İzindeki öğretmene öğretim ödeneği verilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerine göre  Analık izni ve Yıllık izinler ücretli izinler içinde yer almakta ve bu izni kullanan tüm memurların özlük hakları da korunmaktadır. Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. maddesinin (E) fıkrasında Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç mali haklara ve sosyal haklara dokunulmayacağı açıklanarak memurlarımızın bu hakları güvence altına alınmıştır. Bu fıkrada yer alan fiili çalışmaya bağlı ödemelerden kasıt; fazla mesai,ek ders ücreti vb. gibi memurlarımızın çalıştıklarında yani mesai yaptıklarında elde edecekleri ödemelerdir.

657 sayılı DMK(Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Mad.)

Ek Madde 32 – (Ek madde: 09/04/1990 -KHK- 418/12 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 05/12/1992 tarih ve E.1990/22, K 1992/6 sayılı Kararı ile, Yeniden düzenlenen madde: 18/05/1994 -KHK-527/11 md.)

Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil (Mülga ibare: 13/06/2010-5984 S.K/mad.4) ) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz.” denmektedir.Görüldüğü gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda; fiilen öğretmenlik yapanlardan kasıt, Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği’nin ödendiği gün görevde olanlar değil, mesleği ve 1. görevi öğretmen olarak kabul edilenler olarak açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen maddeler birlikte değerlendirildiğinde “Analık İzni”ni kullanan bayan öğretmenlerimize ve “Yıllık İzindeki” okul idarecilerimize, Eylül ayı içinde Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinin verilmesi gerektiği açıktır. Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği aldığı halde Ekim ayında ücretsiz izne ayrılan bayan öğretmenden ödeneğin geri istenip istenmeyeceği sorusuna ise cevap olarak Sayıştay Başkanlığı 3. Dairesinin 07.07.1998 tarihli ve 140 sayılı kararı verilebilir. Söz konusu kararda özetle; “Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretmenin öğretim ödeneğinin ödenme tarihinden sonra emekli olması durumunda dahi geri alınmaması” gerektiği belirtilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir