Kira gelirinde istisnanın sınırı daraltıldı

Gelir vergisi kanununun 21.maddesi gereğince, sadece mesken kira geliri elde eden GMSİ mükellefleri, gelir miktarına bakılmaksızın kira gelir istisnasından yararlanabiliyordu.

193 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar” ibaresi “istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar” şeklinde değiştirilerek kira geliri istisnasına bir sınırlama getirilmiştir.

Buna göre 2012 yılı için ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 88.000 TL’yi aşan kira geliri mükellefleri istisna tutarı olan 3000 TL’den yararlanamayacaklardır.

Böylelikle, üst gelir grubundaki mükelleflerin kira geliri istisnasından yararlanmasının önü kesilmiş oldu.

Kira geliri ile ilgili istisna maddesinin yeni hali aşağıdaki şekildedir:

“Madde 21 – Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 1.500.000.000 lirası (3.000 TL) Gelir Vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.

Ticari, zirai veya mesleki kazancının yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile  istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar  bu istisnadan faydalanmazlar.”

www.calisanlar.net

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir