Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır?

Asgari geçim indiriminden;

• Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler),

• Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler,

• Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar) yararlanır.

Asgari geçim indiriminden;

• Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı (Bunlar;

a) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar;

b) Özel hizmetlerde çalışan şoförler;

c) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri;

d) Gayri menkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar;

e) Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar)

• Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler,

• Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler (İkametgahı Türkiye’de olmayan ve Bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye’de ikamet edenler)

• Başka bir kanun hükmü (3218 Serbest Bölgeler Kanunu., 4490 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu., 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.

İndirimin uygulamasında çocuk tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir.

Asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir.

Sadece aktif ücretli olarak çalışan eş, çalışan eş statüsündedir. Örneğin eşiniz serbest avukat ya da serbest doktor olarak çalışıyorsa bu eş, asgari geçim indirimin hesabında çalışmayan eş olarak dikkate alınacaktır. Örneğin eşiniz ücretli olarak devlet hastanesinde çalışıyorsa bu çalışan eş statüsünde dikkate alınacaktır.

Kaynak:Gelir İdaresi Başkanlığı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir