Mesai (iş) arkadaşına hakaret eden memura hangi ceza verilir?

Mesai arkadaşına hakaret eden memur hakkında iki yoldan cezai işlem yapılabilir. Kendisine hakaret edilen memur, kendisine hakarette bulunan memuru idari olarak ceza alması için bir üst amirine bildirebileceği gibi, Türk Ceza Kanunu uyarınca adli dava da açabilir.

Bu durumda iş arkadaşına hakaret eden memur, hem idari hem de adli olarak ceza alabilir.

Zira 657 sayılı Devlet Memurları Kanunda, aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olmasının memur hakkında yapılacak disiplin kovuşturmasını geciktirmeyeceği ile memurun Ceza Kanununa göre mahkûm olup olmama durumunun memur hakkında diplin cezası uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği belirtilmiştir.

Hakaret eden memura idari olarak nasıl bir ceza uygulanır?

Konu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/D maddesinde düzenlenmiş ve iş arkadaşına hakarette bulunan memura kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verileceği hüküm altına alınmıştır.

Ancak, hakaret eden memura, bu fiili nedeniyle ceza verilebilmesi için, önce disipline sevk edilmesi, ardından disiplin kurulunun hazırlayacağı rapora göre, hakaretin derecesinin belirlenmesi gerekmektedir.

Hakaretin derecesi belli olduktan sonra atamaya yetkili amir, hakaret fiilini işleyen  memura, içinde bulunduğu kademenin ilerlemesini 1, 2 veya 3 yıl süreyle durdurulması cezalarından birini verebilir.

Şunu da belirtmek gerekir ki, iş arkadaşına hakaret etmesinden dolayı memura verilen ceza,  memurun geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmalarının olumlu olması veya ödül ya da başarı belgesi almış olması halinde, bir derece hafif olan “aylıktan kesme cezası” şeklinde uygulanabilir.

Dikkat, hakaret suçu memurluktan atılmaya neden olabilir

İş arkadaşına hakaret fiili nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını alan memur, 10 yıl içinde aynı fiili tekrar işler, ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirecek 3. farklı fiili işlerse,  bu defa bir üst ceza olan “memurluktan çıkarma” cezasıyla cezalandırılır.

Öte yandan, öğrenim durumu itibariyle ilerleyebileceği son kademede bulunan memur hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası uygulanması gerektiğinde, ilk uygulama aylığından kesinti yapma şeklinde olur ve yeniden kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alması durumunda ise görevine son verilir.

Hakaret eden memur hakkında yapılabilecek adli işlemler

İş arkadaşlarına hakaret eden Devlet memurları hakkında, Türk Ceza Kanunu uyarınca adli işlemler başlatılabilir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Hakaret” başlıklı 125 inci maddesinde, hakaret suçu; “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına” saldırı olarak tarif edilmiş ve mağdurun gıyabında yapılan hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişinin bulunduğu ortamda işlenmesi gerektiği belirtilerek, hakaret suçunu işleyenler hakkında verilecek cezanın miktarı düzenlenmiştir.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.