İşçi Çalıştıran Basit Usul Mükelleflerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Vermesi

İşçi çalıştıran basit usul mükelleflere muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulaması kapsamında Temmuz /2020 döneminden itibaren vergi dairelerinde 0003 Gelir Stopaj mükellefiyeti tesis ettirme zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda, vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmamakla birlikte 5510 sayılı Kanun uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu bulunan basit usulde vergilendirilen mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairesine başvururak 0003 Gelir Stopaj mükellefiyeti tesis ettirmek zorundadırlar.

0003 Gelir Vergisi Stopajı mükellefiyeti vergi dairesine bizzat başvurularak talep edilebileceği gibi, https://ivd.gib.gov.tr adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden de başvuru yapılabilir.

Bunun için;

– İnteraktif Vergi Dairesine kullanıcı kodu / vergi kimlik no / T.C. kimlik no ve şifre bilgileri ile giriş yapılması ve

– Sisteme giriş yapıldıktan sonra “İşlem Başlat / Mükellefiyet İşlemleri / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gelir Stopaj Mükellefiyeti Açılış Dilekçesi” ile başvuruda bulunulması gerekmektedir.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN VERİLME ZAMANI
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilme zamanı, çalışanların sigorta prim ve hizmetinin ait olduğu ayı takip eden ayın ilk günü başlar. Ayın 26 ncı günü akşamı saat 23.59’a kadar beyannamenin elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.


MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN VERGİLENDİRME DÖNEMİ
Vergi kesintisi yapmaksızın işçi çalıştıran basit usul mükellefler için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin aylık olarak verilmesi zorunludur.


MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.
17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca basit usule tabi mükellefler, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini Defter Beyan Sistemi üzerinden aralarında “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” bulunan bağlı oldukları meslek odası veya meslek mensubu aracılığıyla göndereceklerdir.

003 STOPAJ BEYANNAMESİNDE SGK BİLDİRİMLERİ BÖLÜMÜ
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılara ait hizmet ve prim bilgilerinin gösterileceği bölümdür.

1.İşyeri Sicil Numarasının Yapısı

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan işyeri için;
o İşkolu Kodu
o Yeni / Eski Ünite Kodu
o İşyeri Sıra Numarası
o İl Kodu
o İlçe Kodu
o Kontrol Numarası
o varsa “Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren Numarası (Alt İşveren(Aracı) Numarası)
içeren eden bir sicil numarası verilir.
2.Sigortalı Çalışan Bilgileri Tablosu:
Belge Mahiyeti: Asıl, ek ya da iptal kodlarından biri seçilecektir.
Belge Türü: Sigortalıların çalışmalarının niteliğine uygun belge türlerinden biri seçilmelidir.
Düzenlemeye Esas Kanun No: Bu alandan ilgili işyeri ve sigortalılar için, varsa uygulanabilecek sigorta primi işveren hissesi desteği seçilebilmektedir. Herhangi bir teşvikten yararlanılmıyorsa “Kanun türü yoktur.” seçilmelidir.
Yeni Ünite Kodu: 26 karakterli işyeri SGK numarasının 6. ve 7. karakterleridir.
Eski Ünite Kodu: 26 karakterli işyeri SGK numarasının 8. ve 9. karakterleridir.

İşyeri Sıra Numarası: 26 karakterli işyeri SGK numarasının 10-16. karakterleridir.
İl: 26 karakterli işyeri SGK numarasının 17-19. karakterleridir.
Alt İşveren Kodu: 26 karakterli işyeri SGK numarasının 24-26. karakterleridir.
SSK Sicil No: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalıya verilen 13 haneli numaradır.
SG No (T.C. Kimlik No): T.C. uyruklular için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu sigortalılar için NVİGM’ den verilen ve 9 ile başlayan 11 haneli numaradır.
Adı / Soyadı: Çalışanın adı SGK kayıtlarına uygun olarak doldurulmalıdır. Farklı bir şekilde yazılması durumunda bildirim hatalı kabul edilir.
Prim Ödeme Günü: Sigortalıların ay içinde prim almaya hak kazandıkları gün sayıları yazılır. Ay içinde tam çalışılması halinde, ay içindeki gün sayısına bakılmaksızın, 30 gün olarak dikkate alınmalıdır.
Ayın/dönemin ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariç, ay/dönem içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ve ayın/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır. Yani, sigortalının işe girdiği günden önceki gün sayısı, o aydaki toplam gün sayısından düşülür. Örneğin; sigortalının işe girdiği ay 30 gün çekiyorsa ve
sigortalı ayın beşinde işe girmişse, 30 – 4 = 26 gün üzerinden bildirilir. Eğer ay 31 gün çekiyorsa ve ayın ikisinde işe girmişse, 31 – 1 = 30 gün olarak bildirilir.
Ayın/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere, ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işten çıkış tarihleri ve ayın/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır. Sigortalı o ayın ilk gününden beri işyerinde çalışıyor ve ay bitmeden işyerinden ayrılmışsa, ayın kaç gün çektiğine bakılmaksızın,
ayrıldığı gün ayın kaçıncı gününe tekabül ediyorsa o kadar gün üzerinden sigortalı olarak bildirilecektir. Örneğin; ayın beşinde yrılmışsa 5, ayın yirmi üçünde ayrılmışsa 23 gün üzerinden prim ödeme gün sayısı girilir.
Hak Edilen Ücret: Sigortalının ay içinde çalışması karşılığında hak ettiği brüt ücret yazılacaktır.
Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak: Prim, ikramiye gibi istihkaklardan ilgili ay içinde yapılan ödemelerin brüt toplamı yazılacaktır.
İşe Giriş Gün/Ay: Sigortalının ay içinde işe başlaması durumunda doldurulacaktır.
İşten Çıkış Gün/Ay: Sigortalının ay içinde işten çıkması durumunda doldurulacaktır.
İşten Çıkış Nedeni: Sigortalı işten çıkmış ise, durumuna uygun işten çıkış nedeni seçilecektir. İşten çıkılmamışsa boş bırakılmalıdır.
Eksik Gün Sayısı: Ay içinde bazı iş günlerinde çalışılmayan ve çalışılmayan bu günler için ücret alınmayan günler yazılacaktır.
Eksik Gün Nedeni: Sigortalının eksik günü varsa nedeni listeden seçilmelidir. Eksik gün yoksa boş bırakılmalıdır.
Meslek Kodu: Sigortalının tabi olduğu meslek kodu yazılacaktır.
İstirahat Süresinde Çalışmamıştır (E/H): Evet veya hayır seçilecektir.
Tahakkuk Nedeni: Tahakkuk nedenlerinden çalışanın durumuna uygun olan seçilecektir. Farklı tahakkuk nedenleri için farklı tahakkuk fişleri oluşur. Yasal süresinde verilmiş sayılan hallere ilişkin tahakkuk nedenlerinin seçilebilmesi için (F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P) kanıtlayıcı belgelerle birlikte işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat edilmek suretiyle gerekli kodlamanın yapılması gerekmektedir.
Hizmet Dönem Ay / Yıl: Hizmetin ait olduğu dönem normal yasal süresindeki beyannameler için tahakkuk dönemi ile aynı olmalıdır. Hizmetin ait olduğu dönem beyannamenin tahakkuk döneminden sonra olamaz.
Gelir Vergisinden Muaf: Sigortalı gelir vergisinden muaf ise “evet” seçilecektir.
Asgari Geçim İndirimi: Sigortalı için hesaplanacak asgari geçim indirimi tutarı bu bölüme yazılacaktır.
İlgili Döneme Ait Gelir Vergisi Matrahı: Sistem otomatik olarak sıfır getirmektedir.
Gelir Vergisi Engellilik Oranı: Sigortalı engellilik indirimine tabi ise engellilik oranı belirtilecektir.
Gelir Vergisi Kesintisi: Sistem otomatik olarak sıfır getirmektedir.

DÜZELTME BEYANNAMELERİ
SGK Bildirimleri bölümünde hata olması durumunda, düzeltme beyannamesi gönderilmek istenildiğinde, “Sigortalı Çalışan Bilgileri” tablosuna sadece iptal edilmek, değiştirilmek veya eklenmek istenilen bilgiler girilmelidir. Daha önce beyan edilmiş ve düzeltme beyannamesinde de yine aynı şekilde kalması istenilen sigortalıların “Sigortalı Çalışan Bilgileri” tablosuna tekrar yazılmasına gerek yoktur. Bu sigortalılar için tablo üzerinde yer alan “Bu döneme ilişkin önceki beyannamemde/beyannamelerimde beyan ettiğim sigortalı çalışan bilgilerinin, aşağıdaki tabloda yapmış olduğum değişiklik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim.” utucuğunun işaretlenmesi yeterlidir.
Bir işyerine ilişkin olarak oluşan tahakkukta herhangi bir sigortalı bilgisinde değişiklik gerektiğinde ilk verilen beyannamede bu igortalıya ilişkin satır aynı şekilde yazılıp belgenin mahiyeti “İPTAL” seçilir.
İkinci satırda bu sigortalıya ilişkin satır belgenin mahiyet “EK” seçilerek bildirilir.
Bir işyerine ilişkin olarak verilen bildirimde herhangi bir sigortalı bildirimden çıkartılmak istendiğinde, “Sigortalı Çalışan Bilgileri” bölümünde mahiyet kodu “İPTAL” olarak bildirilir. İptal edilmek istenilen kayıtların tüm bilgileri önceki bildirimlerde yer aldığı şekliyle yazılmalıdır.
Kanun numarası, belge türü gibi tahakkuka esas alanlarda değişiklik yapılacaksa önce hatalı kanun numarasında yer alan sigortalılar “İPTAL” ile tahakkuktan çıkarılır. Daha sonra yeni kanun numarasına belge mahiyeti “ASIL” olarak eklenir.
Kanuni süresi içerisinde istenilen sayıda düzeltme beyannamesi verilebilir. Kanuni süresi içindeki düzeltme beyannameleri için damga vergisi tahakkuk etmez.


KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA VERİLECEK BEYANNAMELER
“B-Yasal Süresi Dışında Verilme” Tahakkuk Nedeni Seçilerek Verilecek Beyannamedir.
5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin kanuni süresinden sonra beyanname veriliyorsa, bu beyannameler Sosyal Güvenlik Kurumunca Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 103 üncü maddesine göre incelenerek uygun görülmesi halinde kabul edileceğinden, tahakkuk ve hizmet fişi onay esnasında düzenlenmez. Bu durumda işleme alındığına dair mesaj verilecektir.
Kurum, işlemlerini tamamladığında yine aynı ekrandan tahakkuk ve hizmet dökümü alınabilir.
Kanuni süresinden sonra verilen düzeltme beyannameleri damga vergisine tabidir.


TAHAKKUKLARIN ÖDENMESİ:
Beyanname verildikten sonra oluşan tahakkukların ödenmesi, tabi olduğu kanunlara göre belirlenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tahakkukları Kurum’un belirlediği vadede ve ödeme kanalları aracılığıyla yapılmalıdır

Damga vergisi, vergi kanunlarına göre belirlenen vadede ve Gelir İdaresinin belirlediği ödeme kanalları aracılığıyla yapılabilir. (Damga vergisi ayın 26. günü saat 23.59’a kadar ödenmelidir.)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir