İlave derece konusunda öğretmenlere yapılan haksızlık düzeltilmelidir

ÇALIŞANLAR.NET-Devlet Personel Başkanlığı, MEB’de çalışan yaklaşık 900 bin öğretmeni ilgilendiren önemli bir görüş verdi. MEB, DPB’ye yazdığı görüş yazısında, öğretmenlerin adaylıkta geçen hizmet sürelerinin iki yıla ilave bir kademe uygulamasında değerlendirmeye alınıp alınmayacağını sormuş ve öğretmenleri hayal kırıklığına uğratan cevap gelmişti.

Devlet Personel Başkanlığının bize göre ciddi hatalarla dolu cevabi yazısında, Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 2/b fıkrasındaki hükme dikkat çekildi. Söz konusu hükümde, aday memurların bu Yönetmeliğe tabi olmadığı ve Yönetmeliğin 28 inci maddesi gereğince, özel kurumsal yönetmeliklerin genel yönetmeliğe aykırı olamayacağını vurgulanmıştır. Bu yazımızda konu bütün boyutlarıyla ele alınarak çözüm önerisi sunulmaya çalışılacaktır.

Bu görüşte yer alan sıkıntılı konular ya da gözden kaçan hususlar

Öncelikle 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde yer alan hükme bakmamız gerekmektedir. Bu maddede yer alan hüküm: ’72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.’

Devlet Personel Başkanlığı tarafından öğretmenlerin adaylık süresinde geçirilen zorunlu hizmet sürelerinin 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde belirtilen her iki yılın karşılığında ilave bir kademe verilemeyeceğine ilişkin görüşünde yer alan sıkıntılı konuları maddeler halinde sıralayarak çözüm önerisinde bulunmaya çalışacağız.

1- 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin yukarıda belirtilen son fıkrası hükmünün uygulanabilmesi için ataması yapılan personelin;

– Atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi personel olması,

– Görev yapmakta olduğu yerin kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yöreler (Erzurum ve Artvin illeri dahil) olması,

– Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde (Erzurum ve Artvin illeri dahil) fiilen görev yaptığı sürenin yıllık izin süresi dahil iki yıldan az olmaması,

– Görev süresince olumlu sicil almış olması,(bu şart kalkmıştır) şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir.

Ayrıca 418 sayılı KHK’nin geçici 3 üncü maddesinde anılan hükmün yürürlük tarihi olan 1.5.1990 tarihinden önce kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde (Erzurum ve Artvin illeri dahil) geçen sürelerin dikkate alınmayacağı öngörüldüğünden belirtilen şartları taşıyan tüm personel hakkında anılan hüküm 1.5.1990 tarihinden sonra geçen hizmetler dikkate alınarak uygulanacaktır.

Dolayısıyla yukarıda yer verilen şartların dışına çıkılarak zorunlu yer değiştirmeye tabi öğretmen adaylarının çalıştıkları sürelerin dikkate alınmayacağını iddia etmek büyük bir haksızlık olacaktır. Ayrıca, 150 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde yer alan hükümler öğretmenler dışındaki personelle alakalı olduğu için bu Tebliğe sığınılması da doğru bir yaklaşım değildir.

2- Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre aday öğretmenler Yönetmelik kapsamı dışında tutulmamıştır. Yine bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü de alınmıştır. Hem bu Yönetmeliğe olumlu görüş verip hem de aday memurlukta geçen sürenin dikkate alınmayacağını ifade etmek doğru bir yaklaşım değildir.

3- Bu Yönetmeliğin Dayanak başlıklı 3 üncü maddesinde; ‘Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.’ hükmü yer almakta olup, dayanak maddesinde ‘Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’ bulunmamaktadır.

Hal böyle iken ‘Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin’ kapsam maddesinde yer alan; ‘Aday memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli memurlar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.’ hükmü esas alınarak olumsuz görüş yazılması en basitinden gözden kaçmadır.

Yine Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Genel Yönetmeliğe atıf yapılacağına ilişkin bir düzenleme de bulunmamaktadır. Sonuç olarak, yaklaşık 900 bin kişiye yakın bir kitleyi ilgilendiren bir konuda böyle bir hata ise hiç kimse tarafından kabul edilemeyeceği için bize göre düzeltilmesi gereken bir durumdur.

4- Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 14.09.2011 tarihinden sonra KHK’ye uygun olarak revize edilmiştir.

Bu KHK’nin 37’nci maddesinde; ‘Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamalarında uyulacak temel ilkeler, özür grupları, hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.’ hükmüne yer verilmiş olduğundan Genel Yönetmelikte yer alan kısıtların uygulanması mümkün değildir.

Yazının tamamı için tıklayınız..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir