Görevde yükselme sınavı hakkında bilinmesi gerekenler

Görevde yükselme suretiyle atama yapılan kadro ve pozisyonlara atanabilmek için, yazılı ve sözlü sınav aşamalarından geçilmesi gerekiyor.

Yazılı sınavı yapacak kurumlar ve sınav konuları

Görevde yükselme yazılı sınavları; atamayı yapacak kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM, MEB ve TODAİE veya yükseköğretim kurumlarından biri aracılığıyla da yaptırılabilir.

Mahalli idarelerin görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavları, talep etmeleri halinde, İçişleri Bakanlığı tarafından merkezi olarak yaptırılır.

Öte yandan, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavları, talep etmeleri halinde YÖK tarafından merkezî olarak yaptırılır.

Görevde yükselme yazılı sınavlarında çıkacak sorulara ilişkin konular; yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları için YÖK tarafından; mahalli idareler için İçişleri Bakanlığınca; diğer kurumlar için ise kurumların kendileri tarafından belirlenir. Sınav konuları, konu başlıkları belirtilmek suretiyle sınava ilişkin duyuruda belirtilir.

Yazılı sınavda alınması gereken puan

Görevde yükselme yazılı sınavlarında başarılı sayılabilmek için, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak gerekir.

Yazılı sınavda 60 puan almış olmak başarılı olmak için yeterli sayılmakla birlikte, sözlü sınava katılabilmek için, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının 5 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olanlar da sözlü sınava alınıyor) arasına girmek de gerekiyor.

Sözlü sınavın yapılması

Sözlü sınavda, beş kişiden oluşan sınav komisyonunun her bir üyesi, ilgili personeli;

*Sınav konularıyla ilgili bilgi düzeyi,

*Genel kültürü ve genel yeteneği,

*Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

*Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

*Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

*Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

gibi hususlarda yüz tam puan üzerinden değerlendirir.

Ancak, sınav komisyonunun her üyesi tarafından adaya soru sorulması zorunluluğu bulunmadığı gibi, soru sormadan da aday hakkında sözlü notu verilmesi mümkündür.

Sözlü sınavda alınması gereken puan

Sözlü sınav puanı, sınav kurulun üyelerinden her birinin 100 tam puan üzerinden vereceği puanlar toplamının üye sayısına bölünmesiyle belirlenir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Atanabilmek için gereken puan

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda, sınav “başarı puanı” esas alınır. Adaylar başarı puanına göre sıralanır ve ilgili kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.

Adayın başarı puanının kaç olduğu, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.  Örneğin; yazılı sınav puanı 60 ve sözlü sınav puanı 70 olan adayın başarı puanı 65 olur.

Öte yandan, atamada esas alınan “başarı puanı”nın en az kaç olması gerekeceği konusunda herhangi bir belirleme yapılmamıştır. Bu nedenle, görevde yükselme sınavları sonucunda başarılı sayılabilmek için, başarı puanının 65 olması yeterlidir.

Başarı puanı itibariyle yapılan sıralamada, görevde yükselme sınav duyurusunda belirtilen kadro veya pozisyon sayısı kadar aday atanmaya hak kazanır.

Başarı puanlarının eşit olduğu durumlarda, sırasıyla; hizmet süresi fazla olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilir.

Görevde yükselme sınavları sonunda başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle atanamayanlar için, kurumlar tarafından yedek liste (en fazla asıl aday sayısı kadar) belirlenebilir.

(memurunyeri.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir