve işlemleri ortak kriterlere bağlanarak nakil ve geçişler esnek hale getirilmiştir. Buna göre; aynı okul türünde sınırlama olmaksızın, farklı okul türlerinde ise onuncu sınıfın sonuna kadar nakil yapılabilmesine imkân verilmiştir. Yurtdışından gelen ve nakil şartlarını taşımayan öğrencilerin sınavla öğrenci alan okullara nakline imkân verilmiştir (Örneğin yerleştirmeye esas puanı tutan bir Anadolu meslek lisesi öğrencisi kontenjan bulunmak kaydı ile Fen lisesine de Sosyal Bilimler Lisesine de Anadolu Lisesine de nakil olabilecektir. Yurt dışından gelen öğrenciler ikametlerinin bulunduğu Anadolu liselerine gelebileceklerdir.)

6- Ortaöğretim kurumlarına devam zorunluluğu getirilerek, özürsüz devamsızlık 10 günle, özürlü özürsüz toplam devamsızlık ise 45 günle sınırlandırılmıştır. Velinin yazılı beyanı özür belgesi kapsamında değerlendirilerek devamsızlıkta velinin takip ve sorumluluğunun önemi artırılmıştır.

7- 6287 sayılı Kanun kapsamında ortaöğretimin zorunlu hale getirilmesine bağlı olarak, öğrencilerin bir ortaöğretim kurumuna kaydettirilmesi ve devamının sağlanması konusunda öncelikle veli sorumlu kılınmış, okul/kurum yöneticileri, millî eğitim müdürleri mahalli ve mülkî idare amirleri ise yaptırım ve mevzuat hükümlerini uygulama konusunda yetkilendirilmişlerdir.

8- Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde; sözlü ve ödevle değerlendirme yerine proje ve performans çalışmasına yer verilmiştir.

9- Anayasal ve yasal düzenlemelere paralel olarak şehit ve gazi çocuklarının nakillerinde kolaylık sağlanmıştır.

10- Tasdikname ile ilgili hükümler çıkarılarak, bununla ilgili kavramlar yeniden düzenlenmiştir. Bu bağlamda öğrenim durum belgesi ile okul/kurum değiştirme cezası kavramlarına yer verilmiştir.

11- Uygulamadaki puan ve notla değerlendirme esasına dayanan ikili ölçme değerlendirme sistemi, sadece puanı esas alan tekli değerlendirme sistemine dönüştürülmüştür.

12- Başarı puanı 45 den 50 puana yükseltilmiş, öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesine yönelik puanlar yeniden belirlenmiştir. Buna göre iki dönem puanının aritmetik ortalaması en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olan öğrencilerin başarılı sayılmasına dair hükümlere yer verilmiş, okul türlerine göre ortalama ile sınıf geçilmesine ilişkin farklılık kaldırılarak bütün okul türleri açısından yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin başarılı sayılmalarına ve sınıf geçmelerine imkân verilmiştir.

13- Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün dönemlerinde takdir belgesi alan öğrencilere üstün başarı belgesi verilmesine ilişkin hükme yer verilerek, iftihar listesine işlerlik kazandırılmıştır.

14- Ortaöğretim sisteminde sınav sayısı ve çeşidi azaltılarak ortalama yükseltme sınavları kaldırılmış, komisyon marifetiyle yapılan sorumluluk sınavları ise ilgili dersin öğretmeni tarafından yılda iki kez (kasım-nisan) yapılacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

15- Bilgi edinmeyle ilgili mevzuat doğrultusunda öğrencinin sınav notlarına itirazda bulunabilmesine imkân verilerek, buna ilişkin süreç tanımlanmıştır.

16- İkili kültür anlaşmaları çerçevesinde öğrenci değişim programına göre yurt dışına gidip dönen öğrencilerin kayıt kabul ve nakillerine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

17- Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, sınıf bazında başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar ile alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten başarısız olanların sorumlu olarak sınıf geçmelerine imkân verilerek, sınıf tekrarının azaltılması, başarının artırılması hedeflenmiştir.

18- Ortaöğretim kurumlarının eğitim ve öğretim faaliyetlerinde; üniversiteler, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmalarını teşvik eden hükümlere vurgu yapılmıştır.

19- Zorunlu ortaöğretim kapsamında; sınıf tekrarına, öğrenim hakkının kullanılmasına, kayıt şartlarının yitirilmesine ve disiplin cezasına bağlı olarak örgün ortaöğretimle ilişiği kesilen öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesine yönlendirilmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

20- Ortaöğretim kurumlarının hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatili dışındaki resmî tatil günleri konusunda, Ulusal ve Resmî Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği esas alınmıştır.

21- Ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamına alınmasına bağlı olarak diploma harcı kaldırılmıştır.

22- Zümre öğretmenler kurulu öğrenim süreçleri ve sınavlarla ilgili alınacak kararlarda belirleyici hale getirilmiş olup; sınavların ortak, derslerin blok olarak yapılmasına ilişkin süreç zümre öğretmenler kurulunun önerisine, öğretmenler kurulunun kararına ve okul müdürünün onayına bağlanmıştır.

23- Okul müdürüne, öğrenciyle ilgili acil disiplin durumlarında 10 iş gününe kadar tedbir kararı alabilme yetkisi verilmiştir.

24- Öğretmenlerin genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon alanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, öğretmenlere yeni beceriler kazandırmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak amacıyla ders kesiminde ve yeni ders yılı başlangıcı öncesinde mesleki çalışma yapmalarına ve bu çalışmanın ücretlendirilmesine dair hükümlere yer verilmiştir.

25- Bireylerin hayat boyu eğitim uygulamaları kapsamında okulların bina, tesis, araç-gereç, personel ve kapasitelerinden azamî derecede yararlandırılmasına imkan verilerek, okulların hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri dâhil olmak üzere gerektiğinde 07.00-24.00 saatleri arasında yıl boyunca açık bulundurularak, şartları uygun olan bütün okullardan tam gün tam yıl yararlanılabilmesine imkan verilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir