Başka bir il’e vekaleten görevlendirilen memura hangi harcırah unsuru verilmeli?

Başka bir ildeki kadroya vekaleten atanan memura, 6245 sayılı Harcırah Kanunun 14. maddesi uyarınca geçici görev yolluğu yerine, sürekli görev yolluğu ödenmesi gerektiğine dair Maliye Bakanlığı’nın resmi yazısı aşağıdadır:

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.17-523-1770/4794 19/04/2012

Konu : Vekalet Ücreti ve Harcırah Ödemesi

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA

İlgi : 04/04/2012 tarihli ve B.13.1.ÇAS.0.73.00.00/045.03/833 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda, Bakanlığınız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde boş bulunan birinci Hukuk Müşavirliğine Sosyal Güvenlik Kurumu Kayseri İl Müdürlüğü Avukatı …’ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı ve 175 inci maddelerine göre vekaleten görevlendirildiği belirtilerek asli görev yeri Kayseri İli olan söz konusu personele geçici görev yolluğunun ödenip ödenmeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşü istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 175 inci maddesinde, bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümlerinin uygulanacağı; 6245 sayılı Harcırah Kanununun 14 üncü maddesinde ise, kurumlara ait bir vazifenin yapılması amacıyla geçici olarak yurtiçinde veya yurtdışında başka bir yere gönderilenler ile maddenin üçüncü fıkrasında memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir göreve vekaleten gönderilenlere geçici görev yolluğu olarak yol gideri ve gündelik verileceği, aynı Kanunun 42 nci maddesinin (a) bendinde de, geçici bir görevle yurtiçinde başka bir yere gönderilenlere verilecek gündeliklerin görev mahalline varış tarihinden itibaren, ilk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödeneceği, yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla gündelik verilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, geçici olarak memuriyet mahalli dışına usulüne uygun olarak yapılacak vekaleten görevlendirmelerde, 6245 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen süreler de dikkate alınarak geçici görev yolluğu ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Ancak, 657 sayılı Kanunun, vekaleten görevlendirmelerde Harcırah Kanununun geçici görevlendirmelere ilişkin hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmişse de yukarıda belirtildiği üzere söz konusu 42 nci maddede geçici bir görevle yurt içinde başka bir yere gönderilenlere bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için, aynı şahsa 180 günden fazla gündelik verilmeyeceği hükme bağlanarak, geçici görevlendirmelerin uzun süreleri kapsamaması düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, geçici görev yolluğu memur veya hizmetlinin bir görevin yapılması amacıyla geçici olarak başka bir yere gönderilmesi nedeniyle, asli görev yerinde yapmak zorunda olmadığı taşıt giderleri, yeme ve yatma ücretleri gibi bir takım zorunlu giderlere karşılık verilmektedir.

Dolayısıyla, daimi nitelikteki görevlerin süresi belirsiz vekaleten görevlendirmeler ile yürütülmesinin, 6245 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde düzenlenmiş olan “geçici görevlendirme” ile bir ilgisi bulunmadığı ve bu şekilde görevlendirilenlerin yukarıda belirtilen ek giderlere katlanmalarının söz konusu olmadığı mütalaa edildiğinden uzun süreli görevlendirmelerde sürekli görev yolluğu ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Öte yandan, 6245 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (6) numaralı bendinde de, asilin gelişine kadar geçici olarak gönderilmiş olmayıp da vekalet namı altında asaleten gönderilen ve vekalet müddeti belli olmayan memurlara sürekli görev yolluğu ödeneceği açıkça hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, Bakanlığınız birinci Hukuk Müşavirliği görevine vekalet süresi belli olmaksızın vekaleten görevlendirilen Avukat …’a yukarıda yer alan hükümler ve değerlendirmelerimiz çerçevesinde işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini arz ederim.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir