Zabıt katibi kimdir ve görev ve sorumlulukları nelerdir?

Çalışanlar.Net-Zabıt Katibi, Adalet Bakanlığı’nca taşra ve merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere atanan yardımcı yargı personelidir.

Görev yerleri, adliyeler(mahkeme veya savcılıklar), bölge idare ve iş mahkemeleri, seçim kurulları veya müdürlükleri veya icra daireleri(icra memuru sıfatı ile)’dir.

Zabit katiplerinin işleri genelde rutin ve yoğundur. Sözlü ifadelerin yazılı ortama eksiksiz aktarılmasında önemli görev üstlenmektedirler. Görevleri sadece bununla sınırlı olmayıp mevzuatın kendilerine yüklediği görenler aşağıda sıralanmıştır.

Zabıt Katibinin Görevleri:

1-Yazi İşleri Müdürünün tayin ve tevdi ettiği işleri görmek (Yönetmelik 1 ve 2. madde )

2-Mahkeme defterlerinin temiz ve düzgün olarak tutulup yazılması, mahkemeye ait tüm yazışmaları vaktinde yapmak ve dava dosyalarını düzenli ve sıralı bir şekilde bulundurup saklamak ( Yönetmelik 4. madde )

3-Duruşmalara katılarak hâkimin nezareti ve emri altında tahkikat ve muhakematın cereyanını tutanağa kaydetmek, tutanakları temiz ve okunaklı olarak yazmak ve hazır bulunan hâkimle birlikte imzalamak (Yönetmelik 30. madde, HUMK 151, 152 ve 157. madde )

4-Ara kararı gereğince yapılacak yazışma ve işlemler için tarafların ödemesi gereken miktarı, iş sahibine ve vezneye ya da yazı işleri müdürüne bildirmek, ara karar gereğinin yerine getirildiğini tutanak altına işaret ve imza etmek (Yönetmelik 32. madde )

5-Daha önce avans olarak yatırılmış paradan ara kararı gereğini yerine getirmek üzere vezneden ya da yazı işleri müdüründen gerekli kısmını almak ve bu isi karar verilmesinden iki gün içinde yapmak ( Yönetmelik 35. madde )

6-HUMK’nin 157. maddesinde yazılı kimselerin ( her iki taraf ve vekilleri ) dosyayı incelemesine nezaret etmek (Yönetmelik 39. madde ).

7-Mahkemece verilen ve acele islerden sayılan nafaka takdiri, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi gibi davalara ilişkin kararları diğerlerinden önce ve çabuk yazmak (Yönetmelik 49. madde ).

8-Mahkemece görevlendirildiği durumda, ihtiyati haciz dışındaki tedbirlerin tatbikini yapmak (HUMK 106.madde ).

9-Mahkeme dışında hâkim veya naip huzuruyla yapılacak tüm işlemlerde hazır bulunmak (HUMK 154. madde ).

10-Mahkemeden önce ve gerekmesi halinde muhakemenin bitmesinden sonra dava dosyasını inceleyebilecek mahkeme üyelerine vermek ve vakti zamanında noksansız almak (HUMK 158. madde ).

11-Cevabi zamanında gelmeyen müzekkerelerin tekidini yapmak.

12- Kanun ve yönetmelikle yüklenmiş diğer görevler.

a) Kalem hizmetlerinin yürütülmesi, (Yönetmelik 5. madde)

b) iş bölümüne göre kendisine verilen işleri zamanında yerine getirmek, biriktirmemek,

(Yönetmelik 6. madde)

c) Yazı işleri müdürünün denetiminde Ceza hukuku ile ilgili mevzuat hakkında bilgilenmek,

(Yönetmelik 7. madde)

d) Defterlere sayfa numarası vererek mahkeme mührünü basıp hakime imzalatmak, (Yönetmelik

57. madde)

e) Cumhuriyet Başsavcılığı veya mahkemelerdeki defterler ve kartonları temiz, düzgün, sağlıklı

bir şekilde tutmak, (Yönetmelik 23, 58. madde)

f) Defterlerde düzeltme yapıldığı takdirde yanlış olan bölümün üzerini ince bir çizgi çizip defter

kenarına düzeltme yaptıktan sonra keyfiyet C.savcısı ve Hakimi veya Mahkeme başkanınca onaylatması.

(Yönetmelik 58. madde)

g) Dava dosyalarını gününde esas defterine kaydetmek, (Yönetmelik 60. madde

h) Açılan her dava için ayrı bir dosya düzenlemek, (Yönetmelik 67. madde)

i) Mahkemelerce verilen kararlar ve suretlerinde imzasının bulunması zorunludur.

(Yönetmelik 66, 68. madde)

j) Her türlü tebligat işlemlerini yapmak, (Yönetmelik 77, 82. madde)

k) Tutuklu sanığa duruşma gün ve saatinin tebliği için cezaevi müdürlüğüne yazı yazmak,

l) Tutanak ve diğer yazılı kağıtları yönetmeliğin 79. maddesine göre kullanmak.

m) Dosyaları yönetmeliğin 80. maddesine göre düzenlemek ve dizi listesi hazırlamak,

n) Duruşma günü listesi hazırlamak, (Yönetmelik 81. madde)

o) Mağdurun, şikayetçinin, suçtan zarar görenin ve katılanın vekilleri ile müdafiin kovuşturma

zamaında delilleri incelemesine nezaret etmek, (Yönetmelik 83. madde)

p) Ara kararların yerine getirilmesini sağlamak, (Yönetmelik 85. madde)

q) Karara karşı istinaf, temyiz ve merci tayini isteminde bulunulması ile noksan ikmali için iade

hallerinde “Dosya gönderme formu” doldurularak Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet

Başsavcılığa veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere imzaya sunmak

(Yönetmelik 87. madde)

r) Keşif, otopsi, yer gösterme, ölü muayenesi ve duruşmalarda hazır bulunmak ve tutanakları

imzalamak, (MK 188-219-220)

Katiplik için Bilgisayar Sertifikası Şartı:

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmemektedir

Ancak yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olanların, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmemektedir.

Klavye Sınavı

Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanılabilecektir) üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı, göz önünde bulundurulacaktır.

Zabıt katibi olma süreci kısaca: İlgili KPSS’den 70 üzeri puan almak, başvuru koşullarını karşılamak, klavye sınavını geçmek ve sözlü mülakatta başarılı olmak şartlarını taşıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir