Disiplin cezasına karşı memurun kendini savunma prosedürü

Disiplin cezası alan Devlet memuru, belli bir süre içerisinde bu cezaya karşı ilgili yerlere itirazda bulunabilir.

İlgili disiplin kurulları, yapılan itirazı kabul edebileceğe gibi ret de edebilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununu, çeşitli fiil ve hallerinden dolayı memurlar hakkında disiplin cezası verilmesine hükmederken, verilecek cezalara karşı itirazda bulunma hali ile bunun sonuçlarını da düzenlemiştir.

Hangi disiplin cezasını kim verir?

Devlet memurları hakkında, işledikleri fiil veya hallerden dolayı disiplin cezası verilmesi gerektiğinde;

-Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını memurun disiplin amirleri verir.

-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amiri (il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından) verir.

-Devlet memurluğundan çıkarma cezasını, memuru atamaya yetkili amirin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu verir.

Disiplin cezasına itiraz nasıl olur?

Hakkında disiplin cezası verilen memur;

-Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı, memurun bağlı bulunduğu kurumun disiplin kuruluna itirazda bulunabilir.

-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna itirazda bulunabilir.

-Devlet memurluğundan çıkarma cezasına karşı itiraz hususu düzenlenmemiş olduğundan, bu cezaya karşı itirazda bulunulamamaktadır.

Memur, hakkında verilen disiplin cezasına karşı, ceza kararının kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde itirazda bulunabilir.

İtiraz süresinin hesabı yapılırken, tebliğ tarihinden sonraki gün birinci gün kabul edilir ve yedinci günün hafta sonu ya da resmi tatile rastlaması durumunda izleyen ilk iş günü itirazın son günü sayılır.

Süresi içerisinde itiraz edilmediği için kesinlik kazanan disiplin cezalarına, itiraz üzerine verilen red kararına ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı, dava açma süresi içinde idari yargı yoluna gidilerek ceza işleminin iptali istenebilir.

Disiplin cezasına itirazın sonuçları ne olur?

Memur, hakkında verilen disiplin cezasına karşı usulüne uygun şekilde itiraz başvurusunda bulunduğunda, ilgili kurul (disiplin kurulu veya yüksek disiplin kurulu) bu itirazı ya kabul eder ya da reddeder. Bu iki karar türü dışında başka bir karar veremez.

-İtirazın reddi kararı: Disiplin cezası kesinlik kazanır. Disiplin cezasına karşı yeni bir itiraz hakkı olmadığı için, memur isterse idari yargıda dava açılabilir.

-İtirazın kabulü kararı: Cezayı vermiş olan disiplin amiri kararını gözden geçirerek, daha önce vermiş olduğu cezayı hafifletir veya tamamen kaldırır. Hangi gerekçeyle olursa olsun amir bu aşamada, daha önce vermiş olduğu cezada ısrar edemeyeceği gibi bu cezadan daha ağır bir ceza verme yoluna da gidemez.

—————-

(memurunyeri.com)

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.